RESUM CAPÍTOL 3.4

Salut, qualitat de vida i serveis sanitaris

Aquest informe descriu, a partir de fonts administratives i considerant els àmbits públic i privat, el peril del sistema sanitari de les Illes Balears, i proporciona una informació exhaustiva dels seus elements primordials, com ara els recursos físics i humans, els paràmetres relatius a l’estat de salut de la població i, inalment, la informació sobre la satisfacció i l’opinió dels usuaris, que, al cap i a la i, és el factor clau a l’hora de valorar la legitimitat mateixa del sistema.
Altrament, s’ha de posar en relleu que una part dels indicadors que s’inclouen en aquest apartat modalitat de cobertura sanitària, despesa sanitària pública, resultats del baròmetre sanitari… es comparen amb la resta de comunitats autònomes, de manera que és possible apreciar les diferències entre els sistemes sanitaris i també els efectes de les diferents polítiques autonòmiques. Així doncs, amb els continguts que s’exposen a continuació es proporciona una eina que permet, d’una banda, divulgar la informació bàsica del sistema sanitari de les Illes i, de l’altra, ajudar els investigadors que elaboren anàlisis comparatives de polítiques sanitàries.