Índex memòria

CAPÌTOL I. PANORAMA ECONÒMIC

1. PANORAMA INTERNACIONAL

1.1. L’evolució econòmica internacional i de les grans regions econòmiques
1.2. Els Estats Units
1.3. La Unió Europea (zona euro)
1.4. El Japó
1.5. La resta del món
1.5. Mercats de treball

2. UNIÓ EUROPEA
2.1. Introducció
2.2. Perspectives econòmiques (zona euro)
2.3. La política econòmica i monetària
     2.3.1. Els programes nacionals de reforma en el context de crisi
     2.3.2. Anàlisi de la política monetària i l'evolució de l'euro
2.4. La política regional

3. ECONOMIA ESPANYOLA

3.1. Evolució econòmica
3.2. Els sectors productius
     3.2.1. El sector primari
     3.2.2. La indústria i l’energia
     3.2.3. La construcció
     3.2.4. Els serveis
3.3. La inflació
3.4. El sector públic
3.5. Educació i societat del coneixement
     3.5.1. Situació del sistema educatiu espanyol en el procés de Lisboa
     3.5.2. La qualitat del sistema educatiu espanyol

4. EL PANORAMA ECONÒMIC DE LES ILLES BALEARS
4.1. Introducció
4.2. L’anàlisi de l’oferta productiva
     4.2.1. L’anàlisi de l’oferta productiva de les Illes Balears i per illes
     4.2.2. L’anàlisi de l’oferta productiva de les Illes Balears i per comunitats autònomes
4.3. L’anàlisi de la demanda de les Illes Balears i per comunitats autònomes
4.4. La inversió estrangera
4.5. Els preus
4.6. L’evolució de la renda real per càpita i els seus determinants
     4.6.1. L’evolució de la renda real per càpita
     4.6.2. L’evolució dels factors determinants de l’evolució de la renda real per càpita: la productivitat i els factors demogràfics
4.7. L’estalvi, la inversió i la capacitat de finançament
4.8. La distribució funcional de la renda

5. EL SECTOR PRIMARI
5.1. Introducció
5.2. Els recursos humans en el sector primari
5.3. El subsector agrari
     5.3.1. Els trets generals
     5.3.2. L’agricultura
     5.3.3. La ramaderia
5.4. El subsector forestal
5.5. La pesca

6. SECTOR INDUSTRIAL
6.1. Introducció
6.2. L’evolució de les empreses industrials
6.3. L’evolució de l’ocupació
6.4. L’evolució de les branques industrials
     6.4.1. Dades generals de l'enquesta industrial
     6.4.2. Principals resultats de l'enquesta industrial per branques d'activitat
     6.4.3. L'energia
     6.4.4. Les indústries relacionades amb el sector de la construcció
6.5. La inversió industrial

7. CONSTRUCCIÓ

7.1. Introducció
7.2. Factors de producció
     7.2.1. Materials de construcció
     7.2.2. L’ocupació
     7.2.3. Els costs dels factors
7.3. La producció
     7.3.1. La inversió pública
     7.3.2. La inversió privada

8. ELS SERVEIS PRIVATS
8.1. Introducció
8.2. Principals macromagnituds
8.3. Principals coeficients
8.4. L'ocupació
8.5. L'estacionalitat

