ANNEX ESTADÍSTIC DE QUADRES Y GRÀFICS

ANNEX ESTADÍSTIC DE QUADRES * | ANNEX ESTADÍSTIC DE GRÀFICS *


ANNEX ESTADÍSTIC DE QUADRES*

* Aquest annex estadístic només es pot consultar al CD i a la pàgina web: ces.caib.es

CAPÍTOL I. PANORAMA ECONÓMIC

EL SECTOR PRIMARI
Quadre A I-1.             Macromagnituds econòmiques de les activitats primàries de les Illes Balears (2007).
Quadre A I-2.             Pressupost de la Conselleria d’Agricultura i Pesca per programes (2007).
Quadre A I-3.             Macromagnituds laborals de les activitats primàries de les Illes Balears (2006-2007).
Quadre A I-4.             Afiliació dels treballadors dels sector primari als diferents règims laborals de la seguretat social (2007).
Quadre A I-5.             Afiliats estrangers a la seguretat social. Règim general. Distribució per secció d’activitat (2007).
Quadre A I-6.             Valoració econòmica de la producció agrària de les Illes Balears (2007).
Quadre A I-7.             Maquinària agrària a les Illes Balears (2006-2007).
Quadre A I-8.             Denominacions de productes a les Illes Balears (2007).
Quadre A I-9.             Produccions agrícoles (2007).
Quadre A I-10.          Origen de la fruita comercialitzada a Mercapalma (2006-2007).
Quadre A I-11.          Origen de les hortalisses comercialitzades a Mercapalma (2005-2006).
Quadre A I-12.          Valoració econòmica de la producció ramadera de les Illes Balears (2007).
Quadre A I-13.          Ramat sacrificat a les Illes Balears (2007).
Quadre A I-14.          Productes ramaders de les Illes Balears (2007).
Quadre A I-15.          Producció forestal de les Illes Balears (2005).
Quadre A I-16.          Valoració econòmica de la producció pesquera de les Illes Balears (2007).
Quadre A I-17.          La producció pesquera i aqüícola de les Illes Balears el 2007.
Quadre A I-18.          Pesca desembarcada per illes el 2007.

TURISME
Quadre A I-19.          Estacionalitat de les estades turístiques per temporades i nacionalitats a les Illes Balears el 2007.
Quadre A I-20.          Qüestionari de l’oferta 2007 de la ciutat de Palma: tipus de reunió, àmbit territorial i nombre d’inscrits.
Quadre A I-21.          Qüestionari de l’oferta 2007 de la ciutat de Palma: caràcter de les organitzacions de la reunió, localització i sector d’activitat.
Quadre A I-22.          Qüestionari de l’oferta 2007 dels actes de la ciutat de Palma: lloc i mesos de celebració de les reunions.
Quadre A I-23           Qüestionari de l’oferta 2007 de la ciutat de Palma: nombre mitjà de participants per reunió i durada.
Quadre A I-24.          Nombre d’usuaris del bus turístic de Palma.
Quadre A I-25.          Nombre de turistes que visiten l'oficina virtual turística.
Quadre A I-26.          Nombre de turistes que visiten les oficines d’informació turística de Palma.
Quadre A I-27.          Nombre de visitants de visites guiades (2007).
Quadre A I-28.          Evolució del nombre de visites guiades (2004-2007).

COMERÇ
Quadre A I-29.          Distribució del nombre d’empreses i locals per sectors (2007)
Quadre A I-30.          Pes de l’activitat comercial a les Illes Balears (2001-2005).
Quadre A I-31.          Nombre de comerços segons la seva activitat principal i el nombre d’assalariats (2007).
Quadre A I-32.          Nombre d’establiments comercials per tipus d’activitat (2002-2006).
Quadre A I-33.          Evolució del nombre establiments comercials per tipus de comerç. (1997-2006).
Quadre A I-34.          Superfície dels establiments comercials al detall (2006).
Quadre A I-35.          Evolució de la superfície comercial minorista per tipus de comerç (1998-2006).
Quadre A I-36.          Els centres comercials de les Illes Balears (2006).
Quadre A I-37.          Principals indicadors del sector del comerç les Illes Balears i a l’Estat espanyol (2005).
Quadre A I-38.          Principals macromagnituds del sector comercial segons el volum de les empreses (2005).
Quadre A I-39.          Principals macromagnituds del sector comercial segons el tipus d’activitat (2005).
Quadre A I-40.          Persones ocupades segons el volum de les empreses del sector del comerç (2005).
Quadre A I-41.          Coeficients del sector del comerç relacionats amb el factor treball (2005).
Quadre A I-42.          Coeficients per branques d’activitat del sector del comerç relacionats amb el factor treball (2005).
Quadre A I-43.          Índex del comerç al detall per comunitats autònomes (2002-2007).
Quadre A I-44.          Índex mensual de comerç al detall 2007.
Quadre A I-45.          Índex d’ocupació del comerç al detall per comunitats autònomes 2007.
Quadre A I-46.          Índex mensual d’ocupació del comerç al detall (2006).

