Índex memòria

CAPÌTOL I. PANORAMA ECONÒMIC

1. PANORAMA INTERNACIONAL

1.1. L’evolució econòmica internacional i de les grans regions econòmiques
1.2. Els Estats Units
1.3. La Unió Europea
1.4. El Japó
1.5. La resta del món

2. UNIÓ EUROPEA
2.1. Introducció
2.2. Perspectives econòmiques
2.3. La política econòmica i monetària
2.3.1. El segon informe del Programa Nacional de Reformes (PNR)
2.3.2. Anàlisi de la política monetària i l’evolució de l’euro
2.4. El balanç de l’estratègia europea d’ocupació, el diàleg social i la protecció social
2.4.1. El balanç de l’estratègia europea d’ocupació
2.4.2. El diàleg social i les relacions laborals
2.4.3. La protecció social
2.5. Les polítiques de cohesió
2.6. La política regional
2.7. El programa operatiu 2007-2013 per a les Illes Balears

3. ECONOMIA ESPANYOLA

3.1. Evolució econòmica
3.2. Els sectors productius
3.2.1. El sector primari
3.2.2. La indústria i l’energia
3.2.3. La construcció
3.2.4. Els serveis
3.3. La inflació
3.4. El sector públic
3.5. La recerca, el desenvolupament i la innovació

4. LES BALEARS: ANÀLISI REGIONAL I PER ILLES
4.1. Introducció
4.2. L’anàlisi de l’oferta productiva
4.2.1. L’anàlisi de l’oferta productiva de les Illes Balears i per illes
4.2.2. L’anàlisi de l’oferta productiva de les Illes Balears i per comunitats autònomes
4.3. L’anàlisi de la demanda de les Illes Balears i per comunitats autònomes
4.4. La inversió estrangera
4.5. Els preus
4.6. L’evolució de la renda real per càpita i els seus determinants
4.6.1. L’evolució de la renda real per càpita
4.6.2. L’evolució dels factors determinants de l’evolució de la renda real per càpita: la productivitat i els factors demogràfics
4.7. L’estalvi, la inversió i la capacitat de finançament
4.8. La distribució funcional de la renda

5. EL SECTOR PRIMARI
5.1. Introducció
5.2. Els recursos humans en el sector primari
5.3. El subsector agrari
5.3.1. Els trets generals
5.3.2. L’agricultura
5.3.3. La ramaderia
5.4. El subsector forestal
5.5. El subsector pesquer

6. SECTOR INDUSTRIAL
6.1. Introducció
6.2. L’evolució de les empreses industrials
6.3. L’evolució de l’ocupació
6.4. L’evolució de les branques industrials
6.4.1. L’energia
6.4.2. Les indústries relacionades amb el sector de la construcció
6.4.3. El comerç exterior i la indústria exportadora
6.4.4. Les indústries relacionades amb la demanda interiorn de consum
6.5. El grau d’utilització de la capacitat productiva i la inversió

7. CONSTRUCCIÓ

7.1. Introducció
7.2. Factors de producció
7.2.1. Materials de construcció
7.2.2. L’ocupació
7.2.3. Els costs dels factors
7.3. La producció
7.3.1. La inversió pública
7.3.2. La inversió privada