9. TURISME
9.1. Introducció
9.2. Evolució dels principals mercats turístics internacionals competidors de les Balears
9.3. L'índex de posició competitiva turística de les Balears (IPCTB)
9.4. L'evolució de les Balears en relació amb les comunitats autònomes competidores de les illes en turisme nacional i internacional
     9.4.1. L'evolució de les Illes Balears en relació amb les comunitats autònomes competidores en el segment de sol i platja en turisme nacional
     9.4.2. L'evolució de les Illes Balears en relació amb les comunitats autònomes competidores en el segment de sol i platja en turisme internacional
9.5. Anàlisi sintètica dels principals indicadors de demanda a les Illes Balears: turistes arribats, estada mitjana, i estades totals
9.6. La demanda turística a les Balears des del punt de vista de les arribades
     9.6.1. El nombre de turistes arribats a les Balears
     9.6.2. Els mitjans de transport dels turistes arribats i la distribució per illes
     9.6.3. El hub de l'aeroport de palma i el transport aeri de baix cost i baix preu
     9.6.4. Les arribades turístiques per nacionalitats, per via aèria i per illes
9.7. La demanda turística a les Illes Balears des del punt de vista de l'estada mitjana i les estades
     9.7.1. L'estada mitjana diürna per temporada alta, mitjana i baixa, per illes, per nacionalitats i per tipus d'establiment
     9.7.2. L'anàlisi de les estades
9.8. La despesa turística de les Balears
9.9. Dades resum de les arribades i estades per les Balears i per illes
     9.9.1. Dades resum de les Balears
     9.9.2. Dades resum de Mallorca
     9.9.3. Dades resum de Menorca
     9.9.4. Dades resum de les Pitiüses
9.10. L'estacionalitat
     9.10.1. L'estacionalitat de les arribades a les Balears
     9.10.2. L'estacionalitat de les arribades per illes
     9.10.3. L'estacionalitat per mitjans de transport
     9.10.4. Els programes desestacionalitzadors
9.11. El perfil del turista
9.12. El nivell de fidelització i de satisfacció dels turistes nacionals arribats a les Balears
9.13. L'oferta turística a les Balears
     9.13.1. La capacitat de l'oferta d'allotjament per illes
     9.13.2. El nivell d'ocupació dels establiments turístics
     9.13.3. El tot inclòs
     9.13.4. L'oferta complementària
     9.13.5. La diversificació dels productes turístics
     9.13.6. El turisme urbà a Palma
9.14. L'ocupació laboral en el sector de l'hostalatge i la restauració
9.15. Els indicadors de turisme sostenible

10. COMERÇ
10.1. Introducció
10.2. Estructura empresarial del sector comercial
10.3. Els centres comercials
10.4. Principals agregats del sector comercial
     10.4.1. Grans trets del sector del comerç a les Illes Balears i a l’Estat Espanyol
     10.4.2. Anàlisi del sector del comerç a les Illes Balears
10.5. Evolució conjuntural del comerç al detall

11. TRANSPORTS I COMUNICACIONS
11.1. Introducció
11.2. Macromagnituds del sector del transport i comunicacions
     11.2.1. Principals macromagnituds del sector del transport i comunicacions
     11.2.2. Macromagnituds del mercat laboral
     11.2.3. Principals indicadors dels transports
11.3. Anàlisi de la conjuntura
     11.3.1. El transport marítim
     11.3.2. Transport de passatgers per via aèria
     11.3.3. El transport regular de passatgers per carretera
     11.3.4. El transport de passatgers per ferrocarril i metro
     11.3.5. Les activitats postals
     11.3.6. Les telecomunicacions

12. INSTITUCIONS FINANCERES
12.1. Introducció
12.2. Les entitats bancàries
     12.2.1. La dimensió de la xarxa d’oficines
     12.2.2. El servei bancari
     12.2.3. El crèdit dels bancs, les caixes d’estalvis i les cooperatives de crèdit a les Balears
     12.2.4. Els dipòsits en els bancs, en les caixes d’estalvis i en les cooperatives de crèdit a les Balears
     12.2.5. El flux financer de les Balears
     12.2.6. La productivitat de les entitats bancàries
12.3. La Societat de Garantia Recíproca (ISBA)
12.4. El mercat de la borsa

13. ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I CÀRREGA FISCAL

13.1. Anàlisi pressupostària
13.2. La comunitat autònoma
     13.2.1. El pressupost de l'administració general
     13.2.2. El deute acumulat
13.3. Consells Insulars
13.4. Ajuntaments
13.5. L’administració de l’Estat
13.6 .La càrrega fiscal a les Balears
          13.6.1. La pressió fiscal a nivell local