TRANSPORTS I COMUNICACIONS
Quadre A I-47.          Principals macromagnitus del sector dels transports (2005).
Quadre A I-48.          Persones ocupades de les activitats de transports (2005).
Quadre A I-49.          Personal ocupat per règim d’ocupació de les activitats de transports (30-09-2005).
Quadre A I-50.          Principals macromagnitus de les activitats del sector de transports de viatgers (2005).
Quadre A I-51.          Persones ocupades de les activitats de transports de viatgers (2005).
Quadre A I-52.          Personal ocupat per règim d’ocupació de les activitats de transports de viatgers (30-09-2005).
Quadre A I-53.          Principals macromagnitus de les activitats del sector de transports de mercaderies (2005).
Quadre A I-54.          Persones ocupades de les activitats de transports de mercaderies (2005).
Quadre A I-55.          Personal ocupat per règim d’ocupació de les activitats de transports de mercaderies (30-09-2005).
Quadre A I-56.          Principals macromagnitus de les activitats annexes al transport (2005).
Quadre A I-57.          Persones ocupades de les activitats annexes al transport (2005).
Quadre A I-58.          Personal ocupat per règim d’ocupació de les activitats annexes al transport (30-09-2005).
Quadre A I-59.          Principals macromagnitus de les activitats postals (2005).
Quadre A I-60.          Persones ocupades de les activitats postals (2005).
Quadre A I-61.          Personal ocupat per règim d’ocupació de les activitats postals (30-09-2005).
Quadre A I-62.          Transports de passatgers per via marítima regular (en règim de cabotatge) (2001-2007).
Quadre A I-63.          Transports de passatgers per via marítima de creuers turístics (2001-2007).
Quadre A I-64.          Transports de passatgers per via marítima de trànsit de badia (2001-2007).
Quadre A I-65.          Transport marítim de mercaderies per illes i per ports (2001-2007).
Quadre A I-66.          Transport marítim de mercaderies per grups de productes (2001-2007).
Quadre A I-67.          Transport de passatgers per via aèria (2005-2007).
Quadre A I-68.          Transport regular de viatgers per carretera (2004-2006).
Quadre A I-69.          Transport de passatgers per ferrocarril (2001-2007).
Quadre A I-70.          Servei postals públics (2004-2007).
Quadre A I-71.          Serveis de línies telefòniques de Telefónica (2005-2007).

INSTITUCIONS FINANCERES
Quadre A I-72.          Nombre d’oficines a les Illes Balears i a Espanya (2006-2007).
Quadre A I-73.          Estadística d’efecte de comerç vençuts i impagats a les Illes Balears (2007).
Quadre A I-74.          Constitució de garanties hipotecàries sobre béns immobles (2006-2007).
Quadre A I-75           Dades de l’impacte econòmic i social de l’ISBA.
Quadre A I-76.          Ràtios de solvència (2004-2007).

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I FINANÇAMENT
Quadre A I-77.          Pressuposts ordinaris del consells insulars (sumatori) (2006-2007).
Quadre A I-78.          Pressuposts ordinaris dels consells insulars (2006-2007).
Quadre A I-79.          Pressuposts inicials dels ajuntaments de les Illes Balears: distribució econòmica (2006-2007).
Quadre A I-80.          Pressuposts inicials propis dels ajuntaments de les Illes Balears (2006-2007).
Quadre A I-81.          Pressuposts propis i consolidats de l’Ajuntament de Palma (2006-2007).
Quadre A I-82.          Pressuposts propis i consolidats de l’Ajuntament de Calvià (2005-2006).

MEDI AMBIENT
Quadre A I-83.          Evolució de l’obtenció d’energia per Illes.
Quadre A I-84.          Reducció d’emissions de gasos a l’atmosfera.
Quadre A I-85.          Pla deficiència energètica.
Quadre A I-86.          Producció i tractament de residus a Mallorca el 2007.
Quadre A I-87.          Recollida selectiva a Menorca (2007).
Quadre A I-88.          Recollida complementària a Menorca (2007).
Quadre A I-89.          Entrada als abocadors a les Pitiüses (2007).
Quadre A I-90.          Cabal total depurat el 2007.
Quadre A I-91.          Cabal total depurat de Tractament terciari el 2007.
Quadre A I-92.          Pla de neteja del litoral.
Quadre A I-93.          Tipus de residus recollits.
Quadre A I-94.          Residus recollits per Illes i per mesos d’estiu.
Quadre A I-95.          Recollides totals per Illes de la temporada 2006-2007.
Quadre A I-96.          Recollides per mesos de la temporada hivern 2006-2007.
Quadre A I-97.          Superfície afectada per Illes.
Quadre A I-98.          Causes d’incendi el 2007 per Illes.
Quadre A I-99.          Repoblacions forestals.
Quadre A I-100.        Tipus d’amarrament
Quadre A I-101.        Dades globals de la campanya 2007.
Quadre A I-102.        Llicències de caça per Illes.
Quadre A I-103.        Nombre de vedats per Illes.
Quadre A I-104.        Qualitat de l’aire per estacions.
Quadre A I-105.        Agenda Local 21: estat per Illes.
Quadre A I-106.        Indicadors de governança.
Quadre A I-107.        Indicadors socioeconòmics.
Quadre A I-108.        Indicadors mediambientals.
Quadre A I-109.        Priorització d’idoneïtat.
Quadre A I-110.        Priorització de importància.
Quadre A I-111.        Ordre d’implementació.

SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I DE L’INFORMACIÓ
Quadre A I-112.        Despeses R+D/PIB.
Quadre A I-113.        Investigadors per sectors. (EDP)
Quadre A I-114.        Despesa en R+D per investigadors (Euros).
Quadre A I-115.        Despeses en activitats innovadores segons la mida de les empreses en milers d’euros.
Quadre A I-116.        Importància relativa dels sectors d’alta tecnologia a les Illes Balears.
Quadre A I-117.        Patents i models d’utilitat (2004-2007).
Quadre A I-118.        Ús de les TIC per menors (10 a 15 anys).
Quadre A I-119.        Ús de les TIC per part de les empreses.

 

CAPÍTOL II. MERCAT DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL

MERCAT DE TREBALL
Quadre A II-1.            Desglossament dels serveis privats a les Illes Balears (2006-2007).
Quadre A II-2.            Rànquing dels indicadors de qualitat del treball de les comunitats autònomes segons les dimensions establertes (2006). Dimensió 1: condicions del lloc de treball.
Quadre A II-3             Rànquing dels indicadors de qualitat del treball de les comunitats autònomes segons les dimensions establertes (2006). Dimensió 2: relacions laborals.
Quadre A II-4.            Rànquing dels indicadors de qualitat del treball de les comunitats autònomes segons les dimensions establertes (2006). Dimensió 3: qualificació, habilitats i aprenentatge.
Quadre A II-5.            Rànquing dels indicadors de qualitat del treball de les comunitats autònomes segons les dimensions establertes (2006). Dimensió 4:accés i participació en el mercat de treball.
Quadre A II-6.            Rànquing dels indicadors de qualitat del treball de les comunitats autònomes segons les dimensions establertes (2006). Dimensió 5: igualtat de gènere.
Quadre A II-7.            Rànquing dels indicadors de qualitat del treball de les comunitats autònomes segons les dimensions establertes (2006). Dimensió 6: cohesió social i mercat de treball.
Quadre A II-8.            Rànquing dels indicadors de qualitat del treball de les comunitats autònomes segons les dimensions establertes (2006). Dimensió 7: salari i productivitat.
Quadre A II-9.            Rànquing dels indicadors de qualitat del treball de les comunitats autònomes segons les dimensions establertes (2006). Dimensió 8: benestar i protecció social.
Quadre A II-10.          Evolució de contractes de treball convertits a indefinits.
Quadre A II-11.          Treballadors d’alta al règim general de la de seguretat social segons el tipus de contracte. Illes Balears (2006-2007).
Quadre A II-12.          Convocatòries FORCEM per entitats, alumnes, hores i pressupost. Illes balears (2004-2007)
Quadre A II-13           Contractes FORCEM per Illes. Illes Balears. Convocatòria 2006-2007
Quadre A II-14           Accidents en jornada de treball segons el codi i el grau de lesió a Balears (2007).

SEGURETAT SOCIAL
Quadre A II-15.          Nombre de pensions i distribució percentual (INSS+ISM) a les Illes Balears i per municipis (Juliol 2007).
Quadre A II-16.          Total de pensions en vigor per classe, sexe, i grups d’edat (2007 - 2008)*
Quadre A II-17.          Total de pensions per règim i tram de quantia (2007)
Quadre A II-18           Pensions de jubilació en vigor per classe, sexe, i grups d’edat (2007 - 2008)*
Quadre A II-19.          Pensions de jubilació per règim i tram de quantia (2007)
Quadre A II-20.          Pensions de viduïtat en vigor per classe, sexe i grups d’edat (2007 - 2008)*
Quadre A II-21           Pensions de viduïtat per règim i tram de quantia (2007)
Quadre A II-22           Pensions d’incapacitat permanent en vigor per classe, sexe, i grups d’edat (2007 - 2008)*
Quadre A II-23           Pensions d’incapacitat per règim i tram de quantia (2007)
Quadre A II-24           Pensions d’incapacitat permanent per graus (Juny 2007)
Quadre A II-25           Pensions d’orfandat en vigor per classe, sexe, i grups d’edat (2007 - 2008)*
Quadre A II-26           Pensions d’orfandat per règim i tram de quantia (2007)
Quadre A II-27           Pensions a favor de familiars per classe, sexe, i grups d’edat (2007 - 2008)*
Quadre A II-28           Pensions de favor de familiars per règim i tram de quantia (2007)

 

CAPÍTOL III. QUALITAT DE VIDA I PROTECCIÓ SOCIAL

EDUCACIÓ
Quadre A III-0.1.        Matricules a altres universitats de l’estat. Llistat alfabètic per titulació.
Quadre A III-0.2.        Matricules a altres universitats de l’estat. Jerarquia 30 titulacions més importants (2004-2008)

