RESUM CAPÍTOL 3.7

El sistema de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a la dependència

La promoció de l’autonomia i l’atenció a la dependència ha esdevingut un dret universal i subjectiu des de fa onze anys amb l’aprovació de la Llei estatal 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a les persones en situació de dependència. Pel que fa a la normativa actual, també cal tenir en compte l’aprovació del Decret del 2016 que modiica el Decret del 2010 per tal de regular diferents aspectes de la Llei de dependència a les Illes Balears. 1 La Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència de les Illes Balears es crea reglamentàriament el 2010 mitjançant els decrets autonòmics 83/2010 i 84/2010. El 2017, s’aprova el Decret 63/2017, de 22 de desembre, sobre els principis generals dels procediments d’accés als serveis de la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència per a gent gran en situació de dependència. El 2018, no hi ha hagut novetats en aquesta matèria.
L’atenció a les persones en situació de dependència i la promoció de la seva autonomia personal és una de les prioritats en matèria de política social i salut en les societats occidentals contemporànies si es considera l’evolució de l’estructura demogràica i l’envelliment progressiu de la població. L’aplicació de la Llei de dependència ha patit un dèicit de inançament des del principi, tot i que el seu desplegament té una funció estratègica que pretén convertir el sistema de protecció en un dels pilars de l’estat de benestar.
La Secretaria d’Estat de Serveis Socials i Igualtat publica mensualment els resultats de la gestió del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència. En aquest recull de resultats hi consten informacions estadístiques de caire sociodemogràic que permeten establir un ventall ampli de sèries quantitatives en relació amb l’autonomia personal i l’atenció a la dependència, en les quals ens basam per elaborar aquest capítol.
Així mateix, i pel que fa a les Illes Balears, s’han duit a terme recerques especíiques en aquest camp que han posat l’èmfasi en els aspectes següents: a) l’anàlisi de la situació de l’atenció a la dependència per territoris: per municipis i agregats; b) l’estudi dels subjectes receptors del dret que preveu la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a la dependència i els canvis que s’han esdevingut durant els onze anys d’aplicació de la Llei; c) el reconeixement de la realitat dels familiars cuidadors; d) el procés de desplegament del Sistema per l’Autonomia i Atenció a la Dependència i de les prestacions associades al dret, i e) l’estudi dels factors de prevenció per mitjà de l’observació i l’anàlisi dels programes comunitaris.
Les dades obtingudes s’han publicat o s’han incorporat en línia en documents de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears; en els anuaris de l’envelliment de les Illes Balears, i en les memòries del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears dels anys 2008, 2009, 2010 i 2017.


1* Cal esmentar que entre el 2007 i el 2010 els documents de referència són les resolucions administratives de la consellera.