14. MEDI AMBIENT
14.1. Introducció
14.2. Recursos naturals
     14.2.1. El territori
     14.2.2. L’aigua
     14.2.3. L’energia
14.3. Els residus
14.4. El litoral
14.5. El patrimoni natural
     14.5.1. La vegetació
     14.5.2. La fauna
14.6. Altres àmbits1
     14.6.1. La qualitat de l’aire
     14.6.2. L’educació ambiental
     14.6.3. L’Agenda Local 21.
14.7. Estat del medi ambient a les Illes Balears
14.8. Els indicadors de sosteniblitat socioecològica de les Illes Balears (2003-2008)

15. SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I DE LA INFORMACIÓ
15.1. Introducció
15.2. Anàlisi del sistema d’innovació de les Illes Balears
15.3. Els resultats de la política d’R+D+I
     15.3.1. Eix de la gestió del talent
     15.3.2. Eix de la recerca
     15.3.3. Eix de la innovació
     15.3.4. Eix de la transferència de coneixement
     15.3.5. Eix del capital social i governança
     15.3.6. Plan avanza
15.4. Societat de la informació

16. ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA
16.1. Productors de mercat
     16.1.1. Cooperatives
     16.1.2. Societats laborals
     16.1.3. Confraries de pescadors
     16.1.4. Ocupació registrada
16.2. Institucions financeres socials
     16.2.1. L’estalvic ètic
     16.2.2. Mont de pietat de les Balears
     16.2.3. Caixa Rural
     16.2.4. L’obra social de les caixes d’estalvi
16.3. Asseguradors d’economia social
     16.3.1. Empreses asseguradores
     16.3.2. Mútues i mutualitats
16.4. Iniciatives de responsabilitat social corporativa
16.5. Fundations
16.6. Productors de no mercat
     16.6.1. Iniciatives de comerç just i botigues solidàries
     16.6.2. Iniciatives mediambientals i d’inserció sociolaboral
     16.6.3. Iniciatives laborals d’integració de persones amb discapacitats
     16.6.4. Empreses d’inserció
     16.6.5. Xarxa d’economia alternativa i solidària (REAS)
16.7. Iniciatives de caràcter humanitari
     16.7.1. La Creu Roja
     16.7.2. Els fons de cooperació i solidaritat

17. LES MESURES PER A LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA
17.1. Introcucció
17.2. Aspectes i condicions assolits
     17.2.1. Manteniment de les inversions públiques
     17.2.2. Mesura del pla d’agilització de les tramitacions administratives
     17.2.3. Mesures de gestió financera
     17.2.4. Injecció de liquiditat immediata al sistema
     17.2.5. Mesures fiscals
     17.2.6. Sortida d’estocs d’habitatges al mercat d’HPO
     17.2.7. Pla de reactivació de l’ocupació: creació de nous llocs de feina
     17.2.8. Modernització del sector turístic
     17.2.9. Més inversions en innovació, punta de llança del futur
     17.2.10. Nou impuls social: més atenció a la família, a la gent gran i als sectors més vulnerables
     17.2.11. Suport a una economia de serveis
     17.2.12. Noves mesures de formació amb impacte a curt termini
     17.2.13. Iniciatives de governança econòmica
     17.2.14. Racionalització del sector públic

 

CAPÌTOL II. MERCAT DE TREBALL I POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ

1. Introducció
     1.1. Panorama general del mercat de treball
          1.1.1. El panorama europeu i nacional i el balanç de l’estratègia europea d’ocupació, el diàleg social i la protecció social
          1.1.2. Panorama general del mercat de treball a les Balears
          1.1.3. Anàlisi de l’ocupació segons l’enquesta de població activa: resum de dades generals
          1.1.4. Anàlisi comparada de les taxes d’activitat, d’ocupació i d’atur de les Balears i d’altres comunitats autònomes
          1.1.5. L’índex de Qualitat del Treball (IQT)
     1.2. Anàlisi del mercat de treball de les illes Balears: trets i tendències
          1.2.1. L'ocupació per situacions laborals
          1.2.2. L'estacionalitat
         1.2.3. La temporalitat
          1.2.4. La població ocupada i assalariada per tipus de jornada, sexe i sector econòmic
          1.2.5. L'atur i les demandes d'ocupació
          1.2.6. La contractació
          1.2.7. L’impacte de la crisi en el mercat de treball de les illes Balears
     1.3. Joves i mercat de treball
          1.3.1. Afiliació a la seguretat social
          1.3.2. Atur registrat
          1.3.2. Contractació
     1.4. Les polítiques d’ocupació a les illes Balears
     1.5. La formació, l’orientació per a l’ocupació i els instruments del sistema nacional de qualificacions professionals
     
