Índex del CAPÍTOL II.

MERCAT DE TREBALL I POLÍTIQUES D´OCUPACIÓ
 • 1. Panorama general del mercat de treball
  • 1.1. Els indicadors laborals de l’estratègia 2020
  • 1.2. Anàlisi de les dades d’afiliació a la Seguretat Social
  • 1.3. Anàlisi de l’ocupació segons l’enquesta de població activa
 • 2. Anàlisi del mercat de treball de les Illes Balears
  • 2.1. L’ocupació per situacions laborals
  • 2.2. L’estacionalitat
  • 2.3. La temporalitat
  • 2.4. Els ocupats i els assalariats per tipus de jornada, per gènere i per sector econòmic
  • 2.5. L’atur i les demandes d’ocupació
  • 2.6. La contractació
  • 2.7. Salaris i cost laboral
 • 3. Polítiques actives d’ocupació
  • 3.1. Intermediació laboral
  • 3.2. Orientació laboral
  • 3.3. Formació professional per a l’ocupació
  • 3.4. Mesures directes de foment i creació d’ocupació
  • 3.5. Suport a l’emprenedoria i el teixit empresarial
 • 4. Les relacions laborals a les Illes Balears
  • 4.1. Marc normatiu de les relacions laborals
  • 4.2. Noves formes de treball. El compliment de la legislació laboral i l’actuació inspectora a la CAIB
  • 4.3. Descripció de l’estat de la negociació col·lectiva a la CAIB
  • 4.4. La conflictivitat laboral i la solució de conflictes
 • 5. La seguretat i la prevenció de riscs laborals