ÍNDEX DE QUADRES Y GRÀFICS

ÍNDEX DE QUADRES * | ÍNDEX DE GRÀFICS *


ÍNDEX DE QUADRES

CAPÍTOL I. EL PANORAMA ECONŌMIC DE LES Illes BalearsEL PANORAMA ECONŌMIC DE LES Illes Balears

1. LES MACROMAGNITUDS I ANÀLISI REGIONAL

Quadre I-1. Quota mundial en percentatges d'exportacions i importacions per grans regions de béns i serveis (2011)
Quadre I-2. Evolució de la situació econòmica europea (2011-2013)
Quadre I-3. Variació interanual del vab per sectors econòmics en euros corrents (2004-2011)
Quadre I-4. Variació interanual del vab per sectors econòmics en euros constants del 2004 (2004-2011)
Quadre I-5. Evolució i perspectives de les Illes Balears (2004-2011)
Quadre I-6. Taxes de variació interanual del PIB a preus constants per sectors productius (en %) (2005-2011)
Quadre I-7. Creixement regional a 4 sectors
Quadre I-8. Variació interanual del vab per illes (en euros corrents) (2004-2011)
Quadre I-9. Variació interanual del vab per illes (en euros constants del 2004) (2004-2011)
Quadre I-10. Agricultura i pesca: producte interior brut a preus de mercat CA (2010-2011)
Quadre I-11. Indústria i energia: producte interior brut a preus de mercat per CA (2010-2011)
Quadre I-12. Construcció: producte interior brut a preus de mercat per CA (2010-2011)
Quadre I-13. Serveis: producte interior brut a preus de mercat per CA (2010-2011)
Quadre I-14. Total: producte interior brut a preus de mercat perCA (2010-2011)
Quadre I-15. Nombre d'empreses per activitat principal (2008-2011). CNAE09
Quadre I-16. Variables explicatives del superàvit comercial a les Balears (2000-2010)
Quadre I-17. Estructura de la demanda final per CA (2010)
Quadre I-18. Comerç exterior per seccions aranzelàries (2009-2011). Milers d'euros
Quadre I-19. Inversió estrangera per comunitats autònomes (sense etves*) (2010-2011)
Quadre I-20. Índex de preus de consum a Espanya. Base 2011 (desembre 2011)
Quadre I-21. Rànquing de les autonomies espanyoles (2000 i 2011). Índex per habitant (mitjana espanyola=100)
Quadre I-22. Índex de convergència amb europa (índex pib per habitant pps mitjana eur15=100)
Quadre I-23. Taxa de creixement anual del vab per càpita i dels seus components a les Illes Balears i Espanya (2010)
Quadre I-24. Producte interior brut a preus bàsics per ocupat
Quadre I-25. Balanç econòmic per sectors institucionals privats i  públics a les Illes Balears (2000-2010)
Quadre I-26. Quota de l'estalvi regional en percentatge del PIB i de la inversió en percentatge de la renda interior bruta (2010)
Quadre I-27. Variacions de les taxes d'excedent

2. EL SECTOR PRIMARI

Quadre I-28. Macromagnituds econòmiques de les activitats primàries de les Illes Balears (2010-2011)
Quadre I-29. Evolució de l'afiliació mitjana de l'agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca
Quadre I-30. Les 20 ocupacions amb més contractació, homes, a les Illes Balears 2011
Quadre I-31. Valoració econòmica de la producció agrària de les Illes Balears 2011
Quadre I-32. Maquinària agrària a les Illes Balears (2010-2011)
Quadre I-33. Producció agrícola de les Illes Balears 2011
Quadre I-34. Origen de la fruita comercialitzada a mercapalma (2010-2011)
Quadre I-34. Origen de la fruita comercialitzada a mercapalma (2010-2011)
Quadre I-36. Valoració econòmica de la producció ramadera de les Illes Balears 2011
Quadre I-37. Ramat sacrificat. Illes Balears 2011
Quadre I-38. Productes ramaders. Illes Balears 2011
Quadre I-39. Producció forestal de les Illes Balears (2011)
Quadre I-40. Valoració econòmica de la producció pesquera de les Illes Balears 2011
Quadre I-41. La producció pesquera i aqüícola de les Illes Balears 2011
Quadre I-42. Pesca desembarcada per illa (2010-2011)

3. INDÚSTRIA I ENERGIA

Quadre I-43. Índex de producció industrial (2002-2011)  (IPI)
Quadre I-44. Nombre d'empreses industrials (2008-2011) CNAE 2009
Quadre I-45. Ocupació assalariada i per compte propi a les Illes Balears 2011 (Mitjana anual)
Quadre I-46. Resultats d'explotació per agrupació i sector d'activitat a les Illes Balears. 2010
Quadre I-47. Personal ocupat per agrupació i sector d'activitat (2009-2010)
Quadre I-48. Productivitat aparent del treball, ebe per ocupat i cost laboral unitari a les Illes Balears (2010)
Quadre I-49. Estructura de la facturació per usos, energia elèctrica (Mw/h)
Quadre I-50. Facturació d'energia elèctrica a les Illes Balears  per branques econòmiques (Mw/h)
Quadre I-51. Consum de productes petroliers líquids per illes (2004-2011)
Quadre I-52. Extracció de minerals no metàl·lics Illes Balears (1998-2011)
Quadre I-53. Extracció de minerals no metàl·lics Illes Balears 2011
Quadre I-54. Inversió, llocs de treball i potència elèctrica de les noves indústries (2002-2011)

4. CONSTRUCCIÓ i HABITATGE

Quadre I-55. Consum aparent de ciment (en tones)
Quadre I-56. Entrada materials de construcció exclòs ciment (en tones) (1999-2011)
Quadre I-57. Variació interanual entrada de materials (exclòs ciment) (1999-2011)
Quadre I-58. Atur registrat construcció (1995-2011)
Quadre I-59. Variació interanual atur registrat construcció (1995-2011)
Quadre I-60. Licitació oficial 2000-2011 (en milers d'euros)
Quadre I-61. Projectes visats pel COAIB (1999-2011)
Quadre I-62. Taxa de variació interanual de projectes visats pel COAIB (2000-2011)
Quadre I-63. Obres visades de reforma i ampliació (1998-2011)
Quadre I-64. Projectes visats, per illes i tipologies (2008-2011)
Quadre I-65. Habitatges començats i habitatges acabats (1998-2011)
Quadre I-66. Percentatge d'habitatges començats i acabats (1998-2011)
Quadre I-67. Projectes visats pel coaib: relació habitatge/obra (1999-2011)
Quadre I-68. Tipus d'interès del mercat hipotecari (2000-2011)
Quadre I-69. Preu per metre quadrat d'habitatge lliure (1995-2011)