8. TURISME
8.1. Introducció
8.2. Evolució dels principals mercats turístics internacionals competidors de les Balears
8.3. L’índex de posició competitiva turística de les Balears (IPCTB)
8.4. L’evolució de les Balears en relació amb les comunitats autònomes competidores de les illes en turisme nacional i internacional
8.4.1. L’evolució de les Balears en relació amb les comunitats autònomes competidores de les illes en turisme nacional
8.4.2. L’evolució de les Balears en relació amb les comunitats autònomes competidores de les illes en turisme internacional
8.5. Anàlisi sintètica dels principals indicadors de demanda a les Illes Balears: despesa total, turistes arribats, estada mitjana,estades totals i despesa per turista i dia
8.6. La demanda turística a les Balears des del punt de vista de les arribades
8.6.1. El nombre de turistes arribats a les Balears
8.6.2. Els mitjans de transport dels turistes arribats i la distribució per illes
8.6.3. El hub de l’aeroport de palma i el transport aeri de baix cost i baix preu
8.6.4. Les arribades turístiques per nacionalitats, per via aèria i per illes
8.7. La demanda turística a les Balears des del punt de vista de les estades
8.7.1. L’estada mitjana diürna per temporada alta, mitjana i baixa, per illes, per nacionalitats i per tipus d’establiment
8.7.2. L’anàlisi de les estades
8.8. La despesa turística de les Balears
8.8.1. La despesa dels turistes per mercats d’origen
8.8.2. La despesa dels turistes per usos del paquet turístic
8.8.3. La despesa dels turistes per zones de destinació
8.9. Dades resum de les arribades, estades i despesa turística per les Balears i per illes
8.9.1. Dades resum de les Balears
8.9.2. Dades resum de Mallorca
8.9.3. Dades resum de Menoría
8.9.4. Dades resum de les Pitiüses
8.10. L’estacionalitat
8.10.1. L’estacionalitat dels turistes a les Balears
8.10.2. L’estacionalitat dels turistes per illes
8.10.3. L’estacionalitat per mitjans de transport
8.10.4. Els programes desestacionalitzadors
8.11. El perfil del turista
8.12. El nivell de fidelització i de satisfacció dels turistes nacionals arribats a les Balears
8.13. L’oferta turística a les Balears
8.13.1. La capacitat de l’oferta d’allotjament per illes
8.13.2. El nivell d’ocupació dels establiments turístics
8.13.3. La rendibilitat dels hotels i de les empreses turístiquesa les Balears
8.13.4. El «tot inclòs»
8.13.5. L’oferta complementària
8.13.6. La diversificació dels productes turístics
8.13.7. El turisme urbà a Palma
8.14. L’ocupació laboral en el sector de l’hostalatge i la restauració
8.15. L’agenda per a un turisme europeu sostenible i competitiu

9. COMERÇ
9.1. Introducció
9.2. Estructura empresarial del sector comercial
9.3. Els centres comercials
9.4. Principals agregats del sector comercial
9.4.1. Grans trets del sector del comerç a les Illes Balears i a l’Estat Espanyol
9.4.2. Anàlisi del sector del comerç a les Illes Balears
9.5. Evolució conjuntural del comerç al detall

10. TRANSPORTS I COMUNICACIONS
10.1. Introducció
10.2. Els transports
10.2.1. El transport de viatgers
10.2.2. El transport de mercaderies
10.2.3. Altres activitats annexes al transport
10.2.4. Anàlisi comparativa de les branques del transport
10.3. Les activitats postals
10.4. Anàlisi de la conjuntura de l’any 2007
10.4.1. El transport marítim
10.4.2. El transport aeri
10.4.3. El transport terrestre
10.4.4. Les activitats postals
10.4.5. Les telecomunicacions

11. INSTITUCIONS FINANCERES
11.1. Introducció
11.2. Les entitats bancàries
11.2.1. La dimensió de la xarxa d’oficines
11.2.2. El servei bancari
11.2.3. El crèdit dels bancs, les caixes d’estalvis i les cooperatives de crèdit a les Balears
11.2.4. Els dipòsits en els bancs, en les caixes d’estalvis i en les cooperatives de crèdit a les Balears
11.2.5. El flux financer de les Balears
11.2.6. La productivitat de les entitats bancàries
11.3. La Societat de Garantia Recíproca (ISBA)
11.4. El mercat de la borsa

12. ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I FINANÇAMENT AUTONÒMIC

12.1. Anàlisi pressupostària
12.2. La comunitat autònoma
12.2.1. Introducció
12.2.2. L’àmbit del pressupost
12.2.3. El pressupost de l’administració general
12.2.4. El deute acumulat
12.3. Els consells insulars
12.4. Els ajuntaments
12.5. L’Administració de l’Estat
12.6. Les balances fiscals
12.7. La càrrega fiscal
12.7.1. La pressió fiscal a Balears i per comunitats autònomes
12.7.2. La pressió fiscal local per illes i municipis

