ANNEX ESTADÍSTIC DE QUADRES Y GRÀFICS

ANNEX ESTADÍSTIC DE QUADRES * | ANNEX ESTADÍSTIC DE GRÀFICS *


ANNEX ESTADÍSTIC DE QUADRES*

* Aquest annex estadístic només es pot consultar al CD i a la pàgina web: ces.caib.es

CAPÍTOL I. PANORAMA ECONÓMIC

PANORAMA INTERNACIONAL
Quadre AI-1.       El PIB i el creixement de mercaderies per regions, variació percentual anual a preus constants (2007-2009)
Quadre AI-2.       Comerç mundial de mercaderies per regions i per països seleccionats (2009)
Quadre AI-3.       Principals exportadors i importadors en el comerç mundial de mercaderies (2009)
Quadre AI-4.       Balança per compte corrent, PIB i comerç mundial: evolució i previsions per grans regions econòmiques (2004-2011)
                              ADDENDA. Volum per operacions corrents en milers de milions de dòlars (segons l'FMI)
Quadre AI-5.       Tipus d'interès a curt termini en els mercats nacionals

UNIÓ EUROPEA
Quadre AI-6.       Evolució de la situació econòmica europea (2009-2011)
Quadre AI-7.       Progrés de les mesures del PNR d'Espanya en matèria d'ocupació i formació
Quadre AI-8.       Assignacions estructurals a les regions espanyoles 2000-2006

ECONOMIA ESPANYOLA
Quadre AI-9.       Quadre macroeconòmic, taxes de variació interanual (2005-2009)
Quadre AI-10.     Evolució de l'activitat econòmica per sectors (2003-2009) (taxa de variació interanual dels components del PIB en euros constants)
Quadre AI-11.     IPC per comunitats autònomes, taxa de variació interanual de desembre  (1996-2009)
Quadre AI-12.     Saldo pressupostari i deute de les administracions públiques, 2004-2009 (en percentatge del PIB)      
Quadre AI-13.     Comptes no financers de les administracions públiques (2005-2009)
Quadre AI-14.     Àrees prioritàries de la cooperació europea en educació i formació en el primer cicle 2009-2011

ILLES BALEARS
Quadre AI-15.     Exportacions per capítols aranzelaris en milers d'euros (2008-2009)
Quadre AI-16.     Importacions per capítols aranzelaris en milers d'euros (2008-2009)

SECTOR PRIMARI
Quadre AI-17.     Pressupost de la Conselleria d'Agricultura i Pesca per a programes (2009)
Quadre AI-18.     Macromagnituds laborals de les activitats primàries de les Illes Balears (2008-2009) 
Quadre AI-19.     Afiliats estrangers al règim general de la Seguretat Social. distribució per secció d'activitat (gener-juny 2009), mitjana anual (2009)
Quadre AI-20.     Maquinària agrària a les Illes Balears (2008-2009)
Quadre AI-21.     Denominacions de productes a les Illes Balears (2008)
Quadre AI-22.     Produccions agrícoles (2009)      
Quadre AI-23.     Origen de la fruita comercialitzada a Mercapalma (2008-2009)
Quadre AI-24.     Origen de les hortalisses comercialitzades a Mercaplama (2008-2009)
Quadre AI-25.     Ramat sacrificat. Illes Balears (2009)
Quadre AI-26.     Productes ramaders. Illes Balears (2009)           
Quadre AI-27.     La producció pesquera i aqüícola de les Illes Balears (2008)
Quadre AI-28.     Pesca desembarcada per illes (2009)

SECTOR INDUSTRIAL
Quadre AI-29.     Índex de producció industrial (2002-2009)  (IPI)
Quadre AI-30.     Nombre d'empreses industrials (2005-2009)      
Quadre AI-31.     Ocupació assalariada i per compte propi a les Illes Balears 2009 (mitjana anual)
Quadre AI-32.     Estructura de la facturació per usos, energia elèctrica (MW/H) (2000-2009)
Quadre AI-33.     Facturació d'energia elèctrica a les Illes Balears  per sectors econòmics (MW/H) (2000-2009)
Quadre AI-34.     Consum de productes petroliers líquids per illes (2004-2009)
Quadre AI-35.     Extracció de minerals no metàl·lics: Illes Balears (2009)
Quadre AI-36.     Extracció de minerals no metàl·lics. Illes Balears (1998-2009)
Quadre AI-37.     Inversió, llocs de treball i potència elèctrica de les noves indústries (2002-2009)

CONSTRUCCIÓ
Quadre AI-38.     Consum aparent de ciment, en tones (2008-2009)
Quadre AI-39.     Entrades de materials de construcció, en tones (exclòs ciment) (1999-2009) 
Quadre AI-40.1   Atur registrat (1995-2009)
Quadre AI-40.2   Licitació oficial (2000-2009) en milers d'euros
Quadre AI-41.     Projectes visats pel COAIB (1999-2009)
Quadre AI-42.     Projectes visats pel COAIB: relació habitatge/obra (1999-2008)
Quadre AI-43.     Habitatges començats i habitatges acabats (1998-2009)
Quadre AI-44.     Obres visades de reforma i ampliació (1998-2009)
Quadre AI-45.     Projectes visats, per illes i tipologies, en percentatges (2008-2009)

TURISME
Quadre AI-46.     Estacionalitat de les estades turístiques per temporades i nacionalitats a les Balears
Quadre AI-47.     Dades mensuals per illes 
Quadre AI-48      Qüestionari de l'oferta 2009 de la ciutat de Palma: tipus de reunió, àmbit territorial i nombre d'inscrits
Quadre AI-49      Qüestionari de l'oferta 2009 de la ciutat de Palma: caràcter de les organitzacions de la reunió, localització i sector d'activitat
Quadre AI-50.     Qüestionari de l'oferta 2009 dels actes de la ciutat de Palma: lloc i mesos de celebració de les reunions
Quadre AI-51.     Qüestionari de l'oferta 2009 de la ciutat de Palma: nombre mitjà de participants per reunió i durada
Quadre AI-52.     Nombre d'usuaris del bus turístic de Palma
Quadre AI-53.     Nombre de turistes que visiten les oficines d'informació turística de Palma (per oficina)
Quadre AI-54.     Nombre de consultes per tipologia i nacionalitats fetes a l'oficina virtual turística
Quadre AI-55.     Informacions facilitades pels punts mòbils d'informació turística
Quadre AI-56.     Nombre de visitants de visites guiades (2009)
Quadre AI-57.     Evolució del nombre de visites guiades (2004-2009)

COMERÇ
Quadre AI-58.     Distribució del nombre d'empreses i locals per sectors (2009)
Quadre AI-59.     Pes de l'activitat comercial a les Illes Balears (2001-2007)
Quadre AI-60.     Nombre de comerços segons la seva activitat principal i el nombre d'assalariats (2009)
Quadre AI-61.     Nombre d'establiments comercials per tipus d'activitat (2002-2008)
Quadre AI-62.     Evolució del nombre d'establiments comercials per tipus de comerç (1997-2008)
Quadre AI-63.     Superfície dels establiments comercials al detall (2008)
Quadre AI-64.     Evolució de la superfície comercial minorista per tipus de comerç, unitat m2 (1998-2008)
Quadre AI-65.     Els centres comercials de les Illes Balears (2008)
Quadre AI-66.     Índex de comerç al detall per comunitats autònomes, unitat base 2005 preus corrents (2002-2009)
Quadre AI-67.     índex d'ocupació del comerç al detall per comunitats autònomes, unitat base 2005 (2009)
Quadre AI-68.     Índex de comerç al detall, unitat base 2005 preus corrents (2009)
Quadre AI-69.     Índex d'ocupació del comerç  al detall, unitat base 2005 (2009)