5. SERVEIS PRIVATS

Quadre I-70. Principals macromagnituds dels serveis privats per sector d'activitat (2009)
Quadre I-71 Principals indicadors dels serveis privats per sector d'activitat (2009)
Quadre I-72 Principals resultats d'explotació dels serveis privats per sector d'activitat (2009)
Quadre I-73. Personal ocupat als serveis privats per sector d'activitat (2009)
Quadre I-74. Nombre mitjà d'ocupats per trimestre i mitjana anual per any i grup d'activitat a les Illes Balears (2009)

6. TURISME

Quadre I-75. Ingressos i turistes de les principals destinacions competidores de les Balears ordenades per la potencialitat competidora (2007-2011)
Quadre I-76. Evolució de les Balears en relació amb les ca espanyoles competidores de les Balears en turisme nacional (2007-2011)
Quadre I-77. Evolució de les Balears en relació amb les CA espanyoles competidores de les Balears en turisme internacional (2007-2011)
Quadre I-78. Arribada de turistes a les Illes Balears per país de residència (2009-2011)
Quadre I-79. Arribada de turistes a les Illes Balears per tipus d'allotjament i organització del viatge (2009-2011)
Quadre I-80. El hub a l'aeroport de Palma (2006-2011)
Quadre I-81. Entrada de passatgers en companyies aèries de baix cost i baix preu (2011)
Quadre I-82. Estades mitjanes dels turistes estrangers a les Balears per nacionalitats i allotjament (2009-2011)
Quadre I-83. Estades dels turistes estrangers a les Illes Balears per país de residència (2009-2011)
Quadre I-84. Estades dels turistes estrangers a les Illes Balears per tipus d'allotjament i organització del viatge (2009-2011)
Quadre I-85. Despesa total dels turistes segons Comunitat Autònoma de destí principal (2011) (milions d'euros)
Quadre I-86. Despesa dels turistes estrangers a les Illes Balears per país de residència, per tipus d'allotjament i organització del viatge (2009-2011)
Quadre I-87. Despesa mitjana diària dels turistes estrangers a les Illes Balears per país de residència, per tipus d'allotjament i organització del viatge
Quadre I-88. Índex de gini: nombre d'arribades (2010-2011)
Quadre I-89. Estacionalitat de les arribades turístiques per temporades, nacionalitats i tipus d'allotjament a les Balears (2010-2011)
Quadre I-90. Estacionalitat de les estades dels turistes estrangers per temporades, nacionalitats i tipus d'allotjament a les Balears (2010-2011)
Quadre I-91. Estacionalitat de la despesa dels turistes estrangers per temporades, nacionalitats i tipus d'allotjament a les Balears (2010-2011)
Quadre I-92. Places de l'imserso contractades per destinacions turístiques (2006-2011)
Quadre I-93. El perfil del turista de les Illes Balears (2009-2011)
Quadre I-94. Grau de satisfacció dels turistes estrangers a les Illes Balears (2009-2011)
Quadre I-95. Capacitat d'allotjament per tipus d'establiment a les Illes Balears (2011)
Quadre I-96. Tipus i categories de l'oferta hotelera (sentit ampli) per illes (2011)
Quadre I-97. Taxa de l'ocupació de la planta oberta (2010-2011)
Quadre I-98. Percentatge de la planta oberta (2010-2011)
Quadre I-99. Tot inclòs a Mallorca (establiments exclusius de tot inclòs) (2007-2011)
Quadre I-100. Nombre i capacitat dels establiments d'oferta complementària a les Illes Balears (2011)
Quadre I-101. Ports esportius i nombre d'amarradors  (2011)
Quadre I-102. Camps de golf, forats, pars i nombre de barres (2011)
Quadre I-103. Ocupats a l'hostalatge i a la restauració (2009-2011)
Quadre I-104. Índex de gini: treballadors d'alta a la seguretat social en activitats d'hoteleria (2010-2011)
Quadre I-105. Mitjana anual del treballadors d'alta a la seguretat social en el sector turístic (cnae-09, 3 dígits) per illes (2009-2011)
Quadre I-106. Mitjana anual dels contractes registrats per activitat econòmica (CNAE-09, 2 dígits) del sector turístic per illes (2009-2011)
Quadre I-107. Vint ocupacions més contractades en el sector turístc a les Illes Balears (2011)

7. ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Quadre I-108.liquidacions model de finançament 2007, 2008 (Acord 2001), 2009 (Acord 2009) i previsió 2010
Quadre I-109. Evolució ingressos CAIB 2007-2011

8. MEDI AMBIENT

Quadre I-110. Aigua dessalada a les Illes Balears (2010-2011)
Quadre I-111. Producció d'energia de règim especial (2010)
Quadre I-112. Producció i tractament de residus a Mallorca 2010 i 2011 (tones)
Quadre I-113. Recollida selectiva a Menorca 2010 i 2011 (tones)
Quadre I-114. Recollida complementària Menorca 2010 i 2011 (tones)
Quadre I-115. Entrades als abocadors de les Pitiüses 2010-2011 (tones)
Quadre I-116. Recollida selectiva a les Pitiüses 2010 i 2011 (tones)
Quadre I-117. Quantitat mensual de matèries recollides (estiu 2011) (kg)
Quadre I-118. Variació interanual segons tipus de residu 2010 i 2011 (kg)
Quadre I-119. Comparativa de material recollit per illes 2010 i 2011 (kg)
Quadre I-120. Kg recollits durant la campanya d’hivern per illes 2009 i 2010
Quadre I-121. Comparativa per illes de les campanyes d'hivern (kg) (2006-2011)
Quadre I-122. Superfície cremada per illes 2011 (hectàrees)
Quadre I-123. Arbres tallats per illa i per espècie 2011
Quadre I-124. Aprofitament forestal per illes 2011 (m3)
Quadre I-125.dades globals de la campanya “life posidonia" 2011
Quadre I-126. Comparativa mensual de l'ocupació de boies (juny-setembre, 2006-2011)
Quadre I-127. Pla de recuperació del milà 2011
Quadre I-128. Pla recuperació àguila peixatera 2011
Quadre I-129. Pla de conservació de la flora amenaçada al puig major 2011
Quadre I-130. Pla de conservació de l'orquídia de prat (nombre d'exemplars florits) (2005-2011)
Quadre I-131. Nombre de vedats de caça i superfície vedada per illa 2010 i 2011
Quadre I-132. Qualitat de l'aire a Mallorca segons dades mitjanes del 2011
Quadre I-133. Qualitat de l'aire a Menorca segons dades mitjanes del 2011
Quadre I-134. Qualitat de l'aire a Eivissa segons dades mitjanes del 2011
Quadre I-135. Nombre de municipis segons estat d'implementació de l'agenda local 21 per illa 2011


9. SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I DE LA INFORMACIÓ

Quadre I-136. Despesa en R+D 2010
Quadre I-137. Taxa de creixement de la despesa en R+D(%) (2004-2010)
Quadre I-138. Recursos humans en R+D a Espanya i Illes Balears 2010
Quadre I-139. Despesa en innovació a Espanya i Illes Balears 2010
Quadre I-140. Despesa en innovació per ganància d'empresa a Espanya i Illes Balears (milers d'euros) (2003-2010)
Quadre I-141. Ocupats en sectors d'alta i mitja-alta tecnologia a Espanya i Illes Balears (milers de persones) (2007-2010)
Quadre I-142. Principals indicadors d 'R+Den els sectors d'alta tecnologia (2007-2010)
Quadre I-143.producció científica total de les Illes Balears en les bases de dades (AHCI), (SCI), (SSCI) (2000-2010)
Quadre I-144. Producció científica de les Illes Balears per àrees
Quadre I-145. Distribució de sol·licituds per seccions de la classificació internacional de patents

CAPÍTOL II. MERCAT DE TREBALL

Quadre II-1.indicadors de l'estratègia 2020
Quadre II-2. Taxa d'activitat per comunitats autònomes (2010-2011)
Quadre II-3. Taxa d'activitat, d'ocupació i d'atur per sexes i per grups d'edat a les Illes Balears (2010-2011)
Quadre II-4. Taxes d'ocupació per comunitats autònomes (2010-2011)
Quadre II-5. Taxes d'atur per comunitats autònomes (2010-2011)
Quadre II-6. Taxa d'ocupació dels joves menors de 30 anys per comunitats autònomes (2011)
Quadre II-7. Població d'entre 18 i 24 anys que no ha completat el nivell d'educació secundària per comunitats autònomes. Espanya i UE 2010
Quadre II-8. Rànquing iqt de les comunitats autònomes segons les poderacions establertes (2001,2006,2007,2008,2009 i 2010)
Quadre II-9. Rànquing dels indicadors de qualitat del treball de les comunitats autònomes segons les dimensions establertes (2010). Dimensió i: condicions del lloc de treball
Quadre II-10. Rànquing dels indicadors de qualitat del treball de les comunitats (2010).dimensió 2: relacions laborals
Quadre II-11. Rànquing dels indicadors de qualitat del treball de les comunitats autònomes segons les dimensions establertes (2010). Dimensió 3: qualificació, habilitats i aprenentage
Quadre II-12. Rànquing dels indicadors de qualitat del treball de les comunitats autònomes (2010). Dimensió 4: accés i participació en el mercat de treball
Quadre II-13. Rànquing dels indicadors de qualitat del treball de les comunitats autònomes segons les dimensions establertes (2010).dimensió 5: igualtat de gènere
Quadre II-14. Rànquing dels indicadors de qualitat del treball de les comunitats autònomes segons les dimensions establertes (2010). Dimensió 6: cohesió social i mercat de treball
Quadre II-15. Rànquing dels indicadors de qualitat del treball de les comunitats autònomes segons les dimensions establertes (2010). Dimensió 7: salaris i productivitat
Quadre II-16. Rànquing dels indicadors de qualitat del treball de les comunitats autònomes segons les dimensions establertes (2010). Dimensió 8: benestar i protecció social
Quadre II-17. Evolució de l'ocupació a les Illes Balears (1996-2011)
Quadre II-18. Evolució de la població ocupada per sectors d'activitat a les Illes Balears (2005-2011)
Quadre II-19. Treballadors ocupats segons el grup professional a les Illes Balears (2011)
Quadre II-19a. Treballadors ocupats en la direcció d'empreses i l'administració pública segons la situació professional a les Illes Balears (2011)
Quadre II-19b. Treballadors ocupats en la direcció d'empreses i l'administració pública per gènere i per situació professional a les Illes Balears (2011)
Quadre II-20. Treballadors ocupats per situació laboral a les Illes Balears (2007-2011)
Quadre II-21. Ocupats i assalariats per tipus de jornada i per sexe (2006-2011)
Quadre II-22. Ocupats i assalariats per sectors econòmics i per sexe, Illes Balears (2010-2011)
Quadre II-23. Assalariats per tipus de contracte i comunitat autònoma (2010-2011)
Quadre II-24. Taxes de temporalitat per seccions d'activitat (2008-2011)
Quadre II-25. Taxes de temporalitat dels assalariats per gènere, Illes Balears (2007-2011)
Quadre II-26. Taxes de temporalitat dels assalariats per tipus de jornada, Illes Balears (2007-2011)
Quadre II-27. Index d'estacionalitat per illa. Illes Balears (2011)
Quadre II-28. Treballadors amb alta laboral segons el gènere, Illes Balears (2002-2011)
Quadre II-29. Evolució del pes de la població ocupada femenina sobre el total de població ocupada. Espanya - Illes Balears (2000-2011)
Quadre II-30. Creixement de l'ocupació per sectors d'activitat, Illes Balears (2010-2011)
Quadre II-31. Treballadors assalariats, autònoms i empreses per activitat econòmica (cnae 09) a les Illes Balears (2010-2011)
Quadre II-32. Treballadors en alta laboral segons el règim, Illes Balears (2002-2011)
Quadre II-33. Evolució mensual de les afiliacions per tipus de contracte. Illes Balears (2010-2011)
Quadre II-34. Treballadors afiliats per illes (2010-2011)
Quadre II-35. Total d'afiliats estrangers a la seguretat social, Illes Balears (2011)
Quadre II-36 a. Total d'afiliats estrangers a la seguretat social per nacionalitats i per règims (ue) a les Illes Balears (2011)
Quadre II-36 b. Total d'afiliats estrangers a la seguretat social per nacionalitats i per règims (fora de la ue) a les Illes Balears (2011)
Quadre II-37. Total d'afiliats estrangers per sectors d'activitat a les Illes Balears (règim general, mitjana 2010 i 2011)
Quadre II-38. Evolució dels demandants d'ocupació segons el col·lectiu (2005-2011)
Quadre II-39. Evolució de l'atur registrat per sexe, Illes Balears (1996-2011)
Quadre II-40. Atur de llarga durada per comunitats autònomes (2011)
Quadre II-41. Perfil dels aturats de llarga durada. Illes Balears (2006-2011)
Quadre II-42. Contractes registrats per modalitat de contractació: Illes Balears (2006-2011)
Quadre II-43. Contractació de durada determinada registrada. Illes Balears (2011)
Quadre II-44. Nombre de contractes registrats a treballadors estrangers a les balears i a espanya per zones de procedència (2011)
Quadre II-45. Les deu ocupacions més contractades per sexe, Illes Balears (2011)
Quadre II-46. Programes de promoció l'ocupació. Illes Balears 2011
Quadre II-47. Tipus de mesura, població, participació i pressupost. Illes Balears (2008-2011)
Quadre II-48. Mesures de formació per a persones en atur. Programes, participació i pressupost. Illes Balears (2008-2010)
Quadre II-49. Perfil sociodemogràfic. Illes Balears 2011
Quadre II-50. Accidents en jornada de treball, amb baixa, segons el grau de lesió. Iiles balears (2003-2011)
Quadre II-51. Sinistralitat laboral per comunitat autònoma (2004-2011)
Quadre II-52. Índex d'incidència de sinistralitat per sectors, Illes Balears (1999 - 2011).
Quadre II-53. Accidents en jornada de treball, amb baixa, segons el grau de lesió, per illes. Iiles balears (2009-2011)