13. MEDI AMBIENT
13.1. Els informes sobre el canvi climàtic i el pla d’acció per a la lluita contra el canvi climàtic del Govern de les Illes Balears
13.2. L’anàlisi del medi ambient a les Illes Balears
13.2.1. Els recursos naturals
13.2.2. Els residus
13.2.3. El litoral
13.2.4. El patrimoni natural
13.2.5. Altres àmbits
13.3. Els indicadors de sostenibilitat per a la Gestió Integrada de la Zona Costanera (GIZC)

14. SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I DE LA INFORMACIÓ
14.1. Introducció
14.2. Anàlisi del sistema d’innovació de les Illes Balears
14.2.1. Recerca i desenvolupament tecnològic
14.2.2. Innovació
14.2.3. Tecnologies de la comunicació i la informació
14.3. Els resultats de la política d’R+D+I
14.3.1. Programa de potenciació de recursos humans
14.3.2. Programa de reforçament de la base científica
14.3.3. Programa de foment de l’articulació del sistema d’innovació de les Illes Balears
14.3.4. Programa de suport a la innovació i a la creació d’empreses innovadores
14.3.5. Programa de difusió de la cultura científica
14.3.6. Projectes relacionats amb les tecnologies de la informació i la comunicació
Col·laboració: Canvis legislatius per afavorir la societat de la informació.Josep Lluís Ferrer Gomila

 

CAPÌTOL II. MERCAT DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL

1. MERCAT DE TREBALL I RELACIONS LABORALS
1.1. Panorama general del mercat de treball
1.1.1. Anàlisi de les dades d’afiliació a la Seguretat Social
1.1.2. Anàlisi dels ocupats segons l’enquesta de població activa
1.1.3. Anàlisi comparada de les taxes d’activitat, d’ocupació i d’atur de les Balears i d’altres comunitats autònomes
1.1.4. L’Índex de Qualitat del Treball (IQT)
1.1.5. Indicadors d’avaluació per a l’Estratègia Europea d’Ocupació (EEO)
1.1.6. Indicadors de gènere
1.2. Anàlisi del mercat de treball de les Illes Balears
1.2.1. L’ocupació per situacions laborals
1.2.2. L’estacionalitat
1.2.3. La temporalitat
1.2.4. Els ocupats per tipus de jornada, per gènere i persector econòmic
1.2.5. L’atur i les demandes d’ocupació
1.2.6. La contractació
1.2.7. Les accions formatives i l’ocupació
1.3. La negociació col·lectiva
1.3.1. Anàlisi comparada de les Balears en relació amb Espanya
1.3.2. La negociació col·lectiva a les Illes Balears
1.4. L’evolució de l’activitat del Tribunal d’Arbitratge i Mediació de les Illes Balears
1.5. La seguretat i la salut laboral
1.5.1. Introducció
1.5.2. L’activitat de la Direcció General de Salut Laboral
1.5.3. Les actuacions de la Inspecció de Treball a les Balears en matèria de prevenció de riscs laborals
1.5.4. Les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social com a serveis de prevenció aliens
1.5.5. Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia
1.5.6. La negociació col·lectiva i la prevenció de riscs laborals
1.5.7. La sinistralitat laboral

2. SEGURETAT SOCIAL

2.1. Introducció
2.2. La recaptació de la Seguretat Social
2.3. Les despeses de la Seguretat Social
2.3.1. Anàlisi comparativa de les pensions contributives per comunitats autònomes, per províncies i per municipis de les Balears
2.3.2. Anàlisi de les pensions contributives segons els diferents règims
2.3.3. Anàlisi dels subsidis
2.4. La protecció per atur
2.5. Les mútues asseguradores d’accidents de treballCAPÌTOL III. QUALITAT DE VIDA I PROTECCIÓ SOCIAL