CULTURA, LLENGUA I PATRIMONI
Quadre A III-1.           Pressupost de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears (2002-2007).
Quadre A III-2.           Pressupost de cultura dels consells insulars (2002-2007).
Quadre A III-3.           Nombre d’exposicions a les galeries d’art públiques (2002-2007).
Quadre A III-4.           Nombre de visitants als museus (2002-2007).
Quadre A III-5.           Nombre d’exposicions a les galeries d’art privades (2002-2007).
Quadre A III-6.           Música a les fundacions (2002-2007).
Quadre A III-7.           Nombre de CD editats (2002-2007).
Quadre A III-8.           Nombre de títols i d’exemplars editats (2002-2007)
Quadre A III-9.           Dades dels dipòsits legals dels consells insulars (2002-2007).
Quadre A III-10.         Activitat teatral i musical a teatres i auditoris (2002-2007).
Quadre A III-11.         Evolució del cinema a les Illes Balears (2002-2007).
Quadre A III-12.         Dades de cinema a les Illes Balears i a l’Estat espanyol (2002-2007).
Quadro A III-13.         Hàbit d’assistència al cinema a les Illes Balears per sexe i edat (2007)
Quadre A III-14.         Percentatge de població lectora de premsa diària major de 14 anys (2000-2007).
Quadre A III-15.         Mitjans de comunicació escrits (2002-2007).
Quadre A III-16.         Nombre de lectors dels diaris a les Illes Balears (2002-2007).
Quadre A III-17.         Premsa diària per variables sociodemogràfiques (2007)
Quadre A III-18.         Publicacions no diàries per variables sociodemogràfiques (2007).
Quadre A III-19.         Rànquing d’emissores (2007).
Quadre A III-20.         Audiència de ràdio per tipus d’emissió i per períodes horaris (2007).
Quadre A III-21.         Audiència de ràdio per variables sociodemogràfiques (2007).
Quadre A III-22.         Televisió: presència en minuts i participació (2007).
Quadre A III-23.         Llistat BIC-BÉ catalogat declarats per consell de Mallorca (2007).
Quadre A III-24.         Habilitats lingüístiques.
Quadre A III-25.         Capacitat de parlar català segons l’edat.
Quadre A III-26.         Lloc de naixement i capacitat d’entendre i de parlar català.
Quadre A III-27.         Capacitat de parlar català (respostes escolars).
Quadre A III-28.         La llengua catalana com a llengua inicial, pròpia i habitual.
Quadre A III-29.         Habilitats linqüístiques.
Quadre A III-30.         La llengua d’ús familiar habitual.
Quadre A III-31.         Ús prioritari del català a la casa segons el lloc de naixement.
Quadre A III-32.         La transmissió intergeneracional. Ús prioritari del català amb els progenitors i amb els fills.
Quadre A III-33.         La transmissió intergeneracional. Ús prioritari del català dels autòctons amb els progenitors i amb els fills.
Quadre A III-34.         Ús del català fora de l’àmbit familiar.
Quadre A III-35.         Ús del català a la selectivitat.

HABITATGE
Quadre A III-36.         Tipus d’interès del mercat hipotecari (2000-2007).
Quadre A III-37.         Preu per metre quadrat d’habitatge lliure (1996-2007). Base 2005.

JUSTÍCIA I ARBITRATGE
Quadre A III-38.         Tribunal Superior de Justícia (2006-2007).
Quadre A III-39.         Audiència Provincial (2006-2007).
Quadre A III-40.         Jutjats ordinaris (2006-2007).
Quadre A III-41.         Jutjat de família  (2006-2007).
Quadre A III-42.         Jutjat mercantil (2006-2007).
Quadre A III-43.         Jutjats socials (2006-2007).
Quadre A III-44.         Jutjats contenciosos administratius (2006-2007).
Quadre A III-45.         Jutjats d’instrucció (2006-2007).
Quadre A III-46.         Jutjat de violència contra la dona (2006-2007).
Quadre A III-47.         Jutjat de violència contra la dona de Palma.
Quadre A III-48.         Jutjats de menors (2006-2007).
Quadre A III-49.         Jutjats penals de l’1 al 7 (2006-2007).
Quadre A III-50.         Jutjats penals núm. 8 (2006-2007).
Quadre A III-51.         Jutjat de vigilància penitenciària (2006-2007).
Quadre A III-52.         Jutjat degà (2006-2007).
Quadre A III-53.         Partit judicial d’Inca (2006-2007).
Quadre A III-54.         Jurisdicció penal d’Inca
Quadre A III-55.         Violència domèstica a Inca, 2007.
Quadre A III-56.         Partit judicial de Manacor (2006-2007).
Quadre A III-57.         Jurisdicció penal de Manacor.
Quadre A III-58.         Violència domèstica a Manacor, 2007.  
Quadre A III-59.         Partit judicial d’Eivissa (2006-2007).
Quadre A III-60.         Jurisdicció penal d’Eivissa (2006-2007).
Quadre A III-61.         Violència domèstica a Eivissa, 2007.
Quadre A III-62.         Jutjats penals d’Eivissa (2006-2007).
Quadre A III-63.         Jutjats socials d’Eivissa (2006-2007).
Quadre A III-64.         Partit judicial de Maó (2006-2007).
Quadre A III-65.         Jurisdicció penal de Maó (2006-2007).
Quadre A III-66.         Jutjats penals de Maó (2006-2007).
Quadre A III-67.         Violència domèstica a Maó, 2007.
Quadre A III-68.         Partit judicial de Ciutadella (2006-2007).
Quadre A III-69.         Jurisdicció penal de Ciutadella (2006-2007).
Quadre A III-70.         Violència domèstica a Ciutadella, 2007.
Quadre A III-71.         Jurisdicció social (2006-2007).
Quadre A III-72.         Delictes contra la vida (2006-2007)
Quadre A III-73.         Delictes de lesions (2006-2007)
Quadre A III-74.         Delictes contra la llibertat (2006-2007).
Quadre A III-75.         Delictes contra la llibertat sexual (2006-2007).
Quadre A III-76.         Delictes per omissió de socors (2006-2007).
Quadre A III-77.         Delictes per violació a domicili (2006-2007).
Quadre A III-78.         Delictes contra l’honor (2006-2007).
Quadre A III-79.         Delictes contra les relacions familiars (2006-2007).
Quadre A III-80.         Delictes contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic (2006-2007).
Quadre A III-81.         Delictes contra la hisenda pública i la seguretat social (2006-2007).
Quadre A III-82.         Delictes contra els drets dels treballadors (2006-2007).
Quadre A III-83.         Delictes contra l’ordenació del territori (2006-2007).
Quadre A III-84.         Delictes contra la seguretat col·lectiva (2006-2007).
Quadre A III-85.         Falsificacions (2006-2007).
Quadre A III-86.         Delictes contra l’Administració Pública (2006-2007).
Quadre A III-87.         Delictes contra l’Administració de Justícia (2006-2007).
Quadre A III-88.         Delictes contra la constitució (2006-2007).
Quadre A III-89.         Delictes contra l’ordre públic (2006-2007).
Quadre A III-90.         Vigilància penitenciària (2006-2007).
Quadre A III-91.         Diligències preliminars a la jurisdicció de menors (2006-2007).
Quadre A III-92.         Nombre de menors als quals s’ha aplicat aquesta jurisdicció (2006-2007).
Quadre A III-93.         Delictes jutjats a la jurisdicció de menors (2006-2007).
Quadre A III-94.         Mesures imposades als menors condemnats (2006-2007).
Quadre A III-95.         Comissió d’assistència jurídica gratuïta a l’illa de Mallorca (2006-2007).
Quadre A III-96.         Comissió d’assistència jurídica gratuïta a l’illa d’Eivissa (2006-2007).
Quadre A III-97.         Comissió d’assistència jurídica gratuïta a l’illa de Menorca (2006-2007).
Quadre A III-98.         Activitat de la fiscalia (2006-2007).
Quadre A III-99.         Marc jurídic de l’arbitratge i el consum (2002-2007).
Quadre A III-100.       Estadística del sistema arbitral de consum. 2007.
Quadre A III-101.       Nombre anual de demandes de contractes de transports (2003-2007).
Quadre A III-102.       Arbitratges segons la resolució dels procediments (1992-2007).

ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA
Quadre A III-103.       Taula resum d’economia social i solidaria. Any 2007.
Quadre A III-104.       Cooperatives i socis d’alta a la seguretat social: evolució anual (2000-2007).
Quadre A III-105.       Unions de cooperatives, Illes Balears (2000-2007).
Quadre A III-106.       Societats laborals i socis d’alta a la seguretat social (2000-2007).
Quadre A III-107.       Associació de societats laborals.
Quadre A III-108.       Confraries de pescadors de les Illes Balears (2003-2005).
Quadre A III-109.       Població ocupada per les cooperatives i societats laborals a les Illes Balears i a Espanya (nombre de persones registrades a la Seguretat Social( (2003-2007).
Quadre A III-110.       Colonya, Caixa de Pollença: estalvi ètic (2001-2007).
Quadre A III-111.       Mont de Pietat de les Balears: evolució de les magnituds principals (1996-2007).
Quadre A III-112.       Caixa rural de les Illes Balears: evolució de les magnituds (2001-2007).
Quadre A III-113.       Obra social de les caixes d’estalvi de les Balears (2004-2007).
Quadre A III-114.       Entitats asseguradores de l’economia social. Evolució anual.
Quadre A III-115.       Iniciatives de responsabilitat social corporativa a les Illes Balears.
Quadre A III-116.       Fundacions privades d’alta.
Quadre A III-117.       Iniciatives de comerç just i tendes solidàries: xifres d’ingressos (2002-2007).
Quadre A III-118.       Iniciatives mediambientals i d’incineració sociolaboral (persones en situació de risc d’exclusió).
Quadre A III-119.       Iniciatives d’inserció de persones amb discapacitat.
Quadre A III-120.       Iniciatives de caràcter humanitari (2003-2007).
Quadre A III-121.       Fons de cooperació i solidaritat, Illes Balears.