TRANSPORTS I COMUNICACIONS
Quadre AI-70.     Transport de passatgers per via marítima regular en règim de cabotatge (2001-2009)
Quadre AI-71.     Distribució percentual anual per illes i per ports principals (2001-2009)
Quadre AI-72.     Distribució percentual en base 2001: passatgers en via marítima regular en règim de cabotatge (2001-2009)
Quadre AI-73.     Transport de passatgers per via marítima de creuers turístics (2001-2009)
Quadre AI-74.     Distribució percentual anual de transport de passatgers per via marítima de creuers (2001-2009)
Quadre AI-75.     Distribució percentual en base 2001: transport de passatgers per via marítima de creuers (2001-2009)
Quadre AI-76.     Transport de passatgers en trànsit de badia (2001-2009)
Quadre AI-77.     Distribució percentual per illes i ports de passatgers en trànsit de badia (2001-2009)
Quadre AI-78.     Distribució percentual en base 2001: percentatges per illes i ports de passatgers en trànsit de badia (2001-2009)
Quadre AI-79.     Transport marítim de mercaderies per illes i per ports (2001-2009)
Quadre AI-80.     Distribució percentual per illes del trànsit de mercaderies per illes (2001-2009)
Quadre AI-81.     Distribució percentual en base 2001: trànsit de mercaderies per illes (2002-2009)
Quadre AI-82.     Transport de passatgers per via marítima regular en règim de cabotatge (2001-2009)
Quadre AI-83.     Distribució del transport de mercaderies per grups de productes i illes (2001-2009)
Quadre AI-84.     Distribució del transport de mercaderies en base 2004 per illes (2004-2009)
Quadre AI-85.     Transport de passatgers per via aèria (2005-2009)
Quadre AI-86.     Distribució per illes del transport de passatgers per via aèria (2005-2009)
Quadre AI-87.     Distribució per illes en base 2005 del transport de passatgers per via aèria (2005-2009)
Quadre AI-88.     Transport regular de viatgers per carretera (2001-2008)
Quadre AI-89.     Distribució percentual per illes del transport regular de viatgers per carretera (2001-2009)
Quadre AI-90.     Distribució percentual per illes en base 2001: transport regular de viatgers per carretera (2001-2009)
Quadre AI-91.     Transport de passatgers per ferrocarril (2001-2009)
Quadre AI-92.     Distribució per trams del transport de passatgers per ferrocarril (2001-2009)
Quadre AI-93.     Distribució per trams en base 2001 del transport per ferrocarril (2002-2009)
Quadre AI-94.     Serveis postals públics (2004-2009)
Quadre AI-95.     Serveis de línies telefòniques de Telefónica (2005-2009)

INSTITUCIONS FINANCERES
Quadre AI-96.     Dades de l'impacte econòmic i social d'ISBA
Quadre AI-97.     Ràtios de solvència

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I CÀRREGA FISCAL
Quadre AI-98.     Tributs cedits per l'estat  i gestionats per la CAIB
Quadre AI-99.     Tributs propis i altres ingressos de dret públic
Quadre AI-100.   Tributs locals i recursos d'ens públics autonòmics
Quadre AI-101.   Rendiments prevists dels imposts directes (2007-2009)
Quadre AI-102.   Recaptació prevista d'imposts indirectes (2007-2009)
Quadre AI-103.   Taxes, prestació de serveis i altres ingressos (2007-2009)
Quadre AI-104.   Transferències corrents previstes (2007-2009)
Quadre AI-105.   Estructura de finançament de la comunitat autònoma de les Illes Balears (2007-2009)
Quadre AI-106.   Pressupost general de despeses: distribució funcional (2007-2009)
Quadre AI-107.   Pressupost de despeses de les Illes Balears: classificació orgànica (2007-2009)
Quadre AI-108.   Pressupost de les fundacions 2008 i 2009
Quadre AI-109.   Pressupost dels ens públics i les societats públiques: distribució orgànica (2007-2009)
Quadre AI-110.   Pressupostat ordinaris dels Consells Insulars (sumatori)
Quadre AI-111.   Pressuposts ordinaris dels Consells Insulars
Quadre AI-112.   Pressuposts inicials dels ajuntaments de les Illes Balears: distribució econòmica
Quadre AI-113.   Pressuposts inicials propis dels ajuntaments de les Illes Balears
Quadre AI-114.   Pressuposts propis i organismes autònoms consolidats de l'Ajuntament de Palma
Quadre AI-115.   Pressuposts consolidats de l'Ajuntament de Calvià

MEDI AMBIENT
Quadre AI-116.   Producció d'energia de règim especial (2009)
Quadre AI-117.   Aigua dessalada (2009)
Quadre AI-118.   Producció i tractament de residus a Mallorca 2009 (Tones)
Quadre AI-119.   Recollida selectiva a Menorca 2009 (Tones)
Quadre AI-120.   Recollida complementària a Menorca 2008-2009 (KG)
Quadre AI-121.   Entrades als abocadors de les Pitiüses 2008-2009 (Tones)
Quadre AI-122.   Recollida selectiva a les Pititüses 2008-2009 (Tones)
Quadre AI-123    Quantitat mensual d'estiu de matèries recollides 2009 (KG)
Quadre AI-124.   Variació interanual segons tipus de residu 2008-2009 (KG)
Quadre AI-125.   Comparativa de material recollit per illes 2008-2009 (KG)
Quadre AI-126.   Tipus de residus recollits durant la campanya d'hivern 2008-2009 (KG)
Quadre AI-127.   Dades de recollida de l'hivern 2008-2009 per illes (KG)
Quadre AI-128.   Superfície cremada per illes 2009 (Hectàrees)
Quadre AI-129.   Distribució de les repoblacions per espècies (2009)
Quadre AI-130.   Dades globals de la campanya "Life posidònia" del 2009
Quadre AI-131.   Recuperació d'espècies animals protegides (2009)
Quadre AI-132.   Nombre de vedats de caça i superfície vedada per illa (2008-2009)
Quadre AI-133.   Qualitat de l'aire a Mallorca segons dades mitjanes del 2009 (μg/m3)
Quadre AI-134.   Qualitat de l'aire a Menorca segons dades mitjanes del 2009 (μg/m3)
Quadre AI-135.   Qualitat de l'aire a Eivissa segons dades mitjanes del 2009 (μg/m3)
Quadre AI-136.   Factors d'emissió de contaminants a l'atmosfera a les centrals tèrmiques de Balears (KwH) 2008-2009
Quadre AI-137.   Nombre de municipis segons estat d'implementació de l'Agenda Local 21 per illa (2009)

ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA
Quadre AI-139.   Evolució anual de les cooperatives i socis (d'alta a la Seguretat Social)
Quadre AI-140.   Evolució anual de les unions cooperatives a les Illes Balears
Quadre AI-141.   Evolució anual de les societats laborals i socis (d'alta a la Seguretat Social)
Quadre AI-142.   Evolució anual de les associacions de societats laborals a les Illes Balears
Quadre AI-143.   Evolució anual de les confraries de pescadors de les Balears
Quadre AI-144.   Evolució anual de la població ocupada (nombre de persones registrades a la Seguretat Social) a les Illes Balears
Quadre AI-145.   Colonya Caixa de Pollença. Estalvi ètic
Quadre AI-146.   Evolució de les principals magnituds. Mont de Pietat de les Balears
Quadre AI-147.   Evolució de les principals magnituds a les Illes Balears. Caixa Rural
Quadre AI-148.   Obra Social de les caixes d'estalvis a les Balears (dades en milers d'euros)
Quadre AI-149.   Evolució anual de les entitats asseguradores de l'economia social a les Illes Balears (import de les primes expressat en milers d'euros)
Quadre AI-150.   Iniciatives de responsabilitat social corporativa a les Illes Balears (recursos en milers d'euros)
Quadre AI-151.   Ingressos per iniciatives de comerç just i tendes solidàries (milers d'euros)
Quadre AI-152.   Ingressos d'iniciatives mediambientals i d'inserció sociolaboral, persones en situació de risc d'exclusió (en milers d'euros)
Quadre AI-153.   Ingressos d'iniciatives laborals d'integració a persones amb discapacitats (en milers d'euros)
Quadre AI-154.   Recursos per a iniciatives de caràcter humanitari a les Illes Balears (en milers d'euros)
Quadre AI-155.   Ingressos al fons de cooperació i solidaritat de les Illes Balears (en milers d'euros)


CAPÍTOL II. MERCAT DE TREBALL I POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ

Quadre AII-1.      Rànquing dels indicadors de qualitat del treball de les comunitats autònomes segons les dimensions establertes (2008). Dimensió 1: condicions del lloc de treball
Quadre AII-2.      Rànquing dels indicadors de qualitat del treball de les comunitats autònomes segons les dimensions establertes (2008).  Dimensió 2: relacions laborals
Quadre A  II-3.    Rànquing dels indicadors de qualitat del treball de les comunitats autònomes segons les dimensions establertes (2008). Dimensió 3: qualificació, habilitats i aprenentatge
Quadre AII-4.      Rànquing dels indicadors de qualitat del treball de les comunitats autònomes segons les dimensions establertes (2008). Dimensió 4: accés i participació en el mercat de treball
Quadre AII-5.      Rànquing dels indicadors de qualitat del treball de les comunitats autònomes segons les dimensions establertes (2008). Dimensió 5: igualtat de gènere 
Quadre AII-6.      Rànquing dels indicadors de qualitat del treball de les comunitats autònomes segons les dimensions establertes (2008). Dimensió 6: cohesió social i mercat de treball
Quadre AII-7.      Rànquing dels indicadors de qualitat del treball de les comunitats autònomes segons les dimensions establertes (2008). Dimensió 7: salaris i productivitat
Quadre AII-8.      Rànquing dels indicadors de qualitat del treball de les comunitats autònomes segons les dimensions establertes (2008). Dimensió 8: benestar i protecció social
Quadre AII-8.1.   Treballadors ocupats segons el grup professional a les Illes Balears (2009)
Quadre AII-8.2 A Treballadors ocupats en la direcció d'empreses i l'administració pública segons la situació professional a les Illes Balears (2009)
Quadre AII-8.2 B Treballadors ocupats en la direcció d'empreses i l'administració pública per gènere i per situació professional a les Illes Balears (2009)
Quadre AII-9.      Activitat de la inspecció de treball i Seguretat Social 2009: actuacions, infraccions, import de les sancions i treballadors afectats per infraccions en l'àrea d'ocupació i estrangeria
Quadre AII-10.    Activitat de la inspecció de treball i Seguretat Social 2009: actuacions, infraccions, import de les sancions i treballadors afectats per infraccions en l'àrea d'ocupació i estrangeria
Quadre AII-11.    FOGASA 2009: ordres de pagament per comunitat autònoma
Quadre AII-12.    Afiliació a la Seguretat Social de la població menor de 30 anys. Dades evolutives per grup d'edat. Balears i Espanya (2005-2009)
Quadre AII-13.    Nivell formatiu de la població aturada demandant d'ocupació (2009)
Quadre AII-14.    Mesures davant la crisi (2009)
Quadre AII-15.    Programes de promoció de l'ocupació. Illes Balears (2009)
Quadre AII-16.    Qualificacions professionals aprovades durant el 2009 per família professional i nivell de qualificació
Quadre AII-17.    Certificats de professionalitat aprovats el 31 de desembre de 2009 per família professional i nivell
Quadre AII-18.    Pla d'Ocupació de les Illes Balears (2009-2011). Eixos i mesures en relació amb la millora de la qualificació i del capital humà
Quadre AII-19.    Alumnat de formació professional per a l'ocupació de la convocatòria d'accions formatives per a preferentment desocupats (2009)
Quadre AII-20.    Accions formatives per illes: convocatòria per a preferentment desocupats (2009)
Quadre AII-21.    Accions formatives per família professional: convocatòria per a preferentment desocupats (2009)
Quadre AII-22.    Oferta de formació professional per a l'ocupació (2009)
Quadre AII-23.    Alumnat de formació per a col·lectius vulnerables (2009)
Quadre AII-24.    Accions formatives per illes: col·lectius vulnerables (2009)
Quadre AII-25.    Accions formatives per família professional: col·lectius vulnerables (2009)
Quadre AII-26.    Alumnat de formació professional per a l'ocupació per a preferentment ocupats (2009)
Quadre AII-27.    Accions formatives per illes: convocatòria per a preferentment ocupats (2009)
Quadre AII-28.    Accions formatives per família professional: convocatòria per a preferentment ocupats (2009)
Quadre AII-29.    Alumnat de formació professional per a l'ocupació mitjançant convenis instrumentals (2009)
Quadre AII-30.    Accions formatives per illes: convenis instrumentals (2009)
Quadre AII-31.    Accions formatives per família professional: convenis instrumentals (2009)
Quadre AII-32.    Convenis, treballadors afectats i augment salarial pactat segons l'àmbit funcional per comunitat autònoma (2009)
Quadre AII-33.1  Convenis col·lectius d'àmbit superior a l'empresa, treballadors i empreses afectades, vigència, jornada i augment salarial pactat. Illes Balears (2009)
Quadre AII-33.2  Convenis col·lectius d'àmbit empresarial. Illes Balears (2009)
Quadre AII-34.    Costs salarials per comunitat autònoma (2007-2009)
Quadre AII-35.    Assumptes judicials socials resolts segons la matèria objecte de demanda per comunitats autònomes (2009)
Quadre AII-36.    Quantitats reconegudes a treballadors per comunitat autònoma (2009)
Quadre AII-37.    Assumptes judicials socials resolts en matèria d'acomiadaments segons classe de resolució per comunitats autònomes (2009)
Quadre AII-38.    Expedients tramitats pel TAMIB el 2009
Quadre AII-39.    Expedients tramitats pel TAMIB segons el nivell d'acord assolit (2009)
Quadre AII-40.    Centres de treball convocats i implicats, treballadors participants i jornades no treballades segons el criteri de repercussió territorial per tipus de conflicte, àmbit territorial i sectorial i tipus de conveni. Illes Balears (2009)
Quadre AII-41.    Centres de treball convocats i implicats, treballadors participants i jornades no treballades segons el criteri de repercussió per diversos indicadors del nivell d'incidència. Illes Balears (2009)
Quadre AII-42.    Treballadors participants i jornades no treballades segons el criteri de repercussió territorial per sectors i divisions d'activitat. Illes Balears (2009)
Quadre AII-43.    Empreses, expedients autoritzats i treballadors afectats per comunitats autònomes (2009)
Quadre AII-44.    Treballadors afectats en expedients autoritzats segons l'efecte de l'expedient per comunitats autònomes (2009)
Quadre AII-45.    Dies de suspensió d'ocupació i hores de reducció de jornada, per comunitats autònomes (2009)
Quadre AII-46.    Cost laboral total per sectors i treballadors (2010)
Quadre AII-47.    Hores no treballades per treballador segons la causa (2009)
Quadre AII-48.    Hores no treballades per treballador segons la causa i la grandària de l'empresa (2009)
Quadre AII-49.    Hores no treballades per treballador i comunitats autònomes (2009)
Quadre AII-50.    Hores no treballades per treballador per les vacances i festius i per comunitats autònomes (2009)
Quadre AII-51.    Hores no treballades per treballador per motius ocasionals i per comunitats autònomes (2009)
Quadre AII-52.    Activitat de la inspecció de treball i Seguretat Social en matèria de seguretat i salut laboral (2009)
Quadre AII-53.    Activitat com a servei de prevenció de riscs laborals de les MATEPSS: disciplines de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada. Resum d'activitats (2009)
Quadre AII-54.    Accidents en jornada de treball, amb baixa, segons el grau de lesió.  Illes Balears (2003-2009)
Quadre AII-55.    Sinistralitat laboral per comunitat autònoma (2004-2009)
Quadre AII-56.    Accidents en jornada de treball, amb baixa, per  sector econòmic i gravetat. Illes Balears
Quadre AII-57.    Accidents en jornada de treball, amb baixa, segons el grau de lesió.  Illes Balears (2008-2009)
Quadre AII-58.    Accidents en jornada de treball, amb baixa, per illa, gravetat i sexe. Illes Balears (2009)
Quadre AII-59.    Accidents en jornada de treball, amb baixa, per illa, sector i sexe. Illes Balears (2009)