2. Relacions laborals a les Illes Balears
     2.1. La negociació col·lectiva
          2.1.1. Anàlisi comparada de la negociació col·lectiva de la CAIB en relació amb la resta d’Espanya
          2.1.2. El tractament de la flexiseguretat en els convenis col·lectius de la CAIB
     2.2. Conflictivitat laboral i resolució de conflictes
          2.2.1. Conflictivitat judicial
          2.2.2. Conflictivitat extrajudicial
     2.3. Absentisme laboral
     
3. La seguretat i la prevenció de riscs laborals
     3.1. La negociació col·lectiva i la prevenció de riscs laborals
     3.2. La sinistralitat laboralCAPÌTOL III. QUALITAT DE VIDA I ESTAT DEL BENESTAR


1. LA POBLACIÓ DE LES ILLES BALEARS
1.1. La dinàmica de la població
1.2. Els components de la dinàmica demogràfica
     1.2.1. La natalitat i la fecunditat
     1.2.2. La nupcialitat
     1.2.3. La immigració

2. BENESTAR ECONÒMIC, DISTRIBUCIÓ DE LA RENDA I POBRESA

2.1. Introducció
2.2. El nivell i la distribució de rendes
2.3. La pobresa relativa a les illes Balears

3. EL SISTEMA DE LA SEGURETAT SOCIAL
3.1. Introducció
3.2 Els ingressos per la recaptació de quotes de la seguretat social
3.3 La despesa en prestacions de la seguretat social
     3.3.1. La despesa en pensions contributives
     3.3.2. Anàlisi dels subsidis i altres prestacions
     3.3.3. Les prestacions de protecció per l’atur
     3.3.4. Resum de les prestacions socials a les illes Balears

4. SALUT, QUALITAT DE VIDA I SERVEIS SANITARIS

4.1. Salut i qualitat de vida
     4.1.1. Malalties de declaració obligatòria
     4.1.2. Interrupcions voluntàries de l’embaràs
     4.1.3. Mortalitat i salut
     4.1.4. Estratègia de cures pal·liatives de les illes Balears
4.2. Els serveis sanitaris
     4.2.1. Finançament de la salut
     4.2.2. L'assegurament sanitari
     4.2.3. Els recursos assistencials
     4.2.4. L'activitat assistencial
4.3. Formació, investigació i innovació en matèria sanitària
4.4. Reforma de la salut pública

5. CULTURA, LLENGUA I ORGANITZACIONS ASSOCIATIVES
5.1. Introducció
5.2. Els pressuposts
5.3. Les arts plàstiques
     5.3.1. La programació institucional, les fundacions i els museus
     5.3.2. La programació comercial
5.4. La música
     5.4.1. Els festivals
     5.4.2. «Un hivern a Mallorca»
     5.4.3. La Fundació Sa Nostra
     5.4.4. La Fundació La Caixa
     5.4.5. Discogràfiques
     5.4.6. La Fira del Disc
     5.4.7. La música al Teatre Principal de Palma
     5.4.8. Entitats vinculades a la música
5.5. L'edició
5.6. El teatre
     5.6.1. L'activitat als teatres i als auditoris
     5.6.2. La projecció a l'exterior
5.7. Cinema
     5.7.1. El cinema comercial
     5.7.2. El cinema de filmoteca
5.8. Els mitjans de comunicació
     5.8.1. Els mitjans de comunicació escrits
     5.8.2. La ràdio
     5.8.3. La televisió
5.9. L’extensió dels coneixements de llengua catalana
     5.9.1. Pla general de normalització lingüística
     5.9.2. La llengua catalana en el sistema escolar
     5.9.3. Ensenyament de català als adults
5.10. Organitzacions associatives
     5.10.1. Les organitzacions associatives
     5.10.2. El dret d’associació al nostre país
     5.10.3. L’evolució de les associacions registrades. Una mirada retrospectiva