NECESSITATS I SERVEIS SOCIALS. LES ORGANITZACIONS ASSOCIATIVES
Quadre A III-122.       Ajudes per als centres d’estades diürnes.
Quadre A III-123.       Ajudes per els centres de dia.
Quadre A III-124.       Subvencions Pla 10.
Quadre A III-125.       Convenis per a les persones amb discapacitat.
Quadre A III-126.       Suport a les associacions i entitats.
Quadre A III-126.1.    Estadístiques generals dels expedients a la dependència el 2007.
Quadre A III-126.2.    Distribució d’expedients a la dependència per Illes el 2007.
Quadre A III-126.3.    Distribució de valoracions dels expedients a la dependència i per Illes el 2007.
Quadre A III-126.4.    Distribució de PIAS dels expedients per la dependència i per Illes el 2007.
Quadre A III-126.5.    Distribució d’expedients per la dependència nous resolts del grau I i nivell I per Illes el 2007.
Quadre A III-126.6.    Distribució d’expedients per la dependència nous resolts del grau I i nivell II per Illes el 2007.
Quadre A III-126.7.    Distribució d’expedients per la dependència nous resolts del grau II i nivell I per Illes el 2007.
Quadre A III-126.8.    Distribució d’expedients per la dependència nous resolts del grau II i nivell II per Illes el 2007.
Quadre A III-126.9.    Distribució d’expedients per la dependència nous resolts del grau III i nivell I per Illes el 2007.
Quadre A III-126.10.  Distribució d’expedients per la dependència nous resolts del grau III i nivell II per Illes el 2007.
Quadre A III-126.11.  Distribució de prestacions econòmiques per a cures a l’entorn familiar per Illes el 2007.
Quadre A III-127.        Programa d’integració social.
Quadre A III-128.        Taxa de cobertura dels col·lectius per comunitats autònomes.
Quadre A III-129.        Persones sense llar per comunitat autònoma d’ubicació del centre, sexe i valor absolut/percentatge.
Quadre A III-130.        Programes de lluita contra l’exclusió social i de garantia d’ingressos.
Quadre A III-131.        Convocatòria de serveis específics 2007-2008. Xarxa d’orientació laboral Illes Balears.
Quadre A III-132.        Resum dels indicadors utilitzats.
Quadre A III-133.        Organitzacions d’iniciativa social de les Balears 2007.
Quadre A III-134.        Entitats sense ànim de lucre.
Quadre A III-135.        Registre associacions. Conselleria de presidència per finalitats. 2007.
Quadre A III-136.        Evolució dels col·legis professionals a la CAIB 1999-2007.
Quadre A III-137.        Evolució de les fundacions 1996-2007.
Quadre A III-138.        Voluntaris protecció civil 2007.
Quadre A III-139.        Evolució de targetes o permís de residència a les Balears 04-07.
Quadre A III-140.        Motiu d’expedició de targeta o permís de residència 2007.
Quadre A III-141.        Tipus d’autorització d’immigrants en règim general 2007.

POLÍTIQUES D’IGUALTAT I INDICADORS DE GÈNERE
Quadre A III-142.        Esperança de vida segons el gènere.
Quadre A III-143.        Taxa bruta de mortalitat per 1.000 habitants.
Quadre A III-144.        Taxa de mortalitat infantil per 1.000 nascuts segons el gènere.
Quadre A III-145.        Població de les Balears segons el grup d’edat i el gènere per Illes. Segons el padró revisat el 2007.
Quadre A III-146.        Taxa d’envelliment per Illes segons el gènere.   
Quadre A III-147.        Taxa de sobreenvelliment per Illes segons el gènere.
Quadre A III-148.        Edat mitjana i per Illes segons el gènere.
Quadre A III-149.        Índex de masculinitat nacional, balear i per Illes segons el gènere (2007).
Quadre A III-150.        Índex de feminitat nacional, balear i per Illes segons el gènere (2007)..
Quadre A III-151.        Taxa de dependència segons el gènere.
Quadre A III-152.        Taxa de natalitat.
Quadre A III-153.        Nombre de fills per dona.
Quadre A III-154.        Edat mitjana de la maternitat.
Quadre A III-155.        Interrupció voluntària de l’embaràs segons el grup d’edat, l’estat civil i els estudis (2006).
Quadre A III-156.        Presència de dones als parlaments autonòmics.
Quadre A III-157.        Presència de dones als governs autonòmics.
Quadre A III-158.        Presència de dones batlesses als municipis.
Quadre A III-159.        Presència de jutges/esses i magistrats/des en actiu segons l’edat i el gènere (2006).
Quadre A III-160.        Presència de jutges/esses i magistrats/des en actiu segons les categories i el gènere (2007).
Quadre A III-161.        Permisos de maternitat/paternitat.
Quadre A III-162.        Excedències per tenir cura de fills/es.
Quadre A III-163.        Taxes d’activitat nacional i de les Illes Balears segons el gènere.
Quadre A III-164.        Taxes d’activitat nacional i de les Illes Balears segons els trimestres i el gènere (2007).
Quadre A III-165.        Taxa d’ocupació nacional i de les Illes Balears, segons l’edat i el gènere (2007).
Quadre A III-166.        Taxa d’ocupació nacional i de les Illes Balears segons el trimestre i el gènere (2007).
Quadre A III-167.        % actius nacionals i de les Illes Balears segons el nivell de formació i el gènere (2007).
Quadre A III-168.        Inactius nacionals i de les Illes Balears segons el gènere. Percentatge respecte a la CA (2007).
Quadre A III-169.        Assalariats nacionals i de les Illes Balears segons el gènere. Percentatge respecte a la CA (2007).
Quadre A III-170.        Taxa d’atur nacional i de les Illes Balears segons el trimestre i el gènere (2007).
Quadre A III-171.        Aturats nacionals i d les Illes Balears segons l’edat i el gènere. Valors absoluts (2007).
Quadre A III-172.        Taxa d’Aturats nacionals i d les Illes Balears segons l’edat i el gènere (2007)
Quadre A III-173.        % d’Aturats nacionals i d les Illes Balears segons el nivell de formació i el 2007.
Quadre A III-174.        Maltractament de dones.
Quadre A III-175.        Percentatge de dones maltractades.
Quadre A III-176.        Dones mortes per violència de gènere en mans de la seva parella o exparella.
Quadre A III-177.        Delictes coneguts d’abús, assetjament i agressió sexual.
Quadre A III-178.        Prostitució en la demarcació de la guàrdia civil: nombre de clubs i víctimes.
Quadre A III-179.        Centres assessors i serveis d’informació.
Quadre A III-180.        Centre d’acolliment.
Quadre A III-181.        El professorat a l’estat espanyol i les Illes Balears per titularitat dels centres.
Quadre A III-182.        Professorat docent i investigador (PDI) per anys acadèmics i gènere.
Quadre A III-183.        Proporció de dones titulades per catedràtic/hemes titulats per catedràtic a la Universitat de les Illes Balears (any acadèmic 2006-2007).
Quadre A III-184.        Alumnat de la UIB de primer i segon cicle, per anys acadèmics i gènere.
Quadre A III-185.        Percentatge d’alumnat de primer i segon cicle, per tipus d’estudis i gènere (any acadèmic 2006-2007).