CAPÍTOL III QUALITAT DE VIDA I ESTAT DEL BENESTAR

EL SISTEMA DE LA SEGURETAT SOCIAL
Quadre AIII-1.     Recaptació de la Seguretat Social (2002-2009)
Quadre AIII-2.     Import anual de les pensions (2005-2009)
Quadre AIII-3.     Nombre de pensions contributives a les Illes Balears i a Espanya (1998-2009)
Quadre AIII-4.     Pensions noves reconegudes a les Illes Balears (2001-2009)                                                                
Quadre AIII-5.     Pensions contributives a les diferents comunitats autònomes (2005-2009)                                                                                                                          
Quadre AIII-6.     Distribució de la quantia mitjana de pensió mensual per províncies (2005-2009)                                                                           
Quadre AIII-7.     Nombre de pensions en vigor per illes (1 de desembre de 2009)                                                                                     
Quadre AIII-8.     Nombre de pensions i distribució percentual (INSS+ISM) a les Illes Balears i per municipis (2009)                                                                                 
Quadre AIII-9      Total de pensions en vigor per classe, sexe i grups d'edat (2007-2009)
                            Addenda. Total de pensions en vigor per trams de quantia (2009)
Quadre AIII-10    Pensions de jubilació (2004-2009): distribució segons els diferents règims
Quadre AIII-11.   Pensions de jubilació  en vigor per classe, sexe i grups d'edat (2007 - 2009)
                            Addenda. Total de pensions de jubilació en vigor per trams de quantia (2009)
Quadre AIII-12.   Pensions de viduïtat (2003-2009): distribució segons els diferents règims
Quadre AIII-13.   Pensions de viduïtat en vigor per classe, sexe i grups d'edat (2007-2009)
                            Addenda. Total de pensions de viduïtat en vigor per trams de quantia (2009)
Quadre AIII-14.   Pensions per incapacitat permanent (2003-2009): distribució segons els diferents règims
Quadre AIII-15.   Pensions d'incapacitat permanent en vigor per classe, sexe i grups d'edat (2007-2009)
                            Addenda. Total de pensions d'incapacitat permanent en vigor per trams de quantia (2009)
Quadre AIII-16.   Pensions d'incapacitat permanent per graus (1 de desembre de 2009)
Quadre AIII-17.   Pensions d'orfandat (2003-2009): distribució segons els diferents règims
Quadre AIII-18.   Pensions d'orfandat en vigor per classe, sexe i grups d'edat (2007-2009)
                            Addenda. Total de pensions d'orfandat en vigor per trams de quantia (2009)
Quadre AIII-19.   Pensions a favor de familiars (2003-2009): distribució segons els diferents règims
Quadre AIII-20.   Pensions a favor de familiars en vigor per classe, gènere i grups d'edat (2007 i 2009)
                            Addenda. Total de pensions a favor de familiars en vigor per trams de quantia (2009)
Quadre AIII-21.   Import anual dels subsidis (2004-2009)
Quadre AIII-22.   Incapacitat temporal INSS. Illes Balears (2008-2009)
Quadre AIII-23.   Incapacitat temporal mútues. Illes Balears (2008-2009)
Quadre AIII-24.   Incapacitat temporal ISM. Illes Balears (2008-2009)
Quadre AIII-25.   Incapacitat temporal segons el total del sistema. Illes Balears (2008-2009)
Quadre AIII-26.   Contingències comunes per incapacitat temporal (2009)
Quadre AIII-27.   Contingències comunes per incapacitat temporal del règim general per mútues
Quadre AIII-28.   Cobertura d'incapacitat temporal per contingències comunes del règim general per les mútues d'AT i EP (2009)
Quadre AIII-29.   Nombre de beneficiaris de les prestacions per desocupació (2002-2009)
Quadre AIII-30.   Població estrangera beneficiària de les prestacions per desocupació (2009, per mesos)
Quadre AIII-31.   Despesa en prestacions d'atur
Quadre AIII-32.   Resum de prestacions socials a les Illes Balears (desembre de 2009)
Quadre AIII-32.1 Incapacitat temporal segons el total del sistema a les Illes Balears
Quadre AIII-32.2 Incapacitat temporal total del sistema a les Illes Balears
                           
SALUT QUALITAT DE VIDA I SERVEIS SANITARIS
Quadre AIII-33.   Evolució del pressupost executat sanitari de les Illes Balears
Quadre AIII-34.   Pressupost executat de la secció 60 - servei de salut (per capítols)
Quadre AIII-35.   Pressupost executat de la secció 60 - servei de salut (per programes)
Quadre AIII-36.   Pressupost executat dels centres concertats (propis i aliens) (2009)
Quadre AIII-37.   Deute acumulat de l'IB-Salut

