RESUM CAPÍTOL 1.8

Transports

El sector del transport està format per un total de 4.372 empreses i hi fan feina 22.619 persones. La majoria d’aquestes empreses són molt petites, amb menys de dos treballadors, i la seva activitat principal és el transport per carretera. La productivitat del sector és de 48.000 euros per treballador, i el salari mitjà arriba als 29.700 euros anuals, tot i que aquestes xifres amaguen força diferències entre els subsectors. La qualitat de l’ocupació en el sector està marcada per una estabilitat laboral per sota de la mitjana espanyola i per una baixa participació femenina.
Les principals característiques de les infraestructures del transport marítim són, en primer lloc, una gestió per part del Ministeri de Foment dels principals ports i una gestió autonòmica dels ports més petits i, en segon lloc, el fet que hi ha dues empreses dominants a les rutes marítimes. Pel que fa a les infraestructures del transport aeri, l’aeroport de Palma és el tercer aeroport espanyol quant a capacitat de gestió de vols per hora i un dels principals aeroports quant a capacitat d’absorció de passatgers (més de 13.000 passatgers per hora).
L’accés principal a les tres illes majors és la via aèria. El nombre de passatgers ha passat dels 28.150.828 de l’any 2008 als 40.615.088 l’any 2018. Aquest creixement es deu principalment a l’augment del nombre de vols internacionals. Les mercaderies entren principalment per via marítima. S’observa un increment del volum de mercaderies transportades en general, però amb una reducció de les càrregues a granel líquides. El transport marítim de passatgers ha crescut de forma considerable tant a les rutes comercials com als creuers turístics, amb taxes de creixement superiors al 15% en els dos darrers anys.
El nombre de vehicles ha augmentat de forma proporcional al creixement poblacional, llevat dels ciclomotors, que ha crescut a taxes superiors. La penetració de turismes menys contaminants és molt baixa, ins i tot pel que fa a vehicles nous, ja que només representen un 5% de les matriculacions del darrer any. Quant a la intensitat en l’ús de les carreteres, la mitjana diària de vehicles en circulació és de 10.000 a Menorca i Eivissa i de 12.600 a Mallorca, mentre que la circulació de vehicles de gran tonatge se situa entre el 4% del total a Eivissa i entre el 7,5% i el 8% a Menorca i Mallorca. Finalment, s’observa un increment de l’ús del transport públic urbà a Palma i del transport públic interurbà a Mallorca.