RESUM CAPÍTOL 3.6

Serveis socials

En aquest apartat es presenta un balanç de la situació social a les Illes Balears basada en indicadors estructurals i de context socioeconòmic. Aquests indicadors, enquadrats en el que denominam «risc social», es relacionen amb la despesa pública destinada a donar resposta a les situacions de risc.
També s’inclou una anàlisi documental del model social de les Illes Balears i les principals actuacions que emanen de normes, plans o qualsevol altre document que hagi generat l’Administració que derivi en actuacions envers col·lectius vulnerables. Finalment, hi ha les principals dades d’activitat dels serveis socials d’abast insular. Com en altres apartats de la MEMÒRIA del CES, aquestes dades són parcials perquè l’explotació de les dades d’activitat dels consells insulars és absolutament desigual i luctua any rere any en funció de determinats components especíics de cada un dels governs insulars. Això impossibilita poder fer una anàlisi de continuïtat. Una vegada més instam que s’elabori una regulació normativa que atorgui continuïtat a l’anàlisi estadística dels diferents implicats en l’atenció a les necessitats socials a les Illes Balears.