RESUM CAPÍTOL 1.13

Economia social i solidària

El pes de l’economia social a les Balears és baix i no ha variat gaire respecte als anys anteriors, si bé és un model que satisfà necessitats socials i és proper a les persones. Aproximadament un 2 % de les empreses pertanyen a l’economia social.
L’economia social ofereix una ocupació més estable, atès que el pes dels treballadors indeinits de les cooperatives més les societats laborals és del 74 %, per sobre dels indeinits del total de l’economia (67 %).
Les Balears ocupen les darreres posicions respecte a Espanya pel que fa al nombre de cooperatives i societats laborals. La proporció de treballadors en el sector de serveis és superior al 80 %, com en la totalitat de l’economia balear. Els menors de 40 anys representen el 42 %.
El 2018, les cooperatives i les societats laborals ocupen 2.426 persones (0,5 % de la població ocupada). A Eivissa, gairebé una quarta part de les cooperatives són d’habitatge, a i d’encaminar el problema residencial. Dels altres tipus d’entitats que formen part de l’economia social, n’hi ha 1.103, en què destaca l’agricultura ecològica (907).