RESUM CAPÍTOL 1.2

El sector primari

S’analitza el sector primari balear al llarg de l’any 2018 a partir de les macromagnituds dels sectors agrícola, ramader, pesquer i forestal. L’any 2018, la producció final del sector primari de les Illes Balears va ser de 251.087.456 euros, dels quals el 83 % prové del sector agrari, el 14 % correspon a la producció pesquera i el 3 % és de la producció forestal.
El 2018, la producció agrària final (agricultura i ramaderia) ha constatat un descens del 3 %. Continua la tendència a la regressió econòmica del sector, fins i tot en els moments de bonança econòmica general, la qual cosa posa de manifest les raons estructurals que hi ha en aquesta evolució negativa, sobretot els greus desavantatges competitius que provoca la situació d’insularitat en el context, cada cop més desregulat, dels mercats agroalimentaris comunitaris.
Pel que fa al sector pesquer, el 2018 s’observa un increment del 13 % en la producció pesquera final, dada que insinua una millora de la rendibilitat general del sector a partir de la valorització del producte pesquer de les Illes Balears.