CAPÍTOL III. POBLACIĶ I BENESTAR SOCIAL

1. LA POBLACIÓ

Quadre III-1. Evolució de la població per comunitat autònoma de residència (dades referides a l'1 de gener de l'any corresponent) (2001-2012)
Quadre III -2. Evolució dels increments anuals per comunitat autònoma de residència (2001-2012)
Quadre III -3. Evolució de la població estrangera per comunitat autònoma de residència (2001-2012)
Quadre III -4. Principals col·lectius estrangers residents a les Illes Balears (Rev. Padrons 2010 i 2011)
Quadre III -5. Evolució de la població balear per tipus de nacionalitat i illa de residènca (2001-2012)
Quadre III -6. Evolució de la població estrangera per illes, per sexe i àrees de nacionalitat 2001 i 2011
Quadre III -7. Població per municipis i nacionalitat 2001 i 2011
Quadre III -8. Evolució de la població per illa, nacionalitat i gran grup d'edat. Revisions del padró 2011 i 2011
Quadre III -9. Edat mitjana a la maternitat segons nacionalitat (espanyola/estrangera) de la mare (1975-2010)
Quadre III -10. Nombre de fills per dona segons nacionalitat de la mare Espanya i Illes Balears (2002-2010)
Quadre III -11. Evolució de les taxes de nupcialitat per comunitat autònoma* (1975-2010)
Quadre III -12. Índex de pressió humana (iph). Valors màxims i mínims. (1997-2011)

2. DISTRIBUCIÓ DE LA RENDA

Quadre III -13. Evolució dels ingressos a les Illes Balears (2003-2009)
Quadre III -14. Indicadors de desigualtat de rendes per Comunitat Autònoma
Quadre III -15. Distribució dels ingressos mitjants de la llar i de la situació laboral del sustentador principal per quartils de renda, 2007 i 2009
Quadre III -16. Índexs de desigualtat i de risc de pobresa a la Unió Europea 2007 i 2009
Quadre III -17. Taxa de risc de pobresa per Comunitats Autònomes
Quadre III -18. Probabilitat d'una llar d'estar per sota del llindar de pobresa segons característiques del cap de familia, 2007 i 2009

3. EL SISTEMA DE LA SEGURETAT SOCIAL

Quadre III -19. Recaptació de la seguretat social (2002-2011)
Quadre III -20. Import anual de les pensions (2005-2011)
Quadre III -21. Nombre de pensions contributives a les Illes Balears i a Espanya (1998-2011)
Quadre III -22. Pensions contributives a les diferents Comunitats Autònomes (2005-2011)
Qudre III -22. Addenda. Distribució de la pensió mitjana mensual per províncies (2011)
Quadre III -23. Pensions noves reconegudes a les Illes Balears (2001-2011)
Quadre III -24. Nombre de pensions en vigor i quantia mitjana per illes, 2008-2011 (1 de desembre de 2011)
Quadre III -25. Nombre de pensions i distribució percentual (inss+ism) a les Illes Balears i per municipis (2011)
Quadre III-26. Total de pensions en vigor per grups d'edat 2010 i 2011
Quadre III-27. Total de pensions en vigor per trams de quantia 2011
Quadre III-28. Pensions de jubilació (2004-2011): distribució segons els diferents règims
Quadre III-29. Pensions de jubilació  en vigor per classe, sexe i grups d'edat (2009-2011)
Quadre III-30. Total de pensions de jubilació en vigor per trams de quantia 2011
Quadre III-31. Pensions de viduïtat (2003-2011): distribució segons els diferents règims
Quadre III-32. Pensions de viduïtat en vigor per classe, sexe i grups d'edat (2009-2011)
Quadre III-33. Total de pensions de viduïtat en vigor per trams de quantia 2011
Quadre III-34. Pensions per incapacitat permanent (2003-2011): distribució segons els diferents règims
Quadre III-35. Pensions d'incapacitat permanent en vigor per classe, sexe i grups d'edat (2009-2011)
Quadre III-36. Total de pensions d'incapacitat permanent en vigor per trams de quantia 2011
Quadre III-37. Pensions d'incapacitat permanent per graus (1 de desembre de 2011)
Quadre III-38. Pensions d'orfandat (2003-2011): distribució segons els diferents règims
Quadre III-39. Pensions d'orfandat en vigor per classe, sexe i grups d'edat (2009-2011)
Quadre III-40. Total de pensions d'orfandat en vigor per trams de quantia 2011
Quadre III-41. Pensions a favor de familiars (2003-2011): distribució segons els diferents règims
Quadre III-42. Pensions a favor de familiars en vigor per classe, gènere i grups d'edat (2007 i 2011)
Quadre III-43. Import anual dels subsidis (2004-2011)
Quadre III-44. Incapacitat temporal INSS. Illes Balears (2010-2011)
Quadre III-45. Incapacitat temporal mútues. Illes Balears (2010-2011)
Quadre III-46.  Incapacitat temporal ISM. Illes Balears (2010-2011)
Quadre III-47. Contingències comunes per incapacitat temporal 2011
Quadre III-48. Contingències comunes per incapacitat temporal del règim general per mútues (2002-2011)
Quadre III-49. Cobertura d'incapacitat temporal per contingències comunes del règim general per mútues d'AT i EP (2011)
Quadre III-50. Nombre de benefiaciaris de les prestacions per desocupació (2002-2011)
Quadre III-51. Taxa de cobertura de les prestacions per desocupació per mesos i per comunitats autònomes 2011
Quadre III-52. Població estrangera beneficiària de les prestacions per desocupació (2011, per mesos)
Quadre III-53. Despesa en prestacions d'atur (2003-2011)
Quadre III-54. Altes inicials de beneficiaris de prestacions contributives segons l'edat, sexe i causa del dret. Illes Balears (2011)
Quadre III-55. Altes inicials de beneficiaris de prestacions de subsidi de desocupació segons edat, sexe i tipus de subsidi. Illes Balears (2011)