CULTURA LLENGUA I ORGANITZACIONS ASSOCIATIVES
Quadre AIII-38.   Despesa anual total en cultura i percentatge sobre el total de despeses
Quadre AIII-39.   Despesa anual total i despeses mitjanes en cultura per àrea cultural
Quadre AIII-40.   Evolució anual dels presuposts generals de la CAIB (2002-2009)
Quadre AIII-41.   Pressuposts de cultura dels Consells Insulars (2002-2009)
Quadre AIII-42.   Nombre d'exposicions en galeries d'art públiques (2008-2009)
Quadre AIII-43.   Nombre de visitants als museus (2008-2009)
Quadre AIII-44.   Nombre d'exposicions en galeries d'art privades (2008-2009)
Quadre AIII-45.   Música a les fundacions (2002-2009)
Quadre AIII-46.   Nombre de CD editats (2002-2009)
Quadre AIII-47.   Nombre de títols i d'exemplars editats (2002-2008)
Quadre AIII-48.   Dades dels dipòsits legals dels Consells Insulars (2002-2009)
Quadre AIII-49.   Lectors de llibres en percentatge (2005-2009)
Quadre AIII-50.   Nombre de funcions i espectadors a les illes (2006-2009)
Quadre AIII-51.   Evolució del cinema a les Illes Balears (2002-2009)
Quadre AIII-52.   Dades de cinema a les Illes Balears i a l'Estat espanyol (2002-2009)
Quadre AIII-53.   Hàbit d'assistència al cinema a les Illes Balears per sexe i edat (2007-2009)
Quadre AIII-54.   Percentatge de població lectora de premsa diària major de 14 anys (2000-2009)
Quadre AIII-55.   Mitjans de comunicació escrits (2002-2009)
Quadre AIII-56.   Nombre de lectors de diaris a les Illes Balears (2002-2009)
Quadre AIII-57.   Premsa diària, perfils de l'audiència per variables sociodemogràfiques (2009)
Quadre AIII-58.   Lectura de revistes i publicacions periòdiques, perfil de l'audiència per variables sociodemogràfiques (2009)
Quadre AIII-59.   Rànquing de cadenes per temàtica i audiència acumulada (2007-2009). Base Illes Balears
Quadre AIII-60.   Audiència de la ràdio per variables sociodemogràfiques (2009)
Quadre AIII-61.   Televisió, rànquing de canals de tv nacionals, autonòmiques i locals: share i audiència acumulada (2009)
Quadre AIII-62.   Proporció d'exàmens de selectivitat de matèries no lingüístiques contestats en català (dades de les convocatòries de juny)
Quadre AIII-63.   Proporció d'exàmens de selectivitat de matèries no lingüístiques contestats en català (1992, 1999 i 2009)
Quadre AIII-64.   Usuaris del PELC
Quadre AIII-65.   Usuaris dels centres i punts d'autoaprenentatge
Quadre AIII-66.   Alumnes inscrits en els cursos del COFUC
Quadre AIII-67.   Alumnes inscrits en els cursos de Paraula
Quadre AIII-68/69. Alumnes inscrits en els cursos dels CEPA (2008-2009)
Quadre AIII-70.   Alumnes inscrits a l'escola municipal de mallorquí de Manacor (2008-2009)
Quadre AIII-71.   Cursos organitzats per la UIB per a personal propi i per a alumnes visitants (2008-2009)
Quadre AIII-72.   Alumnes inscrits als cursos de llengua de l'ICE
Quadre AIII-73.   Alumnes inscrits a l'Escola Balear d'Administració Pública (2009)
Quadre AIII-74.   Programa de parelles lingüístiques gestionat per Paraula (2009)
Quadre AIII-75.   Certificats expedits als examinands de les proves de la Direcció General de Política Lingüística (2009)
Quadre AIII-76.   Certificats expedits als examinands de les proves de l'Escola Balear d'Administració Pública (2009)
Quadre AIII-77.   Alumnes de les EOI que han superat les proves de català (curs 2008-2009)
Quadre AIII-78.   Certificats expedits als examinands de les proves de l'ICE
Quadre AIII-79.   Registre d'associacions, entitats esportives i associacions i fundacions nacionals amb seu a les Illes Balears  (2009)

EDUCACIÓ
Quadre AIII-80.   Evolució de la totalitat de l'alumnat matriculat a la UIB
Quadre AIII-81.   Alumnat de la UNED per sexe (2009-10)
Quadre AIII-82.   Alumnat de la UNED per Illes (2009-10)
Quadre AIII-83.   Alumnat de la UOC de les Illes per sexe (2009-10)
Quadre AIII-84.   Evolució per estudis de l'alumnat de nou ingrés a la UIB
Quadre AIII-85.   Evolució de l'alumnat de nou ingrés a la UIB
Quadre AIII-86.   Nombre d'estudiants per sexe i estudis
Quadre AIII-87.   Alumnes de les EOI que han superat les proves de català (curs 2008-2009)
Quadre AIII-88.   Nombre de professors de la UIB per categories i per departaments (2009-10)
Quadre AIII-89.   Evolució del pressupost de la UIB (2003-2010)
Quadre AIII-90.   Distribució del pressupost de la UIB per capítols

HABITATGE
Quadre AIII-91.   Compravenda d'habitatges usats a les Illes Balears 2007-2009

JUSTÍCIA I ARBITRATGE
Quadre AIII-92.   Distribució de la població reclusa per situació processal-penal, sexe, any i illa. (1998-2009)
Quadre AIII-93.   Tribunal Superior de Justícia (2008-2009)
Quadre AIII-94.   Audiència Provincial (2008-2009)
Quadre AIII-95.   Jutjats ordinaris (2008-2009)
Quadre AIII-96.   Jutjats de família (2008-2009)
Quadre AIII-97.   Jutjat Mercantil
Quadre AIII-98.   Jutjats socials (2008-2009)
Quadre AIII-99.   Jutjats contenciosos administratius (2008-2009)
Quadre AIII-100. Servei Comú
Quadre AIII-101. Jutjats d'instrucció (2008-2009)
Quadre AIII-102. Jutjat de Violència contra la Dona
Quadre AIII-103. Jutjat de Violència contra la Dona de Palma
Quadre AIII-104. Jutjats de menors (2008-2009)
Quadre AIII-105. Jutjats penals de l'1 al 7 (2008-2009)
Quadre AIII-106. Jutjat penal núm. 8 (2008-2009)
Quadre AIII-107. Jutjat de Vigilància Penitenciària (2008-2009)
Quadre AIII-108. Jutjat Degà (2008-2009)
Quadre AIII-109. Partit Judicial d'Inca
Quadre AIII-110. Jurisdicció penal d'Inca
Quadre AIII-111. Violència domèstica a Inca (2008-2009)
Quadre AIII-112. Partit Judicial de Manacor (2008-2009)
Quadre AIII-113. Jurisdicció penal de Manacor
Quadre AIII-114. Violència domèstica a Manacor (2008-2009)
Quadre AIII-115. Partit Judicial d'Eivissa (2007-2008)
Quadre AIII-116. Jurisdicció penal d'Eivissa
Quadre AIII-117. Violència domèstica a Eivissa (2008-2009)
Quadre AIII-118. Jutjats penals d'Eivissa (2008-2009)
Quadre AIII-119. Jutjats socials d'Eivissa (2008-2009)
Quadre AIII-120. Partit Judicial de Maó (2008-2009)
Quadre AIII-121. Jurisdicció penal de Maó
Quadre AIII-122. Jutjats penals de Maó (2008-2009)
Quadre AIII-123. Violència domèstica a Maó (2008-2009)
Quadre AIII-124. Partit Judicial de Ciutadella (2008-2009)
Quadre AIII-125. Jurisdicció penal de Ciutadella
Quadre AIII-126. Violència domèstica a Ciutadella (2008-2009)
Quadre AIII-127. Jurisdicció social (2008-2009)
Quadre AIII-128. Delictes contra la vida (2007-2008)
Quadre AIII-129. Delictes de lesions (2008-2009)
Quadre AIII-130. Delictes contra la llibertat (2008-2009)
Quadre AIII-131. Delictes contra la llibertat sexual (2008-2009)
Quadre AIII-132. Delictes per omissió d'auxili
Quadre AIII-133. Delictes per violació a domicili
Quadre AIII-134. Delictes contra l'honor
Quadre AIII-135. Delictes contra les relacions familiars
Quadre AIII-136. Delictes contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic (2008-2009)
Quadre AIII-137. Delictes contra la hisenda pública i la Seguretat Social (2008-2009)
Quadre AIII-138. Delictes contra els drets dels treballadors (2008-2009)
Quadre AIII-139. Delictes contra l'ordenació del territori (2008-2009)
Quadre AIII-140. Delictes contra la seguretat col·lectiva (2008-2009)
Quadre AIII-141. Falsificacions (2008-2009)
Quadre AIII-142. Delictes contra l'Administració pública (2008-2009)
Quadre AIII-143. Delictes contra l'Administració de justícia (2007-2008)
Quadre AIII-144. Delictes contra la Constitució
Quadre AIII-145. Delictes contra l'ordre públic (2008-2009)
Quadre AIII-146. Vigilància penitenciària (2008-2009)
Quadre AIII-147. Diligències preliminars a la jurisdicció de menors
Quadre AIII-148. Nombre de menors als quals s'ha aplicat aquesta jurisdicció (2008-2009)
Quadre AIII-149. Delictes jutjats a la jurisdicció de menors (2008-2009)
Quadre AIII-150. Mesures imposades als menors condemnats
Quadre AIII-151. Comissió d'assistència jurídica gratuïta a Mallorca (2008-2009)
Quadre AIII-152. Comissió d'assistència jurídica gratuïta a l'illa d'Eivissa (2008-2009)
Quadre AIII-153. Comissió d'assistència jurídica gratuïta a Menorca (2007-2008)
Quadre AIII-154. Activitat de la fiscalia
Quadre AIII-155. Marc jurídic de l'arbitratge i el consum (2002-2009)
Quadre AIII-156. Nombre anual de demandes de contractes de transports (2003-2009)
Quadre AIII-157. Arbitratges segons la resolució dels procediments (1992-2009)

