MEMÒRIA ONLINE

CAPÌTOL I. EL PANORAMA ECONÒMIC DE LES ILLES BALEARS

1. LES MACROMAGNITUDS I ANÀLISI REGIONAL

1.1. Introducció               
1.2. El panorama internacional 
1.3. La Unió Europea     
1.4. L’economia espanyola        
1.5. Anàlisi de l'oferta productiva de les Illes Balears     
1.6. L'anàlisi de la demanda de les Illes Balears per comunitats autònomes        
1.7. La inversió estrangera         
1.8. Els preus    
1.9. L'evolució de la renda real per càpita i els seus determinants           
1.10. L'estalvi, la inversió i la capacitat de finançament 
1.11. La distribució funcional de la renda             

  
2. EL SECTOR PRIMARI

2.1. Introducció               
2.2. Els recursos humans en el sector primari    
2.3. El subsector agrari 
2.4. El subsector forestal            
2.5. La pesca     

3. INDÚSTRIA I ENERGIA

3.1 Introducció 
3.2 L'evolució del PIB, de l'ocupació, de l'índex de producció industrial (IPI), de l'índex de preus industrials (IPRI), de la capacitat industrial i del clima industrial               
3.3. L'evolució de les empreses industrials         
3.4. Evolució de l'ocupació         
3.5. L'evolució de les branques industrials          
3.6. La inversió industrial            

4. CONSTRUCCIÓ i HABITATGE

4.1. Introducció               
4.2. Factors de producció
4.3. L'obra pública
4.4. L'edificació residencial i altra edificació privada
4.5. L'habitatge i el mercat immobiliari 

5. ELS SERVEIS PRIVATS

5.1. Introducció               
5.2. Principals macromagnituds
5.3. Principals coeficients
5.4. Principals resultats d'explotació
5.5. L'ocupació
5.6. L'estacionalitat

6. EL TURISME

6.1. Introducció
6.2. Evolució dels principals mercats turístics internacionals competidors de les Balears
6.3. L'evolució de les Balears en relació amb les comunitats autònomes competidores en el segment de sol i platja en turisme nacional i internacional
6.4. Anàlisi sintètica dels principals indicadors de demanda dels turistes estrangers a les Illes Balears: turistes arribats, estada mitjana, estades totals i despesa dels turistes
6.5. La demanda turística a les Balears des del punt de vista de les arribades
6.6. La demanda del turisme estranger a les Illes Balears des del punt de vista de l'estada mitjana i les estades
6.7. La despesa turísitica de les Balears
6.8. L'estacionalitat
6.9. El perfil del turista
6.10. L'oferta turística a les Balears
6.11. L'ocupació laboral en el sector de l'hostalatge i la restauració


7. EL FINANÇAMENT DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

7.1. Introducció               
7.2. Administració autonòmica
7.3. Administracions locals

8. MEDI AMBIENT

8.1. Introducció
8.2. Recursos naturals
8.3. Els residus sòlids
8.4. El litoral
8.5. El patrimoni natural
8.6. Altres àmbits    

9. SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I DE LA INFORMACIÓ

9.1. Introducció
9.2. Anàlisi del sistema d'innovació de les Illes Balears
9.3. Resultats del sistema d'innovació de les Illes Balears
9.4. La societat de la informació a les Illes Balears


CAPÌTOL II. MERCAT DE TREBALL
   

1. INTRODUCCIÓ  


2. PANORAMA GENERAL DEL MERCAT DE TREBALL I LES POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACIÓ

    2.1. Indicadors d’avaluació per a l’estratègia europea d’ocupació 2020
    2.2. Els indicadors de Laeken     
    2.3. Anàlisi comparada de les taxes d’activitat, d’ocupació i d’atur de les Balears i d’altres comunitats autònomes        
    2.4. L’Índex de Qualitat del Treball (IQT) 

3. TRETS I TENDÈNCIES DEL MERCAT DE TREBALL DE LES ILLES BALEARS: RESUM DE LES DADES GENERALS

    3.1. El mercat de treball segons l’enquesta de població activa  
    3.2. Les afiliacions a la seguretat social i el moviment laboral registrat (contractació, demandants d’ocupació i atur registrat)               

4. LES POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACIÓ    

    4.1. Les polítiques d’ocupació   
    4.2. Les polítiques de formació

5. LES RELACIONS LABORALS 

    5.1. El marc normatiu de les relacions laborals  
    5.2. Descripció de l’estat de la negociació col•lectiva a la CAIB   
    5.3. La conflictivitat laboral i la solució de conflictes        
    5.4. La seguretat i la prevenció de riscos laborals


CAPÌTOL III. POBLACIÓ I BENESTAR SOCIAL


1. LA POBLACIÓ

1.1. Introducció
1.2. L'evolució de la població
1.3. L'evolució demogràfica municipal
1.4. Repercussions demogràfiques de l'evolució de la població
1.5. L'índex de pressió humana a les Illes Balears

2. DISTRIBUCIÓ DE LA RENDA

2.1. Introducció
2.2. El nivell i la distribució de rendes
2.3. La pobresa relativa a les Illes Balears

3. EL SISTEMA DE LA SEGURETAT SOCIAL

3.1. Introducció
3.2. Els ingressos per la recaptació de quotes de la seguretat social
3.3. La despesa en prestacions de la seguretat social

4. SALUT I SERVEIS SANITARIS

4.1. Introducció
4.2. Salut i qualitat de vida
4.3. Serveis sanitaris

5. EDUCACIÓ I CULTURA

5.1. Introducció
5.2. La situació del sistema educatiu a les Illes Balears
5.3. L'escolarització de l'alumnat estranger
5.4. L'atenció a la diversitat
5.5. Els estudis universitaris
5.6. Cultura

6. ELS SERVEIS SOCIALS

6.1. Introducció
6.2. Serveis socials, condicions de vida i inclusió social: les persones destinatàries dels serveis socials a les Illes Balears i la població beneficiària
6.3. El sistema públic i privat de serveis socials: Els serveis socials comunitaris: recursos assistencials i prestacions tècniques i econòmiques
6.4. Prestacions econòmiques
6.5. Els serveis socials especialitzats: recursos assistencials i prestacions
6.6. Finançament del sistema públic de serveis socials


7. EL SISTEMA D’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

7.1. Introducció
7.2. Persones amb manca d'autonomia personal
7.3. Desplegament del SAAD a les Illes Balears: Població beneficiària del SAAD
7.4. Places del catàleg dels serveis de dependència i promoció de l'autonomia.

8. JUSTÍCIA

8.1. Introducció
8.2. Estat de la justícia

 

Tornar