4. SALUT I SERVEIS SANITARIS

Quadre III -56. Nombre d'animals sacrificatas a les Illes Balears 2006-2011. Estadística dels escorxadors
Quadre III -57. Nombre d'establiments a les Illes Balears. Altes i baixes durant l'exercici 2011
Quadre III -58. Evolució de les alertes en seguretat alimentària a espanya i a les Illes Balears (2006-2011)
Quadre III -59. Incidència i índex epidemològic acumulat (IEA) a les Illes Balears de les malaties de declaració obligatòria. Exercici 2011
Quadre III -60. Nombre de brots i nombre d'afectats a les Illes Balears segons la síndrome clínica, etiologia i mecanisme de transmissió
Quadre III -61. Creixement de la despesa sanitària pública per comunitats autònomes (1995-2009)
Quadre III -62. Fons amb orígen/destí específic gestionats pel sistema sanitari públic
Quadre III -63. Fons amb origen/ destí específic gestionats pel sistema sanitari públic objecte de finançament
Quadre III -64. Recursos a l'atenció primària a les Illes Balears (desembre 2011)
Quadre III -65. Activitat en l'atenció primària a les Illes Balears 2011
Quadre III -66. Nombre de targetes sanitàries assignades als hospitals d'aguts públics a les Illes Balears (1 de gener de 2011)
Quadre III -67. Recurssos dels hospitals d'aguts públics a les Illes Balears (desembre 2011)
Quadre III -68. Activitat en els hospitals d'aguts públics a les Illes Balears 2011
Quadre III -69. Activitat en els centres concertats 2011
Quadre III -70. Llits instal·lats i en funcionament en els hospitals privats de les Illes Balears
Quadre III -71. Dotació tecnològica en els hospitals privats de les Illes Balears
Quadre III -72. Activitat en els hospitals privats de les Illes Balears 2010
Quadre III -73. Evolució dels principals índexs per habitant dels hospitals privats de les Illes Balears (2005-2010)
Quadre III -74. Nombre de professionals al servei dels hospitals privats de les Illes Balears 2010
Quadre III -75. Evolució de l'activitat global de les llistes d'espera (2003-2011)
Quadre III -76. Activitat de l'àrea sociosanitària i de salut mental 2011

5. EDUCACIÓ

Quadre III-77. Evolució de l'alumnat per nivells educatius i per titularitat. Cursos 2009-10/2011-12
Quadre III -78. Taxes brutes d'escolaritat per nivell d'ensenyament a Espanya i Illes Balears. Curs 2011/2012
Quadre III -79. Classificació dels centres per ensenyaments de règim general que imparteixen i titularitat. Cursos 2011-2012
Quadre III -80. Nombre de centres de règim general i especial per titularitat i tipologia. Curs 2011-2012
Quadre III -81. Professorat dels ensenyaments de règim general per nivells. Curs 2011-2012
Quadre III -82. Nombre d'unitats per ensenyament i titularitat. Curs 2011-2012
Quadre III -83. Nombre mitjà d'alumnes per unitat/ grup per ensenyament i titularitat a Espanya i Illes Balears. Curs 2011-12
Quadre III -84. Percentatge d'alumnat d'educació secundària obligatòria que promociona per curs 2009-2010 a Espanya i Illes Balears
Quadre III -85. Percentatge d'alumnat de batxillerat que promociona curs, per titularitat i sexe. Curs 2009-2010 (1) a Espanya i Illes Balears
Quadre III -86. Percentatge d'alumnat de batxillerat que promociona curs per modalitat. Curs 2009-2010 (1) a Espanya i Illes Balears
Quadre III -87. Alumnat matriculat a ensenyaments de règim especial. Curs 2011-2012
Quadre III -88. Alumnat matriculat a ensenyaments de règim especial
Quadre III -89. Increment de l'alumnat estranger a les Illes Balears durant el període 1991-2012.
Quadre III -90. Distribució percentual de l'alumnat estranger per illes. Curs 2011-2012
Quadre III -91. Evolució de la distribució de la població escolar de nacionalitat estrangera a les Illes Balears per estapes educatives.(2004-2012)
Quadre III -92. Distribució de l'alumnat estranger per illes i nivells educatius. Curs 2011/2012.
Quadre III -93. Evolució del percentge d'alumnat estranger per tipus de centre 2005-2012
Quadre III -94. Nombre de nacionalitats d'alumnat estranger a les Illes Balears (2002-2012)
Quadre III -95. Alumnat estranger al sistema educatiu de les Illes Balears per països d'origen, nombre d'alumnes i distribució per illes. Curs 2011-2012.
Quadre III -96. Alumnat nese per tipologia de centres i per illes. Curs 2011-2012
Quadre III -97. Nombre de centres i alumnat participant als programes alter i pise. Cursos 2010-11 i 2011-12
Quadre III -98. Pla proa: centres, alumnat i professorat. Curs 2011-12
Quadre III -99. Evolució de la totalitat de l'alumnat matriculat a la UIB (2006-2012)
Quadre III -100. Nombre d'estudiants per sexe i estudis a la UIB
Quadre III -101. Evolució de l'alumnat de nou ingrés a la UIB (2006-2012)
Quadre III -102. Evolució de la totalitat de l'alumnat matriculat a la UNED (2006-2012
Quadre III -103. Alumnat de la UNED per sexe, 2011-12
Quadre III -104. Alumnat de la UOC per illes, 2011-12
Quadre III -105. Alumnat de la UOC per sexe i edat, 2011-12
Quadre III -106a. Nombre d'estudiants matriculats als programes de doctorat a la UIB. Curs 2011-2012
Quadre III -106b. Nombre d'estudiants matriculats als màsters i cursos de doctorat a la UIB
Quadre III -107. Nombre de professors de la UIB per categories (2007-2012)
Quadre III -108. Evolució del pressupost de la UIB (2006-2012)
Quadre III -109. Distribució del pressupost de la UIB per capítols, comparació (2009-2012)
Quadre III -110. Despesa anual total en cultura i percentatge sobre el total de despeses (2006-2010)
Quadre III -111. Despesa anual total i despeses mitjanes en cultura per àrea cultural (2006-2010)
Quadre III -112. Evolució anual dels presuposts generals de la caib (2002-2010)
Quadre III -113. Pressuposts de cultura dels consells insulars (2002-2010)
Qaudre III -114. Percentatge de persones de 15 o més anys segons l'assistència o visita a museus, exposicions, galeries d'art, monuments i jaciments
Quadre III -115. Fons museístics en museus i col·leccions a les Illes Balears (2000-2010)
Quadre III -116. Visitants de museus i col·leccions museogràfiques (2000-2010)
Quadre III -117. Personal adscrit a museus i col·leccions museogràfiques segons el tipus de relació laboral (2000-2010)
Quadre III -118. Museus i col·leccions museogràfiques segons la titularitat (2000-2010)
Quadre III -119. Museus i col·leccions museogràfics segons la tipologia (2000-2010)

