RESUM CAPÍTOL 1.5

El sector de serveis

A partir d’operacions estadístiques publicades per l’INE, l’IBESTAT i l’EUROSTAT, en aquest apartat s’analitza sintèticament l’evolució recent del sector terciari a les Illes Balears parant esment en el comportament de les principals magnituds sectorials. Una de les primeres conclusions que se’n pot extreure és que, en comparació amb els anys precedents, es produeix un cert alentiment en el ritme de creixement, si bé, com veurem més endavant, encara hi ha grans fortaleses en altres magnituds.
També s’hi tracta l’evolució del pes del sector respecte al conjunt de l’economia i les diferències en l’àmbit insular. Aquestes diferències, en termes de volum de producció, són molt evidents gairebé 13,0 punts percentuals si es compara la presència dels serveis en l’economia pitiüsa amb la de Menorca.
El gruix de l’apartat es dedica a examinar els principals resultats de l’Enquesta estructural d’empreses dels anys 2015 i 2016. S’adverteix que, a causa dels canvis metodològics continus, moltes variables no són comparables interanualment. En línies generals, s’observa un augment del nombre d’empreses, del volum de facturació, del volum de producció i, finalment, de la quantitat d’ocupats.
Això no obstant, en el darrer any amb dades disponibles, el sector registra una disminució de la taxa d’inversió i encara arrossega certs desequilibr