SERVEIS SOCIALS
Quadre AIII-158. Activitat dels serveis socials municipals a partir del Pla concertat de prestacions bàsiques
Quadre AIII-159. Demandes gestionades pels serveis socials d'atenció primària (per illes)
Quadre AIII-160. Menors adoptats per països (Mallorca)
Quadre AIII-161. Menors adoptats per països (Menorca)
Quadre AIII-162. Menors adoptats per països (Eivissa)
Quadre AIII-163. Mesures d'internament imposades per tipus, edat i sexe
Quadre AIII-164. Ocupació mitjana per mesos i per centres enfront del nombre de places disponibles
Quadre AIII-165. Mesures de medi obert
Quadre AIII-166. Centres amb autorització definitiva titularitat i places
Quadre AIII-167. Centres per titularitat i places (Mallorca)
Quadre AIII-168. Persones amb discapacitat, centres i serveis (Menorca)
Quadre AIII-169. Persones amb discapacitat (centres i serveis)
Quadre AIII-170. Resolucions judicials
Quadre AIII-171. Expedients per centre i altres centres no residencials
Quadre AIII-172. Intervencions del servei 24 hores
Quadre AIII-173. Projectes subvencionats
Quadre AIII-174. Distribució per programes i illes
Quadre AIII-175. Distribució per grup d'edat RMI
Quadre AIII-176. Despesa per illes
Quadre AIII-177. Subsidis a persones amb discapacitat, prestació LISMI (beneficiaris i import)
Quadre AIII-178. Prestacions no contributives de jubilació
Quadre AIII-179. PNC d'invalidesa
Quadre AIII-180. Ajuts de lloguer (complement de PNC)
Quadre AIII-181. Targeta bàsica
Quadre AIII-182. Bonus d'infància
Quadre AIII-183. Pressupost de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració a les Illes Balears
Quadre AIII-184. Pressuposts dels Consells Insulars

EL SISTEMA DE PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL I D’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA (SAAD)
Quadre AIII-185. Població total i majors. taxes i índexs d'envelliment per illes i comunitat autònoma (2009)
Quadre AIII-186. Dades comparatives d'indicadors de discapacitat i dependència. Xifres absolutes i relatives (2009)
Quadre AIII-187. Distribució de sol·licituds per territoris i sexe
Quadre AIII-188. Sol·licituds al SAAD per illes, edat i total. CAIB. 2009
Quadre AIII-189. Sol·licitud acumulat (2007-2009)
Quadre AIII-190. Valoracions per illes i anys (2008-2009)
Quadre AIII-191. Dictàmens acumulats (2007-2009)
Quadre AIII-192. Dictàmens per grau, acumulats (2007-2009)
Quadre AIII-193. Resolucions amb prestació reconeguda per illes
Quadre AIII-194. Distribució percentual de serveis i prestacions PIA
Quadre AIII-195. Evolució mensual de nòmines per beneficiaris, import i mitjana
Quadre AIII-196. Evolució mensual de l'import de les nòmines
Quadre AIII-197. Efectius per fases de la prestació (2009)
Quadre AIII-198. Places totals i de la XPAD, ràtios i previsió (2009)

 

 


ANNEX ESTADÍSTIC DE GRÀFICS*

CAPÍTOL I. PANORAMA ECONÓMIC

PANORAMA INTERNACIONAL
Gràfic AI-1.         Creixement del volum del comerç mundial de mercaderies i del PIB mundial (2001-2009). (Variació percentual anual a preus constants)
Gràfic AI-2.         Productivitat laboral de 2008-09 per comparació a la tendència històrica
Gràfic AI-3.         Preus d'alguns productes primaris, gener de 2000 - gener de 2010
Gràfic AI-4a.       Tipus de canvi de l'euro respecte al dòlar i al ien
Gràfic AI-4b.       Tipus de canvi de l'euro respecte de la lliura esterlina
Gràfic AI-5.         Principals països exportadors i importadors de capital (2009)
Gràfic AI-6.         Els tipus d'interès als Estats Units, al Japó i a la zona euro
Gràfic AI-7.         Revisions de les estimacions del creixement potencial de l'OCDE després de la crisi
Gràfic AI-8.         Evolució del PIB 1960-2007, Estats Units

SECTOR PRIMARI
Gràfic AI-9.         Composició de la producció final del sector primari de les Illes Balears (2009)
Gràfic AI-10.       Distribució de les terres de reguiu i d'hivernacles per tipus de reg a les Illes Balears (2009)
Gràfic AI-11.       Increments interanuals de l'oferta d'agroturisme a les Illes Balears (1998-2009)
Gràfic AI-12.       Distribució dels conreus segons les superfícies ocupades a les Illes Balears (2009)

SECTOR INDUSTRIAL
Gràfic AI-13.       Percentatge de la indústria sobre el PIB a preus de mercat i llocs de treball en la indústria sobre el total de les Illes Balears (%) 
Gràfic AI-14.       Índex de preus industrials a les Illes Balears (IPRI) (base 2005)
Gràfic AI-15.       Evolució de la capacitat industrial de les Illes Balears (%)
Gràfic AI-16.       Indicador de clima industrial balear (%)
Gràfic AI-17.       Nivell de la cartera de comandes
Gràfic AI-18.       Tendència de la producció