6. ELS SERVEIS SOCIALS

Quadre III -120. Tipologia de personal dels serveis socials per illes 2011
Quadre III -121. Personal dels serveis socials per illes 2011
Quadre III -122. Persones beneficiàries per illes 2011
Quadre III -123. Evolució de la despesa anual executada de la RMI per illes (2003-2011)
Quadre III -124. Despesa per titular anual en euros per illes 2011
Quadre III -125. Prestacions econòmiques d'emergència social 2011
Quadre III -126. Estimació pobresa infantil a Palma
Quadre III -127. Edat dels beneficiaris
Quadre III -128. Mesures adoptades per tipus any  i sexe (2007-2010)
Quadre III -129. Tipus de sol·licitud per illes 2011
Quadre III -130. Grau d'afectació per illes 2011
Quadre III -131. Distribució de la discapacitat per edat , sexe i per illes 2011
Quadre III -132. Infants atesos durant l'any 2011
Quadre III -133. Activitat del servei d'atenció primerenca per illes 2011
Quadre III -134. Evolució de les intervencions (2008-2011)
Quadre III -135. Parc assistencial per a gent gran amb dependència
Quadre III -136. Parc assistencial per a dones víctimes de violència de gènere
Quadre III -137. Parc assistencial per a dones víctimes de violència de gènere
Quadre III -138. Evolució dels habitatges per a la reinserció social de les dones víctimes de la violència de gènere (2004-2011)
Quadre III -139. Expedients oberts durant l'any 2011

7. EL SISTEMA D’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

Quadre III -140. Dades comparatives d'indicadors de discapacitat i dependència. Xifres absolutes i relatives 2010 i 2011
Quadre III -141. Població total i gent gran per sexes. Taxes i índexs d'envelliment a les Illes Balears i a Espanya 2011
Quadre III -142. Sol·licituds, dictàmens i persones beneficiàries per Comunitats Autònomes 2011
Quadre III -143. Situació de dependència: sol·licituds, dictàmens, persones beneficiàries, pias i en tràmit 2011
Quadre III -144. Distribució de sol·licituds per territoris i sexes 2011
Quadre III -145. Sol·licituds al saad per illes, edat i total. CAIB 2011
Quadre III -146. Sol·lictituds acumulades per illes (2007-2011)
Quadre III -147. Evolució de les valoracions per illes (2007-2011)
Quadre III -148. Evolució dels dictàmens acumulats (graus III i II) (2007-2011)
Quadre III -149. Dictàmens per grau, dades per a les Balears acumulades en el període 2007-2011
Quadre III -150. Situació de dependència per illes: graus de dependència 2011
Quadre III -151. Resolucions amb prestació reconeguda per illes 2011
Quadre III -152. Distribució percentual de serveis i prestacions PIA per illes 2011
Quadre III -153. Evolució mensual de nòmines per beneficiaris, import i mitjana 2011
Quadre III -154. Efectius per fases de la prestació 2011
Quadre III -155. Places totals d'atenció a la dependència i ràtios per illes 2011

8. JUSTÍCIA

Quadre III-156. Evolució de la població reclusa per situació processal-penal, sexe, any i illa. (1998-2010)

 

ÍNDEX DE GRÀFICS

CAPÍTOL I. EL PANORAMA ECONÒMIC DE LES IILES BALEARS

1. LES MACROMAGNITUDS I ANÀLISI REGIONAL
Gràfic I-1 Creixement del volum del comerç mundial de mercaderies i del PIB mundial  (2005-2013) (Variació percentual anual)
Gràfic I-2  Estimació del creixement del PIB (1998-2011)
Gràfic I-3 Estimació del PIB de l'any 2011 a les Illes Balears
Gràfic I-4 Taxa de creixement del PIB (2011) en termes reals per Comunitats Autònomes
Gràfic I-5 Taxa de creixement del PIB (2008-2011) en termes reals per Comunitats Autònomes
Gràfic I-6 Diferencial de les taxes de creixement a preus de mercat (base 2011) de les Illes Balears/Espanya, per sectors econòmics (2010-2011)
Gràfic I-7 Comparació d'exportacions i importacions de les Illes Balears amb Espanya, 2011
Gràfic I-8 IPC per Comunitats Autònomes. Taxes de variació anual (2011)
Gràfic I-9 Índex de preus implícits en el PIB a preus bàsics. Base 2010
Gràfic I-10 Renda per càpita real de les Balears i Espanya. Anys 2000-2010 (Any 2000 base 100)
Gràfic I-11 Distribució excedent / Inversió Privada. Promig del període 2000-2010 (distància a la mitjana espanyola)
Gràfic I-12 Comportament excedents / inversió Illes Balears 2000-2010

2. EL SECTOR PRIMARI

3. INDÚSTRIA I ENERGIA
Grāfic I-13. Percentatge de la indústria sobre el PIB a preus de mercat i llocs de treball en la indústria sobre el total de les Illes Balears.
Grāfic I-14. .Índex de preus industrials a les Illes Balears (I.P.R.I) ( Base 2005).
Grāfic I-15. Evolució de la capacitat industrial balear (%).
Grāfic I-16. Indicador de Clima Industrial Balear (%).