6. EDUCACIÓ

6.1. El sistema escolar de les Illes Balears
     6.1.1. La situació educativa a les Illes Balears
     6.1.2. L'escolarització de l'alumnat estranger
     6.1.3. Accions d’atenció a la diversitat i iniciatives formatives
6.2. Els estudis universitaris a les Illes Balears (2009-2010
     6.2.1. El context dels estudis universitaris a les Illes Balears
     6.2.2. Reforma dels plans d’estudi per adaptar-los a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES
     6.2.3. Alumnat universitari
     6.2.4. Evolució de la matrícula en els darrers anys
     6.2.5. La UNED i la UOC en l'oferta i la demanda dels alumnes de la CAIB
     6.2.6. Estudis de tercer grau i investigació a la UIB
     6.2.7. Professorat de la UIB
     6.2.8. Personal d'administració i serveis
     6.2.9. Pressupost

7. HABITATGE
7.1. La situació de l'habitatge a les Illes Balears
7.2. Inversió residencial: evolució i expectatives
7.3. La demanda
7.4. La variació de l’estoc d’habitatges nous
7.5. La recessió de 1990-1993 enfront de l'actual
7.6. Els factors de la demanda residencial
     7.6.1. El factor demogràfic
     7.6.2. El factor
7.7. Accessibilitat a la propietat de l’habitatge
7.8. Lloguer d’habitatge
7.9. Plans d’accés a l’habitatge i rehabilitació

8. JUSTÍCIA I ARBITRATGE
8.1. Introducció
8.2. Els jutjats i els tribunals
     8.2.1. El tribunal superior de justícia de les Illes Balears
     8.2.2. L'audiència provincial
     8.2.3. Partit Judicial de Palma
     8.2.4. Partit Judicial d'Inca
     8.2.5. Partit Judicial de Manacor
     8.2.6. Partit Judicial d'Eivissa
     8.2.7. Partit Judicial de Maó
     8.2.8. Partit Judicial de Ciutadella
8.3. La Fiscalia
     8.3.1. L'àmbit penal
     8.3.2. Els judicis ràpids
     8.3.3. La vigilància penitenciària
     8.3.4. La jurisdicció de menors
     8.3.5. La comissió d'assistència jurídica gratuïta
     8.3.6. L'activitat de la fiscalia
8.4. L'arbitratge
     8.4.1. La Direcció General de Consum
     8.4.2. La Direcció General de Transports
     8.4.3. Serveis d’arbitratge de la Cambra de Comerç

9. SERVEIS SOCIALS

9.1. Serveis socials: indicadors de recursos i necessitats
     9.1.1. Introducció
     9.1.2. Serveis socials d'atenció primària
     9.1.3. Atenció a la infància i l'adolescència
     9.1.4. Mesures imposades a menors infractors
     9.1.5. Serveis socials a les persones majors
     9.1.6. Serveis socials a persones amb discapacitat
     9.1.7. Serveis socials a dones
     9.1.8. Serveis per a minories culturals i immigrants nouvinguts
     9.1.9. Prestacions econòmiques dels serveis socials
     9.1.10. Altres prestacions econòmiques

10. EL SISTEMA DE PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL I D'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA (SAAD)
10.1. Introducció
10.2. La població beneficiària del SAAD
     10.2.1. La gent gran
     10.2.2. Els familiars curadors
10.3. Desplegament del SAAD a les Illes Balears
     10.3.1. Implantació i calendari de desplegament de la llei
     10.3.2. Desenvolupament normatiu
     10.3.3. Característiques específiques de les Illes Balears: territori i organització institucional. Acords entre institucions
     10.3.4. Població beneficiària del SAAD
10.4. Places del catàleg dels serveis de dependència i promoció de l'autonomia

 

Tornar