Índex del CAPÍTOL III.

QUALITAT DE VIDA I ESTAT DE BENESTAR
 • 1. La població de les Illes Balears
  • 1.1. Dinàmica de la població
  • 1.2. Els components de la dinàmica demogràfica
  • 1.3. La població de les Illes Balears: Horitzó 2030
 • 2. Benestar econòmic, distribució de la renda i pobresa
  • 2.1. Introducció
  • 2.2. El nivell i la distribució de rendes
  • 2.3. La pobresa relativa a les Illes Balears
 • 3. Seguretat Social
  • 3.1. IntroducciÓ
  • 3.2. Els ingressos per la recaptació de quotes de la Seguretat Social
  • 3.3. La despesa en prestacions de la Seguretat Social
 • 4. Salut, qualitat de vida i serveis sanitaris
  • 4.1. IntroducciÓ
  • 4.2. Recursos
  • 4.3. Esperança de vida
  • 4.4. Mortalitat
  • 4.5. Morbiditat
  • 4.6. Estat de salut
  • 4.7. Salut maternoinfantil
  • 4.8. Hàbits i estils de vida relacionats amb la salut
  • 4.9. Altres
 • 5. Educació
  • 5.1. El sistema educatiu no universitari de les Illes Balears
  • 5.2. Els estudis universitaris a les Illes Balears, 2011-2018
  • Requadre III-2. L’educació de les persones adultes i grans a les Balears.Carmen Orte i Liberto Macías
 • 6. Serveis socials
  • 6.1. Introducció
  • 6.2. Risc social i despesa pública a les Illes Balears
  • 6.3. Anàlisi documental del model social de les Illes Balears
  • 6.4. Conclusions
  • 6.5. Principals dades d’activitat dels serveis socials a les illes
 • 7. El sistema de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a la dependència (SAAD)
  • 7.1. IntroducciÓ
  • 7.2. Persones amb manca d’autonomia personal
  • 7.3. Desplegament del sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència a les Balears
  • 7.4. Places del catàleg dels serveis de dependència i promoció de l’autonomia
 • 8. Habitatge
  • 8.1. Situació, construcció i habitatge general
  • 8.2. Preus
  • 8.3. Transaccions
  • 8.4. Hipoteques constituïdes
  • 8.5. Tipus d’interès
  • 8.6. Població i accessibilitat a l’habitatge
 • 9. Justícia
  • 9.1 Diagnosi de l’estat de l’Administració de Justícia de les Illes Balears
  • 9.2. Indicadors bàsics de l’activitat judicial a les Illes Balears
  • 9.3. El jutjats i els tribunals
  • 9.4. La Fiscalia
 • 10. llengua i cultura
  • 10.1. La llengua
  • 10.2. Cultura
x