4. CONSTRUCCIÓ i HABITATGE
Grāfic I-17. Indicador global d'activitat 1982-2011
Grāfic I-18. Licitació total 2000-2011
Grāfic I-19. Taxa de variació interanual de projectes visats
Grāfic I-20. Tipologia de projectes visats a les Illes Balears 2010.
Grāfic I-21. Tipologia de projectes visats a les Illes Balears 2011.
Grāfic I-22. Habitatges protegits.
Grāfic I-23. Habitatges lliures.
Grāfic I-24. Ràtio: habitatges/obra.
Grāfic I-25. Tipus d'interès hipotecari (2000-2011).
Grāfic I-26. Preu per metre quadrat d'habitatge lliure en euros a les Illes Balears i Espanya (1995-2011).
Grāfic I-27. Taxa de variació trimestral de preus per metre quadrat d'habitatge a les Illes Balears i Espanya (1996-2011).

5. SERVEIS PRIVATS

6. TURISME
Gràfic I-28. Arribades de turistes estrangers (2004-2011).
Gràfic I-29. Estada mitjana dels turistes estrangers (2004-2011).
Gràfic I-30. Estades de turistes estrangers (2004-2011).
Gràfic I-31. Despesa dels turistes estrangers (2004-2011).
Gràfic I-32. Distribució de les temporades 2010 i 2011 dels arribats a les Illes Balears.

7. ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
Grāfic I-33. Rati deute CAIB/PIB.
Grāfic I-34. Rati deute Sector Públic /PIB .

8. MEDI AMBIENT
Gràfic I-35. Resolucions favorables a Mallorca (2005-2011)
Gràfic I-36. Declaracions d'interès general 2006-2011 ( Mallorca)
Gràfic I-37. Expedients de disciplina urbanística 2005-2011 ( Mallorca)
Gràfic I-38.Habitatges en sòl rústic 2005-2011 (Eivissa)
Gràfic I-39. Declaracions d'interès general 2005- 2011 ( Eivissa)
Gràfic I-40. Expedients de disciplina urbanística 2007-2010 (Eivissa)
Gràfic I-41. Evolució anual de reserves hídriques 2011
Gràfic I-42. Variació interanual de les reserves hídriques per illes (2004-2011)
Gràfic I-43. Aigua dessalada 2011 (% per illes)
Gràfic I-44. Evolució de l'aigua dessalada a les Illes Balears (2004-2010)
Gràfic I-45. Energia de règim especial en funció de l'origen 2011 (en %)
Gràfic I-46. Evolució de l'energia d'origen fotovoltaic per illes (2003-2011)
Gràfic I-47. Evolució de les energies renovables (2011)
Gràfic I-48. Producció i tractament de residus a Mallorca (2006-2011) (tones)
Gràfic I-49. Recollida selectiva a Mallorca 2011
Gràfic I-50. Evolució de la recollida de matèria orgànica a Mallorca (2006-2011) (tones)
Gràfic I-51. Recollida de matèria orgànica a Mallorca 2011 (tones)
Gràfic I-52. Evolució de la generació de residus a Menorca (2004-2011) (tones)
Gràfic I-53. Recollida selectiva a Menorca 2011 (en %)
Gràfic I-54. Evolució recollida selectiva (2004-2011) Menorca
Gràfic I-55. Entrades dels abocadors a les Pitiüses 2011 (en %)
Gràfic I-56. Recollida selectiva a Eivissa 2011 (en %)
Gràfic I-57. Evolució Interanual recollida secectiva Eivissa
Gràfic I-58. Tipus de material recollit a les Illes Balears 2011 (en %)
Gràfic I-59. Comparativa mensual interanual en la recollida de residus (2008-2011) (tones)
Gràfic I-60. Recollides per temporades en cada illa
Gràfic I-61. Comparativa per illes de les campanyes de neteja de l'hivern (Kg) (2006-2011)
Gràfic I-62. Evolució de la superfície afectada pels incendis a les Illes Balears (2002-2011)
Gràfic I-63. Superfície afectada per illes durant el 2011 (en %)
Gràfic I-64. Nombre de sinistres per illes a 2011
Gràfic I-65. Nombre d'incendis per illes 2011
Gràfic I-66. Evolució mensual de la superfície cremada en el conjunt de les Illes Balears 2011
Gràfic I-67. Evolució mensual del nombre d'incendis en el conjunt de les Illes Balears 2011
Gràfic I-68. Arbres tallats el per espècies 2011
Gràfic I-69. Arbres tallats en per illes i espècies 2011
Gràfic I-70. Distribució de l'aprofitament forestal per illes, 2011 (m3)
Gràfic I-71. Comparativa mensual de l'ocupació de boies (juny-setembre, 2007-2011)
Gràfic I-72. Recompte anual de larves de ferreret (1991-2011)
Gràfic I-73. Proporció entre el total de centres i els inscrits al programa de centres ecoambientals 2010 i 2011
Gràfic I-74. Comparativa estat agenda local 21 (2007-2011)

9. SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I DE LA INFORMACIÓ
Grāfic I-75. Taxa de creixement de la despesa en R+D (2003-2010) EN %
Grāfic I-76. Despesa en R+D a les Illes Balears per sectors institucionals (2003-2010)
Grāfic I-77. Distribució de la despesa en R+D per sectors institucionals a Espanya, UE-27 i Illes Balears 2010
Grāfic I-78. Evolució del personal d'R+I+D investigador a les Illes Balears ( EDP) (1997-2010)
Grāfic I-79. Distribució dels investigadors per sectors institucionals (2003-2010)
Grāfic I-80. Investigadors de les Illes Balears per sexes (2003-2010)
Grāfic I-81. Distribució dels investigadors per sectors institucionals i per sexes a Espanya i Illes Balears 2010
Grāfic I-82. Despesa a les Illes Balears en innovació (PIB %) (2003-2010)
Grāfic I-83. Despesa a les Illes Balears en innovació per grndària d'empresa (milers d'euros) (2003-2010)
Grāfic I-84. Producció científica a les Illes Balears (2000-2010)
Grāfic I-85. Producció científica a les Illes Balears respecte a Espanya per àrees
Grāfic I-86. Participació en la producció científica de les Illes Balears per sectors institucionals
Grāfic I-87. Col·laboració internacional
Grāfic I-88. Evolució de les sol·licituds nacionals a les Illes Balears per sectors institucionals (2000-2009)
Grāfic I-89. Usos d'Internet durant els darrers tres mesos a Espanya i Illes Balears 2010