COMERÇ
Gràfic AI-19.       Productivitat del sector del comerç (2006)
Gràfic AI-20.       Índex de comerç al detall (2002-2009). Unitat: base 2005 (preus corrents)
Gràfic AI-21.       Índex d'ocupació en el comerç al detall (2004-2009) Unitat: base 2005

TRANSPORTS I COMUNICACIONS
Gràfic AI-22.       Variació percentual de les principals magnituds del transport (2007-2006)
Gràfic AI-23.       Distribució percentual de les principals variables (2007)
Gràfic AI-24.       Variació percentual interanual de les principals magnituds (2007-2006)
Gràfic AI-25.       Percentatge de personal ocupat, fix i eventual (2007)
Gràfic AI-26.       Percentatge de personal ocupat, fix i eventual (2006)
Gràfic AI-27.       Percentatge de personal ocupat, fix i eventual (2005)
Gràfic AI-28.       Comparança de mercat del treball 2005-2007
Gràfic AI-29.       Comparança d'ocupats per empresa (2005-2007)
Gràfic AI-30.       Comparança de salari mitjà (2005-2007)
Gràfic AI-31.       Distribució percentual per Illes de passatgers en via marítima en règim de cabotatge (2001-2009)
Gràfic AI-32.       Distribució percentual en base 2001 del transport regular en règim de cabotatge (2002-2009)
Gràfic AI-33.       Distribució percentual en base 2001: transport de passatgers per via marítima (2001-2009)
Gràfic AI-34.       Distribució percentual en base 2001: transport de passatgers anual per via marítima (2001-2009)
Gràfic AI-35.       Distribució per illes del transport de passatgers en trànsit de badia (2001-2009)
Gràfic AI-36.       Distribució percentual en base 2001 dels passatgers en trànsit de badia (2002-2009)
Gràfic AI-37.       Distribució per illes del tràfic de mercaderies (2001-2009)
Gràfic AI-38.       Distribució en base 2001 del tràfic de mercaderies per illes (2002-2009)
Gràfic AI-39.       Distribució percentual dels principals grups de mercaderies (2009)
Gràfic AI-40.       Distribució percentual en base 2001 grups de mercaderies (2002-2009)
Gràfic AI-41.       Distribució percentual per illes del transport per via aèria (2005-2009)
Gràfic AI-42.       Distribució en base 2005 del transport de passatgers per via aèria (2006-2009)
Gràfic AI-43.       Distribució del transport regular de passatgers per carretera (2001-2009)
Gràfic AI-44.       Distribució en base 2001 del transport regular de viatgers per carretera (2002-2009)
Gràfic AI-45.       Distribució percentual per trams del transport de passatgers per ferrocarril (2007-2009)

INSTITUCIONS FINANCERES
Gràfic AI-46.       Nombre d'oficines per tipus d'entitat a les Illes Balears i a Espanya (2009)
Gràfic AI-47.       Índex de simetria espacial per comunitats autònomes (2004, 2008, 2009)
Gràfic AI-48.       Evolució Servei Bancari
Gràfic AI-49.       Evolució dels tipus d'interès (2007-2009)
Gràfic AI-50.       Distribució del crèdit a les Illes Balears i a Espanya (2009)
Gràfic AI-51.       Crèdits concedits per tipus d'entitats a les Illes Balears i a Espanya (2009)
Gràfic AI-52.       Import mitjà de l'efecte de comerç d'impagats (2008-2009)
Gràfic AI-53.       Nombre d'hipoteques per comunitats autònomes (2009)
Gràfic AI-54.       Hipoteques concedides per tipus d'entitat (2009)
Gràfic AI-55.       Destinació de les hipoteques a les Illes Balears (2009)
Gràfic AI-56.       Destinació de les hipoteques a les Illes Balears (2009)
Gràfic AI-57.       Dipòsits per tipus d'entitat a les Illes Balears (2009)
Gràfic AI-58.       Relació crèdits / dipòsits per comunitats autònomes (2008-2009)
Gràfic AI-59.       Indicadors de productivitat a les Illes Balears i a Espanya (2006 al 2009)
Gràfic AI-60.       Evolució borsària (2007-2009)

MEDI AMBIENT
Gràfic AI-61.       Declaracions d'interès general 2006-2009 (Mallorca)
Gràfic AI-62.       Expedients de disciplina urbanística 2005-2009 (Mallorca)
Gràfic AI-63.       Declaracions d'interès general aprovades 2004-2009 (Menorca)
Gràfic AI-64.       Habitatges en sòl rústic 2005-2009 (Eivissa)
Gràfic AI-65.       Declaracions d'interès general 2005-2009 (Eivissa)
Gràfic AI-66.       Evolució anual de reserves hídriques 2009
Gràfic AI-67.       Aigua dessalada 2009 (% per illes)
Gràfic AI-68.       Evolució de l'aigua dessalada a les Illes Balears (2004-2009)
Gràfic AI-69.       Evolució de l'energia d'origen fotovoltaic (2003-2009)
Gràfic AI-70.       Energia de règim especial en funció de l'origen 2009 (en %)
Gràfic AI-71.       Energia de règim especial per illes 2009 (en %)
Gràfic AI-72.       Producció i tractament de residus a Mallorca 2009 (Tones)
Gràfic AI-73.       Recollida selectiva a Mallorca 2009
Gràfic AI-74.       Recollida de matèria orgànica a Mallorca 2009 (Tones)
Gràfic AI-75.       Comparativa de la recollida de matèria orgànica a Mallorca (Tones)
Gràfic AI-76.       Tractament de residus sòlids urbans a Mallorca 2009 (en %)
Gràfic AI-77.       Comparació del tractament de residus sòlids urbans a Mallorca 2008-2009 (Tones)
Gràfic AI-78.       Evolució de la generació de residus a Menorca 2004-2009 (Tones)
Gràfic AI-79.       Recollida selectiva a Menorca 2009 (en %)
Gràfic AI-80.       Entrades dels abocadors a les Pitiüses 2009 (en %)
Gràfic AI-81.       Recollida selectiva a les Pitiüses 2009 (en %)
Gràfic AI-82.       Tipus de material recollit a les Illes Balears 2009 (en %)
Gràfic AI-83.       Comparativa mensual interanual en la recollida de residus a Mallorca 2004-2009 (Tones)
Gràfic AI-84.       Comparativa de la recollida de residus durant les temporades d'hivern (2006/07, 2007/08, 2008/09) per illes (Kg)
Gràfic AI-85.       Evolució de la superfície afectada a les Illes Balears (2001-2009)
Gràfic AI-86.       Superfície afectada per illes durant el 2009 (en %)
Gràfic AI-87.       Nombre d'incendis per illes (2009)
Gràfic AI-88.       Distribució de les unitats sembrades durant el 2009 per illes (en %)
Gràfic AI-89.       Distribució de la superfície repoblada durant el 2009 per illes (en % sobre el total de superfície repoblada a les Balears)
Gràfic AI-90.       Ocupació per tipologia de boies (2007-2009)
Gràfic AI-91.       Comparativa mensual de l'ocupació per tipologia de boies mesos de juny a setembre (2007-2009)
Gràfic AI-92.       Recompte anual de larves de ferreret (1991-2009)
Gràfic AI-93.       Evolució interanual de la qualitat de l'aire a l'estació de Bellver (2002-2009)
Gràfic AI-94.       Evolució interanual de la qualitat de l'aire a l'estació de Bellver (2002-2009)
Gràfic AI-95.       Evolució interanual dels factors d'emissió de les centrals tèrmiques de les Balears (2001-2009)
Gràfic AI-96.       Evolució interanual dels gasos acidificadors a les Illes Balears (1990-2008)
Gràfic AI-97.       Evolució interanual dels gasos precursors de l'ozó a les Illes Balears (1990-2008)
Gràfic AI-98.       Evolució interanual de l'emissió de gasos d'efecte hivernacle a les Illes Balears (1990-2008)
Gràfic AI-99.       Programa de Centres Ecoambientals per illes (curs 2008-09)

SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I DE LA INFORMACIÓ
Gràfic AI-100.     Evolució de la despesa en R+D a les Illes Balears (milers d'euros)
Gràfic AI-101.     Distribució de la despesa en R+D (2008)
Gràfic AI-102.     Evolució del personal d'R+D i investigador a les Illes Balears (EDP)
Gràfic AI-103.     Despesa en innovació a les Illes Balears (milers d'euros)

ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA
Gràfic AI-104.     Evolució de l'ocupació generada per les cooperatives i societats laborals. Illes Balears (1997-2009)CAPÍTOL II MERCAT DE TREBALL, I POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ

Gràfic AII-1.        Despesa en protecció social per habitant a la UE-27 en unitats de poder adquisitiu (2007)
Gràfic AII-2.        Despesa en protecció social per funcions a Espanya i a la UE (2007)
Gràfic AII-3.        Total d'afiliats estrangers a la Seguretat Social a les Illes Balears (2009)
Gràfic AII-4.        Taxes d'activitat per nivell formatiu assolit i gènere (2009) (ambdós sexes)
Gràfic AII-5.        Taxes d'activitat per nivell formatiu assolit i gènere (2009) (homes)
Gràfic AII-6.        Taxes d'activitat per nivell formatiu assolit i gènere (2009) (dones)
Gràfic AII-7.        Diferències d'atur per gènere i per comunitats autònomes (2009) (quocient entre les taxes d'atur femení i masculí a cada comunitat autònoma)
Gràfic AII-8.        Evolució de l'atur: Espanya-Illes Balears (diferència de les taxes trimestrals interanuals, 2006-2009)
Gràfic AII-9.        Assalariats segons tipus de contracte: Illes Balears (2008-2009) (base=100)
Gràfic AII-10.      Taxes de temporalitat dels assalariats per grups d'edat a les Illes Balears (2009) (percentatge de temporals respecte al total d'assalariats a cada grup d'edat)
Gràfic AII-11.      Evolució de l'atur segons les dades de l'EPA i del SOIB: Illes Balears, percentatge de variació respecte a l'any anterior (2000-2009)
Gràfic AII-12.      Evolució de l'atur registrat i demandes de treball a les Illes Balears (2006-2009) (en milers)
Gràfic AII-13.      Evolució de l’atur juvenil en els països de l'OCDE (2007-2009)
Gràfic AII-14.      Previsions de l’atur juvenil en els països de l'OCDE (2010-2011)
Gràfic AII-15.      Afiliació a la Seguretat Social a les Balears de la població menor de 30 anys. Dades evolutives per grup d’edat i sexe (2005-2009)
Gràfic AII-16.      Atur per sectors econòmics. Evolució 2005-2009
Gràfic AII-17.      Contractació segons nivell formatiu i sexe; Illes Balears (2009)
Gràfic AII-18.      Contractació segons sector econòmic; Illes Balears (2005-2009)
Gràfic AII-19.      Durada dels contractes (2009)
Gràfic AII-20.      Participants per programa a les Illes Balears (2009)
Gràfic AII-21.      Participants per sexe a les Illes Balears (2009)
Gràfic AII-22.      Participants per edat a les Illes Balears (2009)
Gràfic AII-23.      Participants per nacionalitat a les Illes Balears (2009)
Gràfic AII-24.      Participants per illa a les Balears (2009)
Gràfic AII-25.      Accions formatives per família professional. Illes Balears (2009)
Gràfic AII-26.      Pressupost executat a les Illes Balears (2009)
Gràfic AII-27.      Cost salarial per comunitat autònoma (2009)
Gràfic AII-28.      Expedients col·lectius per sectors afectats (2009)
Gràfic AII-29.      Procediments de mediació segons el resultat: Mallorca (2000-2009)
Gràfic AII-30.      Procediments de mediació segons el resultat: Menorca (2002-2009)
Gràfic AII-31.      Procediments de mediació segons el resultat: Eivissa (2002-2009)
Gràfic AII-32.      Índex d'incidència per sectors d'activitat. Illes Balears (2000-2009)


CAPÍTOL III QUALITAT DE VIDA I ESTAT DEL BENESTARs

SALUT QUALITAT DE VIDA I SERVEIS SANITARIS
Gràfic AIII-1.       Distribució de la despesa sanitària pública per tipus de servei (2008)
Gràfic AIII-2.       Pressuposts sanitaris per càpita de les comunitats autònomes 2010
Gràfic AIII-3.       Despesa mitjana per persona protegida en assegurances privades relacionades amb la salut (2008)
Gràfic AIII-4.       Evolució del deute acumulat de l'IB-Salut (inclou pèrdues de les empreses públiques i fundacions)

CULTURA LLENGUA I ORGANITZACIONS ASSOCIATIVES
Gràfic AIII-5.       Evolució de les associacions a les Illes Balears (2002-2009)
Gràfic AIII-6.       Evolució de les fundacions a les Illes Balears (2001-2009)
Gràfic AIII-7.       Distribució percentual de les associacions per illes (2009)

HABITATGE
Gràfic AIII-8.       Habitatges acabats i compravenda d'habitatges nous
Gràfic AIII-9.       Recessió actual del sector de la construcció enfront de la recessió de 1990-1993
Gràfic AIII-10.     Tipus d’interès hipotecari
Gràfic AIII-11.     Evolució dels preus mitjans per m² d'habitatge lliure (euros)
Gràfic AIII-12.     Taxes de variació trimestral dels preus per metre quadrat d'habitatge

JUSTÍCIA I ARBITRATGE
Gràfic AIII-13.     Registre Civil

EL SISTEMA DE PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL I D’ATENCIÓ LA DEPENDÈNCIA (SAAD)
Gràfic AIII-14.     Taxa d'envelliment per illes
Gràfic AIII-15.     Taxa de sobreenvelliment per illes
Gràfic AIII-16.     Índex d'envelliment per illes
Gràfic AIII-17.     Distribució de sol·licituds per territoris i sexe
Gràfic AIII-18.     Sol·licituds al SAAD per illes, edat i total. CAIB. 2009
Gràfic AIII-19.     Variació anual de sol·licituds per illes
Gràfic AIII-20.     Valoracions per Illes i anys
Gràfic AIII-21.     Dictàmens 2007-2009 per illes i acumulat
Gràfic AIII-22.     Dictàmens per grau i nivell (2007-2008)
Gràfic AIII-23.     Resolucions amb prestació reconeguda per illes
Gràfic AIII-24.     Distribució percentual dels serveis PIA
Gràfic AIII-25.     Evolució mensual de nòmines per beneficiaris, import i mitjana
Gràfic AIII-26.     Evolució mensual de nòmines per beneficiaris, import i mitjana
Gràfic AIII-27.     Efectius per fases de la prestació a les Illes Balear

 

 

* Aquest annex estadístic només es pot consultar al CD i a la pàgina web: ces.caib.es
Tornar