 


ANNEX ESTADÍSTIC DE GRÀFICS*

CAPÍTOL I. PANORAMA ECONÓMIC

CAPÍTOL I. PANORAMA ECONÓMIC

EL SECTOR PRIMARI       
Gràfic A I-1.               Composició de la producció final del sector primari de les Illes Balears (2007).
Gràfic A I-2.               Distribució de les terres de regadiu i d’hivernacles per tipus de regatge a les Illes Balears (2007).
Gràfic A I-3.               Increments interanuals de l’oferta d’agroturismes a les Illes Balears (1997-2007).
Gràfic A I-4.               Distribució dels conreus segons les superfícies ocupades. Illes Balears (2007).

COMERÇ
Gràfic A I-5.               Productivitat del sector del comerç. Any 2005.
Gràfic A I-6.               Taxa de despeses de personal del sector del comerç a les Illes Balears i a l’Estat espanyol. Any 2005.
Gràfic A I-7.               Taxa d’excedent brut d’explotació del sector del comerç a les Illes Balears i a l’Estat espanyol. Any 2005.
Gràfic A I-8.               Distribució de la producció generada pel sector comercial. Any 2005.
Gràfic A I-9.               Comparació de les principals macromagnituds segons el tipus d’activitat. Any2005
Gràfic A I-10.             Persones ocupades segons el volum de les empreses del sector del comerç. Any 2005
Gràfic A I-11.             Ocupació i productivitat del sector del comerç per tipus d'activitat, 2005
Gràfic A I-12.             Índex de comerç al detall (2002-2007).
Gràfic A I-13.             Índex d’ocupació en el comerç al detall (2004-2007).

TRANSPORTS I COMUNICACIONS
Gràfic A I-14.             Persones ocupades trimestralment a les activitats de transports (2005).
Gràfic A I-15.             Variació d'empreses i locals de les activitats de transports de mercaderies (2006-2007).
Gràfic A I-16.             Trànsit de passatgers als aeroports balears (2005-2007).

INSTITUCIONS FINANCERES
Gràfic A I-17.             Índex de simetria espacial per comunitats autònomes (2004-2007).
Gràfic A I-18.             Nombre d’oficines per tipus d’entitat a les Illes Balears i Espanya (2007).
Gràfic A I-19.             Evolució del servei bancari a les Illes Balears i a Espanya (2004 i 2007).
Gràfic A I-20.             Evolució del servei bancari per comunitats autònomes (2004 i 2007).
Gràfic A I-21.             Evolució dels tipus d’interès (2004-2007).
Gràfic A I-22.             Distribució del crèdit a les Illes Balears i a Espanya (2007).
Gràfic A I-23.             Crèdits concedits per tipus d’entitats a les Illes Balears i a Espanya (2007).
Gràfic A I-24.             Import mitjà d’efectes impagats 2007.
Gràfic A I-25.             Distribució geogràfica del nombre d’hipoteques constituïdes (2007).
Gràfic A I-26.             Destinació de les hipoteques a les Illes Balears (2007).
Gràfic A I-27.             Hipoteques concedides per tipus d’entitat (2007).
Gràfic A I-28.             Procedència dels dipòsits a les Illes Balears i a Espanya (2007).
Gràfic A I-29.             Dipòsits per tipus d’entitat a les Illes Balears i a Espanya (2007)
Gràfic A I-30.             Relació crèdits/dipòsits per comunitats autònomes (2003 i 2007).
Gràfic A I-31.             Indicadors de productivitat a les Illes Balears i a Espanya (2005-2007).
Gràfic A I-32.             Evolució del mercat borsari (2003-2007). Evolució en percentatges. Base 1 de gener de 2003.

