RESUM CAPÍTOL 1.10

Administracions públiques i càrrega fiscal

El 2018, la despesa pública de l’Administració de la Comunitat Autònoma puja un 7,3% respecte al 2017 i gairebé arriba als 5.009 milions d’euros. A més, l’import del deute de la Comunitat Autònoma al final de l’exercici és de 8.706 milions d’euros, lleugerament per sota de la xifra de l’any anterior.
Els pressuposts consolidats dels consells insulars augmenten un 12,7 % i sumen 652,7 milions d’euros. D’aquests, 459 milions corresponen al Consell de Mallorca, 93,1 milions al Consell de Menorca i 100,6 milions al Consell d’Eivissa. Els ingressos dels pressuposts dels ajuntaments de les Balears s’aproximen als 1.325 milions d’euros, mentre que les despeses han estat 1.314 milions d’euros.
L’Administració autonòmica representa un 47,0 % de la càrrega fiscal de tot l’arxipèlag; l’Administració estatal, un 41,4 %, i la local, l’11,5 % restant. La càrrega fiscal per habitant és de 7.851,5 euros, per sobre de la mitjana estatal. Les Balears són una altra vegada la tercera comunitat amb més càrrega fiscal per capita, després del País Basc i de Madrid.
Les Illes Balears continuen sent la primera comunitat autònoma en pressió fiscal (calculada dividint la càrrega fiscal entre el PIB per capita), amb un 29,3 %, per sobre de la mitjana estatal, que és d’un 23,5%. Per primer any, les Balears són la comunitat autònoma de règim comúque suporta més imposició indirecta.
La despesa pública estimada des del punt de vista pressupostari de les institucions s’ha elevat a 14.602,3 euros per habitant. En relació amb el PIB per capita, representa un 54,6%, mig punt més que l’exercici del 2017, la qual cosa significa que els habitants de les Balears suporten una despesa pública equivalent a 200 dies de la seva riquesa anual o, expressat en altres termes, els ciutadans balears de mitjana destinen el seu esforç a generar rendes per contribuir a l’interès comú de la societat fins al 18 de juliol, i només a partir de llavors «treballen» en termes col·loquials per a si mateixos.