CAPÍTOL II. MERCAT DE TREBALL

Gràfic II-1. Taxes d'activitat per nivell formatiu assolit a Espanya i a les Balears, 2011 (ambdós sexes).
Gràfic II-2. Taxes d'activitat per nivell formatiu assolit i gènere, 2011 (homes).
Gràfic II-3. Taxes d'activitat per nivell formatiu assolit i gènere, 2011 (dones).
Gràfic II-4. Diferències d'atur per gènere i per comunitats autònomes (2011) (quocient entre les taxes d'atur femení i masculí a cada comunitat autònoma).
Gràfic II-5. Evolució de l'atur: Espanya- Illes Balears (Diferència de les taxes trimestrals interanuals, 2006-2011).
Gràfic II-6. Estructura del mercat de treball a les Illes Balears (mitjanes anuals 2011) (variació interanual).
Gràfic II-7. Assalariats segons tipus de contracte i per trimestres: Illes Balears ( 2010-2011).
Gràfic II-8. Taxes de temporalitat per trimestres dels assalariats per grups d'edat a les Illes Balears 2011.
Gràfic II-9. Evolució de l'atur segons les dades de l'EPA i del SOIB: Illes Balears (2000-2011)
Gràfic II-10. Índex de rotació i durada mitjana dels contractes temporals (mitjana dies) (2005-2011)

 


CAPÍTOL III. POBLACIÓ I BENESTAR SOCIAL

1. LA POBLACIÓ
Gràfic III-1. Nombre d'estrangers per 100 habitatns i comunitat autònoma de residència (2001, 2006 i 2011)
Grāfic III-2. Percentatge de la població resident estrangera sobre el total de la població per illes 2000 i 2010
Grāfic III-3. Evolució de l'edat mitjana al primer matrimoni per sexes. Estat espanyol i Illes Balears 81975-2010)
Grāfic III-4. Disribució dels matrimonis heterosexuals per illa i la nacionalitat dels contraents. Any 2010

2. DISTRIBUCIÓ DE LA RENDA
Gràfic III-5. Evolució de l'Índex de Gini a les Illes Balears i Espanya (2003-2009)

3. SEGURETAT SOCIAL

4. SALUT I SERVEIS SANITARIS
Gràfic III-6. Evolució de les taxes ajustades de mortalitat per gènere a les Illes Balears en els cinc capítols més freqüents del CIE-10 (1996-2010) 
Gràfic III-7. Nombre de casos per any dels 15 càncers més freqüents en dones a Mallorca (2003-2005)
Gràfic III-8. Nombre de casos per any dels 15 càncers més freqüents en homes a Mallorca (2003-2005)
Gràfic III-9. Evolució del nombre d'admissions a tractament per droga principal a les Illes Balears (2001-2010)
Gràfic III-10. Evolució de les drogues relacionades a les urgències de l'Hospital Can Misses (%) (2005-2010)
Gràfic III-11. Evolució del nombre de morts RASUPSI a Mallorca i al partit judicial de Palma (2005-2010)
Gràfic III-12. Evolució de la taxa per 1.000 habitants de la tuberculosi segons la localització principal (2002-2011)
Gràfic III-13. Distribució dels contactes de tuberculosi investigats, segons l'edat a les Illes Balears 2011
Gràfic III-14. Evolució del nombre de casos de SIDA les Illes Balears per Illa (1986-2010)
Gràfic III-15. Evolució de nous diagnòstics de VIH a les Illes Balears per Illa (2003-2010)
Gràfic III-16. Evolució dels brots epidèmics a les Illes Balears segons els mecanismes de transmissió (2002-2010)
Gràfic III-17. IVE a dones residents a les Illes Balears (2001-2010). Comparació entre les taxes nacionals i de les Illes Balears. Taxes globals (15 a 44 anys) per 1.000
Gràfic III-18. Interrupció voluntària de l'embaràs, Illes Balears (2001-2010) (Evolució de les taxes per 1.000 segons els grup d'edat en IVE a les Illes Balears)
Gràfic III-19. Despesa sanitària pública consolidada per població protegida 2010* en euros
Gràfic III-20. Dispersió de la despesa sanitària pública consolidada per població protegida (2002-2009*)
Gràfic III-21. Despesa mitjana anual per persona en assegurances mèdiques (2009 i 2010) en euros
Gràfic III-22. Evolució dels fons relacionats amb l'assistència sanitària internacional (2002-2011)
Gràfic III-23. Evolució dels fons relacionats amb la incapacitat temporal (2002-2011)
Gràfic III-24. Evolució dels fons relacionats amb el desenvolupament d'estratègies en salut, Pla de qualitat SNS, i altres plans de qualitat (2004-2011)
Gràfic III-25. Evolució del nombre d'hospitals privats, llits instal·lats i llits en funcionament (2005-2010)


5. EDUCACIÓ I CULTURA

6. ELS SERVEIS SOCIALS
Gràfic III-26. Evolució de la despesa anual de la renda mínima d'inserció a Espanya i Illes Balears (2000-2011)
Gràfic III-27. Titulars de la renda mínima d'inserció (1996-2011)
Gràfic III-28. Edat dels menors fills de famílies que reberen prestacions

7. EL SISTEMA D’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA
Gràfic III-29. Situació de dependència: sol·licituds, dictàmens, persones beneficiàries, PIAS i en tràmit (2011
Gràfic III-30. Situació de dependència per illes. Relació entre població i sol·licituds 2011
Gràfic III-31. Percentatge de sol·licituds sobre el total d'habitants de cada comunitat autònoma 2011
Gràfic III-32. Valoracions per illes i anys (2008-2010)

8. JUSTÍCIA

 


ÍNDEX DE MAPES

CAPÍTOL III

Mapa III-1. Variació relativa de la població total 2011/20100
Mapa III-2. Variació relativa de la població estrangera 2011/2010


 
Tornar