1. BENESTAR ECONÒMIC I DISTRIBUCIÓ DE LA RENDA
1.1. Introducció
1.2. El nivell i la distribució de rendes
1.3. La relació entre les desigualtats de renda, les condicions de l’habitatge, l’estat de salut i el nivell educatiu
1.4. La pobresa a les Illes Balears

2. DEMOGRAFIA I LLAR

2.1. La dinàmica de la població
2.2 Els components de la dinàmica demogràfica
2.2.1. La natalitat i la fecunditat
2.2.2. La nupcialitat
2.2.3. La mortalitat
2.2.4. La immigració

3. SALUT I SERVEIS SOCIALS

3.1. Panorama de la salud
3.1.1. La mortalitat
3.1.2. La morbiditat
3.1.3. Els accidents de trànsit
3.1.4. Les malalties de declaració obligatòria
3.1.5. La sida
3.1.6. Les interrupcions voluntàries de l’embaràs
3.2. Els serveis sanitaris
3.2.1. Legislació i normativa
3.2.2. Finançament de la salud
3.2.3. L’assegurança sanitària
3.2.4. Els recursos assistencials
3.2.5. L’activitat assistencia

Col·laboració
El sector privat en l’atenció especialitzada / Joan Carrió
La situació dels serveis de salut a Menorca / Maties torrent

4. EDUCACIÓ
4.1. El sistema escolar de les Illes Balears
4.1.1. La situació educativa a les Illes Balears
4.1.2. L’escolarització de l’alumnat estranger
4.1.3. El treball legislatiu de la comunitat autònoma de les Illes Balears
4.2. Els estudis universitaris a les Illes Balears, 2007-2008
4.2.1. Evolució de la matrícula en els darrers anys
4.2.2. Alumnat que estudia fora de les balears
4.2.3. La UNED i la UOC en l’oferta i la demanda de l’alumnat de les balears
4.2.4. Estudis de tercer grau a la UIB
4.2.5. Professorat de la UIB
4.2.6. Personal d’administració i serveis
4.2.7. Pressupost

5. CULTURA, LLENGUA I PATRIMON

5.1. Introducció
5.2. Els pressuposts
5.3. Les arts plàstiques
5.3.1. La programació institucional, les fundacions i els museus
5.4. La música
5.4.1. Els festivals
5.4.2. «Un hivern a Mallorca»
5.4.3. La Fundació La Caixa
5.4.4. La Fundació Sa Nostra
5.4.5. Discogràfiques
5.4.6. La fira del disc
5.4.7. La música al Teatre Principal de Palma
5.4.8. Entitats vinculades a la música
5.5. L’edició
5.6. El teatre
5.6.1. L’activitat als teatres i auditoris
5.6.2. La projecció a l’exterior
5.7. Cinema
5.7.1. El cinema comercial
5.7.2. El cinema promocionat per les fundacions
5.8. Els mitjans de comunicació
5.8.1. Els mitjans de comunicació escrits
5.8.2. La ràdio
5.8.3. La televisió
5.9. El patrimoni
5.10. La llengua
5.10.1. Coneixements del català
5.10.2. Llengua inicial, llengua pròpia i llengua habitual
5.10.3. Usos familiars i transmissió intergeneracional
5.10.4. Usos fora de l’àmbit familiar
5.10.5. Mitjans de comunicació
5.10.6. OCB: 45 anys

6. HABITATGE
6.1. La situació de l’habitatge a l’Estat Espanyol
6.1.1. La situació residencial i del mercat de l’habitatge a Espanya
6.1.2. Novetats en la política d’habitatge i canvis normatius
6.1.3. Qualitat, accés i condicions de l’habitatge
6.2. L’evolució de l’habitatge a les Illes Balears

