RESUM CAPÍTOL 3.9

JustÍcia

En aquest apartat s’examina l’activitat dels òrgans de l’Administració de justícia a les Illes Balears i es fa una diagnosi funcional del resultats d’aquesta activitat durant el 2018. S’incorporen, per primer cop, alguns indicadors clau que permeten l’avaluació i la comparació d’aquesta activitat amb la de la resta de comunitats autònomes i la del conjunt de l’Estat.
A les Illes Balears, el nombre de magistrats i jutges per 100.000 habitants és de 12,3. En canvi, el nombre d’assumptes per magistrat/jutge és de 1.156,1.
El 2018, la justícia a les Illes Balears manté un balanç desfavorable. Si bé la taxa de resolució és pràcticament la mateixa que la del 2017, empitjora la ràtio entre els assumptes en tràmit al inal del període i els resolts en el mateix període, de manera que s’ha incrementant la litispendència d’assumptes en els jutjats, amb excepció de la jurisdicció social. Igualment, s’incrementa la taxa de congestió respecte al valor del 2017 i la mitjana del conjunt de l’Estat.
L’anàlisi es basa en un recull estadístic de l’activitat dels diferents òrgans jurisdiccionals: Tribunal Superior, Audiència, jutjats de primera instància i instrucció i altres òrgans judicials. S’inclouen, per la seva rellevància social, la informació relativa a l’acció dels jutjats de violència contra la dona, de vigilància penitenciària i de menors. A més, d’acord amb les dades de la Fiscalia, s’observa una reducció signiicativa de l’activitat delictiva durant l’exercici del 2018, encara que l’evolució a l’alça o a la baixa respecte al 2017 depèn de la tipologia dels delictes.