RESUM CAPÍTOL 1.3

Indústria i energia

L’evolució de la producció en la indústria continua presentant una pèrdua de representativitat en l’economia balear; però en termes de llocs de feina el comportament millora, ja que es passa d’un pes en el total de l’economia d’un 6,6% el 2014 a un 7,2 % el 2018.
Quant al nombre d’empreses que componen la indústria, s’observa un creixement del 6,5 % el 2018 respecte a l’any anterior. Pel que fa als llocs de feina, el 2018 continua en recuperació, amb més dinamisme en el règim d’assalariats, en què hi ha un augment del 3 %, que en el règim especial d’autònoms, amb un augment de l’1 %. Però s’observa en tots dos grups un cert alentiment de la generació de llocs de feina.
Els ingressos del sector industrial han caigut el 2016 un –2,7 % respecte al 2015. El 43,4 % correspon al grup de subministrament d’electricitat, seguit d’indústries manufactureres, amb un 41,1 %. El primer grup també és líder pel que fa a la productivitat aparent del factor treball i la quota d’excedents.
El 2018 també hi ha hagut un increment de la facturació elèctrica respecte a l’any anterior (1,8 %). El comportament més dinàmic s’ha produït a Eivissa, amb un augment de la facturació d’un 3 %, i a Formentera, amb un 3,6 %.
Quant a les indústries relacionades amb la construcció, el 2018 hi ha registrades un total de 90 pedreres a les Illes Balears, de les quals un 80% són a Mallorca; un 12%, a Menorca, i la resta, a Eivissa i Formentera.