7. JUSTÍCIA I ARBITRATGE
7.1. Introducció
7.2. Els jutjats i els tribunals
7.2.1. El tribunal superior de justícia de les Illes Balears
7.2.2. L’audiència Provincial
7.2.3. El Partit Judicial de Palma
7.2.4. Partit Judicial d’Inca
7.2.5. Partit Judicial de Manacor
7.2.6. Partit Judicial d’Eivissa
7.2.7. Partit Judicial de Maó
7.2.8. Partit Judicial de Ciutadella
7.2.9. Oficina d’Investigació Patrimonial
7.2.10. Oficina d’ajuda a les víctimes del delicte
7.3. La fiscalia
7.3.1. L’àmbit penal
7.3.2. Els judicis ràpids
7.3.3. La vigilància penitenciària
7.3.4. La jurisdicció de menors
7.3.5. La Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta
7.3.6. L’activitat de la Fiscalia
7.4. L’arbitratge
7.4.1. La Direcció General de Consum
7.4.2. La Direcció General de Transports
7.4.3. La Cambra de Comerç

8. ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

8.1. Introducció
8.2. Productors de mercat
8.2.1. Les cooperatives
8.2.2. Les societats laborals
8.2.3. Les confraries de pescadors
8.2.4. L’ocupació registrada
8.3. Les institucions financeres socials
8.3.1. El Mont de Pietat de Balears
8.3.2. L’estalvi ètic
8.3.3. La Caixa Rural
8.3.4. L’obra social de les caixes d’estalvi
8.4. Els asseguradors d’economia social
8.4.1. Mutualitats de previsió social
8.4.2. Les empreses asseguradores
8.5. Les iniciatives de responsabilitat social corporativa
8.6. Les fundacions
8.7. Els productors de no-mercat
8.7.1. Les iniciatives de Comerç Just
8.7.2. Les iniciatives mediambientals i d’inserció sociolaboral
8.7.3. Les iniciatives laborals d’integració de persones amb discapacitats
8.7.4. Les iniciatives de caràcter humanitari
8.7.5. La Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària (REAS)
8.7.6. Els Fons de Cooperació i Solidaritat

9. NECESSITATS I SERVEIS SOCIALS. LES ORGANITZACIONS ASSOCIATIVES

9.1. Introducció
9.2. Persones grans
9.2.1. Ajudes per als centres d’estades diürnes i adaptació de residències per atenció de dia
9.2.2. La creació i la millora dels centres per a persones grans
9.3. Discapacitat i dependencia
9.3.1. Convenis per finançar diverses actuacions socials i de suport psicològic
9.3.2. La millora dels centres per a les persones amb discapacitats
9.3.3. El suport a les associacions i a les entitats
9.3.4. L’atenció a les situacions de dependència
9.4. Programes d’integració social
9.5. Vulnerabilitat i exclusió social a les Illes Balears
9.5.1. El treball: l’eix fonamental
9.5.1. El treball: l’eix fonamental
9.5.3. L’habitatge
9.5.4. La ciutadania i la participació política. La necessitat de la intervenció pública, la millora dels indicadors socials i els programes de lluita contra l’exclusió social i de garantia d’ingressos
9.6. Les organitzacions associatives
9.6.1. El dret d’associació al nostre país
9.6.2. L’evolució de les associacions registrades
9.6.3. Les associacions juvenils
9.6.4. Les associacions amb voluntariat
9.7. Immigració
9.7.1. Anàlisi del permís o targeta de residència
9.7.2. L’ocupació i la immigració
9.7.3. La immigració i la salu
9.7.4. Novetats institucionals amb relació a la immigració

10. POLÍTIQUES D’IGUALTAT I INDICADORS DE GÈNERE
10.1. Introducció
10.2. El marc normatiu i competencial per al desplegament de les polítiques de gènere a les Illes Balears
10.3. Indicadors de gènere
10.3.1. Indicadors de gènere demogràfics
10.3.2. Indicadors de gènere de poder i presa de decisions
10.3.3. Indicadors de gènere de conciliació de la vida laboral, familiar i personal
10.3.4. Indicadors de gènere del mercat laboral
10.3.5. Indicadors de gènere de violència de gènere
10.3.6. Indicadors de gènere d’educació

 

Tornar