RESUM CAPÍTOL 1.7

Comerç

A partir de l’Enquesta estructural d’empreses, en aquest apartat s’examinen els principals indicadors i magnituds del sector del comerç. Així mateix, s’analitzen els resultats d’explotació de les empreses i la realitat ocupacional del sector.
Una primera aproximació als resultats del 2016 mostra increments notables, entorn d’un 10,0 % interanual, en variables essencials, com ara el nombre d’empreses, el volum de negoci i el valor afegit.
Alguns dels principals indicadors, com per exemple la millora de la productivitat, conirmen la bona marxa del sector. Tot i així, s’estanca la capacitat de generar rendes minva la taxa de valor afegit i s’observa una disminució del pes de les rendes del treball en el VAB. Altrament, en l’àmbit ocupacional, es mantenen pràcticament en el nivell de l’any anterior la proporció de persones assalariades sobre el conjunt de persones ocupades i la taxa femenina d’assalariades.
Finalment, s’incrementa el total de persones ocupades en el sector. Quant a la distribució del personal ocupat segons el tipus de jornada, és més elevada la presència masculina en la jornada completa i, per contra, predomina la femenina en la jornada parcial.