MEDI AMBIENT
Gràfic A I-33.             Evolució anual de les reserves hídriques (2006).
Gràfic A I-34.             Variació interanual de les reserves hídriques per Illes.
Gràfic A I-35.             Evolució de l'aigua dessalada a les Illes Balears ( 2004-2007 )
Gràfic A I-36.             Evolució de l'energia d'origen fotovoltaic.
Gràfic A I-37.             Evolució de les energies renovables el 2007.
Gràfic A I-38.             Energia de règim especial segons origen.
Gràfic A I-39.             Energia de règim especial per Illes 2007 (%).
Gràfic A I-40.             Energia produïda al parc eòlic.
Gràfic A I-41.             Producció i tractament de residus a Mallorca el 2007.
Gràfic A I-42.             Recollida selectiva a Mallorca (2007)
Gràfic A I-43.             Evolució de la recollida selectiva a Mallorca (tones).
Gràfic A I-44.             Recollida de la matèria orgànica a Mallorca (2007).
Gràfic A I-45.             Evolució de la matèria orgànica a Mallorca. 2007 (tones).
Gràfic A I-46.             Tractament d'RSU a Mallorca (2007).
Gràfic A I-47.             Comparatiu 2006- 2007.
Gràfic A I-48.             Dades de la planta de compostatge de Menorca (2007) (tones).
Gràfic A I-49.             Recollida selectiva a Menorca el 2007.
Gràfic A I-50.             Evolució de la recollida selectiva a Menorca (2007).
Gràfic A I-51.             Entrada a abocadors a les Pitiüses el 2007.
Gràfic A I-52.             Recollida selectiva a les Pitiüses el 2007.
Gràfic A I-53.             Evolució de la recollida selectiva a les Pitiüses (2007).
Gràfic A I-54.             Percentatge de cabal total depurat el 2007.
Gràfic A I-55.             Evolució del cabal total depurat (hm3).
Gràfic A I-56.             Evolució del cabal que ha seguit tractament terciari (hm3).
Gràfic A I-57.             Tipus de residu en percentatge (%) el 2007.
Gràfic A I-58.             Comparativa mensual interanual de la neteja litoral 2004- 2007.
Gràfic A I-59.             Recollides per temporades en cada illa.
Gràfic A I-60.             Tipologia de les recollides de la temporada d'hivern 2006- 2007 (%).
Gràfic A I-61.             Defoliació en classes per espècies a les Illes Balears el 2007.
Gràfic A I-62.             Decoloració en classes per espècies a les Illes Balears el 2007.
Gràfic A I-63.             Evolució de la superfície afectada ( 2000-2007).
Gràfic A I-64.             Superfície afectada per illes. 2007.
Gràfic A I-65.             Nombre d'incendis per illes. 2007.
Gràfic A I-66.             Nombre d'incendis per causes. 2007.
Gràfic A I-67.             Evolució mensual dels incendis en el conjunt de les Illes Balears. 2007.
Gràfic A I-68.             Distribució per illes (unitats).
Gràfic A I-69.             Superfície repoblada.
Gràfic A I-70.             Ocupació per tipologia de boies.
Gràfic A I-71.             Evolució demogràfica i paràmetres reproductors de la població a Mallorca 1999-2007.
Gràfic A I-72.             Casos d'enverinament detectats des de l'any 2000.
Gràfic A I-73.             Recompte anual de larves.
Gràfic A I-74.             Estació de Bellver. 2007.
Gràfic A I-75.             Estació de Foners. 2007.
Gràfic A I-76.             Estació de Bellver. Evolució interanual.
Gràfic A I-77.             Estació de Foners. Evolució interanual.
Gràfic A I-78.             Estació de Ciutadella. 2007.
Gràfic A I-79.             Estació de Sant Antoni de Portmany. 2007

SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I LA INFORMACIÓ
Gràfic A I-80.             Evolució de la despesa en R+D de les Illes Balears (en milers d'euros).
Gràfic A I-81.             Distribució de la despesa d'R+D 2006.
Gràfic A I-82.             Personal d'R+D i investigadors a les Illes Balears


CAPÍTOL II. MERCAT DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL

MERCAT DE TREBALL
Gràfic A II-1.              Taxes d’activitat per nivell de formació assolit i sexe (2007). Ambdós sexes.
Gràfic A II-2.              Taxes d’activitat per nivell de formació i sexe (2007). Homes.
Gràfic A II-3.              Taxes d’activitat per nivell de formació i sexe (2007). Dones.


CAPÍTOL III. QUALITAT DE VIDA I PROTECCIÓ SOCIAL

CULTURA, LLENGUA I PATRIMONI
Gràfic A III-1.             Lectors de llibres segons la comunitat autònoma.
Gràfic A III-2.             Evolució de l’ús del català a selectivitat. Convocatòries de Juny.

HABITATGE
Gràfic A III-3.             Tipus d'interès hipotecaris.
Gràfic A III-4.             Preu per metre quadrat d'habitatge lliure (euros).
Gràfic A III-5.             Taxes de variació trimestral dels preus per metre quadrat d'habitatge.

JÚSTICIA I ARBITRATGE
Gràfic A III-6.             Registre civil.
Gràfic A III-7.             Oficina d’investigació patrimonial.
Gràfic A III-8.             Nombre d’actuacions a l’oficina d’ajuda a les víctimes del delicte.

ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA
Gràfic A III-9.             Nombre de cooperatives. Illes Balears (1998-2007).
Gràfic A III-10.           Socis treballadors de les cooperatives. Illes Balears (1998-2007).
Gràfic A III-11.           Nombre de societats laborals (1998-2006).
Gràfic A III-12.           Nombre de socis treballadors en les societats laborals (1998-2007).
Gràfic A III-13.           Evolució de l’ocupació generada per les cooperatives i societats laborals. Illes Balears (1997-2006).

 

* Aquest annex estadístic només es pot consultar al CD i a la pàgina web: ces.caib.es
Tornar