Memòria del CES 2005
 
Menú d'accés als resums dels capítols de la memòria
Capítol I Capítol II Capítol III

RESUM DEL CAPÍTOL II

1. MERCAT DE TREBALL I POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ

RESUM DEL CAPÍTOL III

1. LA POBLACIÓ DE LES ILLES BALEARS
2. BENESTAR ECONÒMIC, DISTRIBUCIÓ DE LA RENDA I POBRESA
3. EL SISTEMA DE LA SEGURETAT SOCIAL
4. SALUT, QUALITAT DE VIDA I SERVEIS SANITARIS
5. CULTURA, LLENGUA I ORGANITZACIONS ASSOCIATIVES
6. EDUCACIÓ
7. HABITATGE
8. JUSTÍCIA I ARBITRATGE
9. SERVEIS SOCIALS
10. EL SISTEMA DE PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL I D'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA (SAAD)

Tornar